Hoppa över navigering
  •   1

    Val av justerare samt datum för justering

  •   2

    Fastställande av dagordning

  • Ida Kedling, bitr verksamhetschef för verksamhetsområde Digital vård har bjudits in för att informera om verksamheten.

  • Förvaltningschefen redovisar förvaltningens verksamhetsplan för 2023.

  • Förvaltningschefen redovisar uppföljning av 2022 års internkontrollplan.

  • Statistikredovisning av inkommande ärenden, skrivelser samt trender inom
    verksamhetsområden och kategorier.

    2022 jan feb mars apr maj juni juli  aug sept okt
    Ärenden 148 134 151 162 125 144 106 128 123 128
    Skrivelser 42 45 53 63 46 37 39 52 44 31

     

  •   7

    Genomgång av aktivitetslista

  • Summering och sammanställning av nämndens utvecklingsarbete.

  • Information om beslut om vidaredelegering gällande beslut om gallring av allmän handling.

  • 2022

    September-Oktober

    Antal LPT/LRV

    1

    Antal som fått stödperson

    1

    Antal som avsagt sig / kort vårdtid

    0

    Förordnanden som upphört

    2

    Pågående ärenden/förordnanden

    13

    1. Möte med Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare 20/9 + 29/11
    2. Studiebesök "Patientnämndsverksamhet i Norge", Bergen 3-4/10
    3. Utbildning utlämnande av allmän handling 5/10
    4. Besök från PN i Dalarna 7/10
    5. Möte med samarbetspartners inom regionen 11/10
    6. Introduktion av nya fastighetsdirektören 12/10
    7. Nationell tjänstemannakonferens 13-14/10
    8. Intervju med revisionen 18/10
    9. Patientsäkerhetsutbildning på KI, pågår höst tom. januari-23
    10. Patient och brukarrådet, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 25/10 + 30/11
    11. Workshop analyser IVO/PN 25/10
    12. Utbildning, att arbeta i politisk organisation 27/10 + 16/11
    13. Samarbete med patientsäkerhetsenheten 28/10, 28/11, 7/12
    14. Löf-utbildning 8/11
    15. NOBAB-konferens 11/11
    16. Patientnämndernas nationella tjänstemannanätverk 15/11
    17. HLR-utbildning för förvaltningen 25/11
    18. Analysgruppsmöten med PN- nationellt, flera möten under hösten
    19. Samarbete med chefsjuksköterska 25/11

     

  • Externt:

    1. Information till sjuksköterskestudenter på Högskolan i Gävle 26/9
    2. 60+mässan i Gävle 18-19/10

     

    Internt:

    1. HSN  28/9
    2. Barn- och ungdomssjukvårdens ledning 28/9, 2/11
    3. Utbildning samt info till Ekonomiservice, Söderhamn 16/11
    4. Ledningsgruppen VO PV Hudiksvall samt VO PV Södra Hälsingland 22/11
    5. Information till Regionfullmäktiges nya ledamöter 22/11

     

    1. Förfrågan från SVT angående inneliggande vård inom psykiatrin 18/10
    2. Protokollsutdrag §240 RF Miljöprogram 2023-2026
    3. Protokollsutdrag §239 RF Vision för Region Gävleborg
    4. Protokollsutdrag §270 RF Delårsrapport januari-augusti 2022
    5. Nationell covidrapport PAN - uppföljning
    6. Protokollsutdrag §301 RF Val av styrelse, nämnder mm 2023-2026

     

  • Mötestider för 2023: 10 februari, 21 april, 9 juni, 29 september och 8 december. Samtliga tillfällen är fredagar.

  •   14

    Kurser och konferenser

  • § 58

    Val av justerare samt datum för justering

  • § 59

    Fastställande av dagordning

  • Ida Kedling, bitr verksamhetschef för verksamhetsområde Digital vård hade bjudits in för att informera om verksamheten. Hon berättade om införandet av den digitala vårdtjänsten "Min vård Gävleborg" som innefattar olika specialiteter såsom primärvård, specialistvård samt Folktandvården. I dagsläget kan inte synpunkter på vården lämnas i denna tjänst men detta var ett önskemål som framfördes från nämndens mötesdeltagare.

