Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare samt datum för justering

 •   2

  Fastställande av dagordning

 • Anna Sundqvist, verksamhetschef för Vuxenpsykiatri har bjudits in för att informera om verksamheten.

  Patrik Lind, avdelningschef för Samhällsmedicin har bjudits in efter lunch för att informera om verksamheten.

 • Patientnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari – augusti 2020 samt prognos för 2020.

 • Nämndens uppdrag och ansvarsområden
  Utifrån reglementet för patientnämnden har nämnden till uppgift att fullgöra regionens uppgifter som avses i Lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården. Nämnden utser även stödpersoner enligt Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och Lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård (LRV).
  Nämndens verksamhet omfattar även den kommunala hälso- och sjukvården utifrån avtal mellan patientnämndens samtliga kommuner i länet.
  Nämnden ska säkerställa att god tillgänglighet finns för att ta emot och hantera klagomål och synpunkter samt göra analyser av detta. Nämnden har tillika ett uppdrag att göra patientnämnden mer känd av Gävleborgs befolkning och vårdens medarbetare. Återföring till vården är också en viktig del av uppdraget.
  Politiska Prioriteringar
  Utifrån nämndens uppdrag och ansvarsområde kommer nämnden prioritera mål knutna till Välfärd och trygghet samt Miljöansvar och hållbar utveckling. Övriga politiska prioriteringar är inte relevanta att formulera mål för utifrån Patientnämndens uppdrag.
  Utifrån den övergripande politiska prioriteringen Välfärd och trygghet har följande mål satts:

  • Inkomna synpunkter bidrar till att utveckla en God och nära vård samt ökad kvalitet och patientsäkerhet.

  • Patientnämnden är känd av länets medborgare.

  • Handläggare finns tillgängliga för att ta emot klagomål och synpunkter.

  • Utifrån inkomna synpunkter identifiera problemområden samt göra analyser och sammanställningar

  • God kvalité på vårdens svar till patienten.

  • Välinformerade ledamöter tar på ett övergripande plan patienterfarenheter vidare i den politiska organisationen och bidrar därigenom till ökad kvalité för en God och nära vård.

  • Alla patienter som tvångsvårdas och önskar stödperson får sådan utsedd.

  Utifrån den övergripande prioriteringen Miljöansvar och hållbar utveckling har följande mål satts:

  • Minimera vår miljö- och klimatpåverkan

 • Diskussion utifrån framtagna sammanställningar gällande 2019 års patientärenden: VO Kvinnosjukvård, VO Kirurgi, VO Internmedicin, VO Ögon, VO Gävle, VO Hudiksvall-Nordanstig, VO Specialmedicin och VO Västra Gästrikland.

  Presentation av sammanställning av yttranden under tiden jan-juni 2020. Sammanställningen visar hur frågorna besvarats i tid, om eventuell förlängd svarstid begärts, patient/anmälares nöjdhet med yttrandet samt om åtgärder vidtagits.

 • Redovisning av rapporter som förvaltningen tagit fram på uppdrag av Patientnämnden gällande "unga kvinnors klagomål", "unga mäns klagomål" samt suicidärenden.

 • Statistikredovisning av inkommande ärenden, skrivelser samt trender inom verksamhetsområden och kategorier.

  2020 Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug
  Inkomna ärenden 145 132 91 71 62 103 77 103
  Skrivelser 46 29 32 13 21 25 18 28

   

 •   9

  Genomgång av aktivitetslista

 • 2020 Jan -aug
  Antal anmälningar LPT/LRV 9
  Antal patienter som fått stödperson 6
  Antal patienter som inte önskar stödperson/kort vårdtid 3
  Förordnanden som upphört 7

  Under början av pandemin tillsattes inga uppdrag. När sen det stod klart att det skulle pågå länge tillsattes stödpersoner som fick sköta uppdraget per telefon (vissa hann på den tiden det inte tillsattes uppdrag friskrivas från tvångsvården). Nu tillåter vissa boenden besök om stödperson och patient ses utomhus.

   

  1. Information om arbetsmiljön under corona-pandemin och sommaren

  2. Samverkansmöte med FTV 10 mars

  3. FV-chefen deltagit digitalt i brukarrådet för Vårdanalys 13 maj och 4 juni

  4. Presentation av ny handläggare vid förvaltningen, Sandra Hansson

  5. Digital Nationell PN-nätverksträffar 12 maj respektive 15 september

  6. Samverkansmöte med Samhällsmedicin

  7. Samverkansmöte med Vuxenpsykiatrin 

   

   

 •   12

  Information om patientnämndens verksamhet externt och internt

  1. IVO iakttagelser i korthet

  2. Svar från IVO gällande skrivelse PaN Stockholm

  3. Rapport Vårdanalys "Innovation efter funktion"

  4. Rapport Vårdanalys "Privata sjukförsäkringar"

  5. Rapport Vårdanalys "Vården ur primärvårdsläkarnas perspektiv 2019"

  6. Protokollsutdrag §37 RS Budget och planeringsförutsättningar 2021-2023

  7. Avsägelse ersättare Petra Wetterstrand (SD)

  8. Protokollsutdrag §79 RS Revidering av process - Budget 2021 och ekonomisk plan 2022--2023

  9. Rapport Vårdanalys "Laga efter läge"

  10. Protokollsutdrag §68 RF Revisionsberättelse 2019

  11. Rapport Vårdanalys "Styra mot horisonten"

  12. Rapport Vårdanalys "Med varierande funktion"

  13. Förfrågan från Unga Allergiker gällande brister i specialkosten på sjukhus

  14. Civil Rights Defenders Rapport "Kartläggning av utbildning och stöd till stödpersoner"

  15. Protokollsutdrag §147 RF Fyllnadsval av ersättare i patientnämnden

  16. Förfrågan från svt.se gällande ärenden som rör corona

  17. Förfrågan från Faktum gällande läkemedelshantering och förskrivning av medicin till placerade barn

  18. Förfrågan från Dagens Nyheter gällande covid-synpunkter

 • Utse arbetsgrupp till presidiekonferensen i Gävle 2021.

  Stödpersonskonferensen är uppskjuten till 2021.

  Tjänstemannakonferensen är uppskjuten till 2021.

  Nationella utvecklingskonferensen - hälsa, vård och omsorg är uppskjuten till 2021.

 • 2020 Jan -aug
  Antal anmälningar LPT/LRV 9
  Antal patienter som fått stödperson 6
  Antal patienter som inte önskar stödperson/kort vårdtid 3
  Förordnanden som upphört 7

   

  Under början av pandemin tillsattes inga uppdrag. När sen det stod klart att det skulle pågå länge tillsattes stödpersoner som fick sköta uppdraget per telefon (vissa hann på den tiden det inte tillsattes uppdrag friskrivas från tvångsvården). Nu tillåter vissa boenden besök om stödperson och patient ses utomhus.

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.