Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare samt datum för justering

 •   2

  Fastställande av dagordning

 • Göran Angergård, regiondirektör har bjudits in för att informera om läget i regionen.

 • Förvaltningschefen redovisar medelsförvaltning för delår 1, 2021 för Patientnämnden.

 • Förvaltningschefen informerar om budget- och planeringsförutsättningar 2022-2024.

 • Johanna Belachew, verksamhetschef för kvinnosjukvård har bjudits in för att informera om sitt uppdrag.

 •   7

  Genomgång av aktivitetslista

 • Svar från Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande gällande valfrihet inom psykiatrin.

 • Diskussion utifrån framtagna sammanställningar rörande: VO Ambulans och akut, VO Internmedicin, VO Specialmedicin, VO Kvinnosjukvård, VO Kirurgi, VO Ögon, VO Gävle, VO Västra Gästrikland, VO Södra Hälsingland, VO Hudiksvall, VO Ljusdal, Primärvård Capio, Praktikertjänst och Aleris samt #varg.

 • Statistikredovisning av inkommande ärenden, skrivelser samt trender inom
  verksamhetsområden och kategorier.

  2021 jan febr mars april maj
  Ärenden 113 123 127 122 144
  Skrivelser 20 24 31 21 31

   

 • 2021 jan-apr
  Antal LPT / LRV 7
  Antal som fått stödperson 5
  Antal som avsagt sig / kort vårdtid 2
  Förordnanden som upphört 1

   

   

  1. Samverkan med patientsäkerhetsenheten
  2. Patient- och brukarråd (Myndigheten för vård- och omsorgsanalys) 10 mars samt 27 maj
  3. Besök av dataskyddsombud 16 mars
  4. Möte med IVO-mitt 6 april
  5. Patientnämndernas tjänstemannanätverk  6 maj
  6. Möten med Inera angående en väg in
  7. Uppgradering Platina
  8. Handläggare deltar i vaccineringsarbetet
  9. Deltagande i digital utbildningsdag om Sveriges hälso- och sjukvårdssystem 4 maj
  10. Samverkansmöte med andra enheter inom regionen 10 maj
  11. Regional digital tjänstemannakonferens 19 maj
  12. IVO-information till handläggare om IVO:s uppdrag 20 maj
  1. Information till bedömningstandläkarna 2 mars
  2. Information till patientsäkerhetsenheten löpande 1ggr/månad
  3. HSL 24 mars
  4. HSL plus 28 april
  5. Moderaternas FM-grupps gruppmöte 18 maj
  6. Ärenderapporter till berörda verksamheter månatligen
  7. Information i media (GD) om Nationella Pandemirapporten (externt)
  8. Information i sociala medier, Facebook (externt)

   

  1. Förfrågningar från myndigheter, media, andra intressenter.
  2. Protokollsutdrag §121 RF "Fyllnadsval av ledamot i Patientnämnden"
  3. Rapport "Att föda ett barn under pandemin - Vittnesmål", Birth Rights Sweden
  4. Protokollsutdrag §222 RF "Revisionsberättelse 2020"
 • Återkoppling från digital utbildningsdag i det svenska hälso- och sjukvårdssystemet, 4 maj.

  Presidiekonferens, 1 december.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.