  • Förvaltningschefen redovisar förvaltningens verksamhetsplan för 2023.

  • Förvaltningschefen redovisar uppföljning av 2022 års internkontrollplan.

  • Statistikredovisning av inkommande ärenden, skrivelser samt trender inom
    verksamhetsområden och kategorier.

    2022 jan feb mars apr maj juni juli  aug sept okt
    Ärenden 148 134 151 162 125 144 106 128 123 128
    Skrivelser 42 45 53 63 46 37 39 52 44 31

     

  • § 64

    Genomgång av aktivitetslista

  • Summering och sammanställning av nämndens utvecklingsarbete.

    Dialog ledamöterna emellan avseende arbetet under den nu avslutade mandatperioden. Erfarenheter och förslag till nästkommande nämnds ledamöter diskuterades. Tankarna dokumenterades i ett dokument som ska överlämnas till kommande nämnds ledamöter.

  • Information om beslut om vidaredelegering gällande beslut om gallring av allmän handling.

  • 2022

    September-Oktober

    Antal LPT/LRV

    1

    Antal som fått stödperson

    1

    Antal som avsagt sig / kort vårdtid

    0

    Förordnanden som upphört

    2

    Pågående ärenden/förordnanden

    13

    1. Möte med Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare 20/9 + 29/11
    2. Studiebesök "Patientnämndsverksamhet i Norge", Bergen 3-4/10
    3. Utbildning utlämnande av allmän handling 5/10
    4. Besök från PN i Dalarna 7/10
    5. Möte med samarbetspartners inom regionen 11/10
    6. Introduktion av nya fastighetsdirektören 12/10
    7. Nationell tjänstemannakonferens 13-14/10
    8. Intervju med revisionen 18/10
    9. Patientsäkerhetsutbildning på KI, pågår höst tom. januari-23
    10. Patient och brukarrådet, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 25/10 + 30/11
    11. Workshop analyser IVO/PN 25/10
    12. Utbildning, att arbeta i politisk organisation 27/10 + 16/11
    13. Samarbete med patientsäkerhetsenheten 28/10, 28/11, 7/12
    14. Löf-utbildning 8/11
    15. NOBAB-konferens 11/11
    16. Patientnämndernas nationella tjänstemannanätverk 15/11
    17. HLR-utbildning för förvaltningen 25/11
    18. Analysgruppsmöten med PN- nationellt, flera möten under hösten
    19. Samarbete med chefsjuksköterska 25/11
    20. Möte med kommunikationsavdelningen 23/11
    21. Samarbete med team-patientsäkerhetsenheten 7/12

     

  • Externt:

    1. Information till sjuksköterskestudenter på Högskolan i Gävle 26/9
    2. 60+mässan i Gävle 18-19/10

     

    Internt:

    1. HSN  28/9
    2. Folkhälsa och hållbarhet rörande ojämlik vård 28/9
    3. Barn- och ungdomssjukvårdens ledning 28/9, 2/11
    4. Ledningsgruppen VO Internmedicin 11/10
    5. Utbildning samt info till Ekonomiservice, Söderhamn 16/11
    6. Ledningsgruppen VO PV Hudiksvall samt VO PV Södra Hälsingland 22/11
    7. Information till Regionfullmäktiges nya ledamöter 22/11
    8. Information till HSL-plus 7/12

     

    1. Förfrågan från SVT angående inneliggande vård inom psykiatrin 18/10
    2. Protokollsutdrag §240 RF Miljöprogram 2023-2026
    3. Protokollsutdrag §239 RF Vision för Region Gävleborg
    4. Protokollsutdrag §270 RF Delårsrapport januari-augusti 2022
    5. Nationell covidrapport PAN - uppföljning
    6. Protokollsutdrag §301 RF Val av styrelse, nämnder mm 2023-2026
    7. Förfrågan från Vårdfokus rörande etnisk diskriminering 30/11

     

  • Mötestider för 2023: 10 februari, 21 april, 9 juni, 29 september och 8 december. Samtliga tillfällen är fredagar.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.