Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare samt datum för justering

 •   2

  Fastställande av dagordning

 • Simon Nilsson, verksamhetschef för VO Digital vård hade bjudits in för att informera om verksamheten. Han gav en lägesbild gällande utvecklingen av den digitala vården i Region Gävleborg. Han gav också en inblick i hur ett digitalt vårdmöte kommer att se ut samt tidsplan när projektet ska sjösättas. 

 • Förvaltningschefen informerar om patientnämndens verksamhetsberättelse för 2020.

   

   

 • Förvaltningschefen redovisar patientnämndens medelsförvaltning och uppföljning av politiska prioriteringar för verksamhetsåret 2020.

  Pga. att patientnämndens sammanträde äger rum efter sista inlämningstid av medelsförvaltning har ordförande på delegation godkänt medelsförvaltning samt uppföljning av politiska prioriteringar för verksamhetsåret 2020. Redogörelsen har överlämnats till regionstyrelsen.

 • Förvaltningschefen redovisar uppföljning av 2020 års internkontrollplan.

 • Förvaltningschef föredrar principärenden rörande psykiatrisk specialistvård.

 •   8

  Genomgång av aktivitetslista

 • Diskussion utifrån framtagna sammanställningar rörande: VO Ortopedi, VO Vuxenpsykiatri, kvalitetssäkring av yttranden samt receptförskrivning.

 • Redovisning av rapport som förvaltningen tagit fram på uppdrag av patientnämnderna nationellt gällande covid-19-relaterade ärenden.

  Redovisning av rapport som förvaltningen tagit fram på uppdrag av IVO gällande barn-ärenden.

   

 • Statistikredovisning av inkommande ärenden, skrivelser samt trender inom verksamhetsområden och kategorier.

  2020 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Jan-21
  Inkomna ärenden 145 132 91 71 62 103 77 103 122 141 131 91 115
  Skrivelser 46 29 32 13 21 25 18 28 25 26 18 23 20
 • 2020 Nov-dec
  Antal LPT/LRV 1
  Antal som fått stödperson 1
  Antal som avsagt sig / kort vårdtid 0
  Förordnanden som upphört 3

   

  2020 Jan-dec
  Antal LPT/LRV 12
  Antal som fått stödperson 8
  Antal som avsagt sig / kort vårdtid 4
  Förordnanden som upphört 14

   

  1. Uppgradering handboken för ärendehantering

  2. Fortsatta möten med informationssäkerhetsrådet

  3. Fortsatt utlåning av förvaltningens tjänstemän till smittspårning samt samtalsstöd

  4. Fortsatt arbete med uppgradering av Platina

  5. Möte med patientsäkerhetsenheten

  6. Digital Nationell PN-nätverksträff 11 februari

  7. Kommunikationsplan för gemensamma kommunikationsinsatser för patientnämnderna i Sverige

  1. Information till HSL 27 januari

  2. …..……………………..

  1. Redogörelse till IVO över PN-verksamhet - avseende 2020

  2. Protokollsutdrag §197 RS Redovisning av medelsförvaltning år 2020

  3. Protokollsutdrag §203 RS Informationssäkerhet - Övergripande direktiv Region Gävleborg

  4. Protokollsutdrag §199 RS Tidplan och process för budget 2022 och ekonomisk plan 2023-2024

  5. Rapport från Myndigheten för Vård- och Omsorgsanalys

  6. Förfrågan från IVO gällande ärenden som rör covid-testning

  7. Förfrågan från media rörande covid-ärenden

  8. Förfrågan gällande psykiatriärenden

  9. Förfrågan gällande bemötandeärenden

 • Ta bort?

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.