Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare samt datum för justering

 •   2

  Fastställande av dagordning

 • Chefläkare Peo Hermansson och Avdelningschef för hälso- och sjukvårdens gemensamma resurser, Tommy Stokka har bjudits in till dialog med nämndens ledamöter och ersättare.

 • Uppföljning ett år efter nämndens introduktion av Patientnämndens arbetsområde. 

 • Förvaltningschefen redovisar medelsförvaltning för delår 1, 2024 för Patientnämnden.

 • Information om vad som hittills gjorts avseende intentionerna i verksamhetsplanen.

 • Information om åtgärder som vidtagits utifrån internkontrollplanen.

  • Utifrån risken att synpunkter inte når ut i verksamheten har förvaltningen erbjudits sig att informera på APT i vården samt att verksamhetsansvariga har bjudits in till nämnden. Utförda aktiviteter redovisas under intern information. Analyser har också förmedlats till verksamhetsansvariga och andra forum.
  • Utifrån risken att känslig information från inkomna synpunkter läcker ut till obehöriga har information om detta getts vid informationstillfällen i vården.
  • Utifrån risken att patientnämndens verksamhet inte är allmänt känd av befolkningen har förvaltningen varit ute och informerat i olika forum. Genomförda aktiviteter redovisas under extern information.
 • Information från regionstyrelsen.

 • Redovisning av rapport som förvaltningen tagit fram på uppdrag av Patientnämnden, Delaktighet i vården - patienter och närståendes synpunkter.

 • Genomgång av aktivitetslista. 

 • Redovisning av avslutade ärenden januari 2024 t.o.m. mars 2024. 

    Jan feb mars
  Inkomna ärenden 2023 143 174 146
  Inkomna ärenden 2024 171 144 139
  Avslutade ärenden 2023 143 122 172
  Avslutade ärenden 2024 140 138 173
  Skrivelser 2023 43 68 48
  Skrivelser 2024 74 49 45
 • Externt:

  1. Träffpunkten 20/2 respektive 9/4
  2. Högskolan i Gävle, Sjuksköterskeprogrammet 19/2
  3. PRO 22/3
  4. Prostatacancerförbundet, Gävle 26/2

  Internt:

  1. Utbildningsdag rehab-medicin 13/3
  2. Information till ledningsgrupp Vuxenpsykiatrin 9/4
  3. Information till kvalitetssamordnare i Region Gävleborg 17/4
  1. Samverkansmöte med Vårdvägvisare, Hälsotorg, HVK m.fl. 17/4
  2. Samverkansmöte med vuxenpsykiatrin 24/4
  3. Rekrytering handläggare
  4. Byte av lokal
 • Stödpersonsverksamheten januari-mars 2024

  2024  jan-mars    
  Antal LPT/LRV  3/1 (2/2  
  Antal som fått stödperson  3 (4)  
  Antal som avsagt sig / kort vårdtid  0 (0)  
  Förordnanden som upphört  3 (2)  
  Pågående ärenden/förordnanden  18 (15)  

  Antal ärenden 2023 visas inom parentes (x). 

  1. Protokollsutdrag från Regionfullmäktige. § 55 Revisionsrapport - Hantering av synpunkter och klagomål. 
  2. Presidiet tillsammans med förvaltningschef träffade revisorerna den 23 februari. 
  3. Förfrågan från journaliststudent rörande inkomna ärenden på Ljusdals kommun, Primärvården Ljusdal och ambulansen/akut Ljusdal.
  4. Svar på remiss - Vägledning patient- och närståendemedverkan i patientsäkerhetsarbete.
  5. Protokollsutdrag från Regionfullmäktige. §200 Fyllnadsval av uppdrag som ersättare i patientnämnden.
 •   16

  Beställning av analyser och sammanställningar

 • § 16

  Val av justerare samt datum för justering

 • § 17

  Fastställande av dagordning

 • Chefläkare Peo Hermansson och Avdelningschef för hälso- och sjukvårdens gemensamma resurser, Tommy Stokka har bjudits in till dialog med nämndens ledamöter och ersättare.

  Hälso-och sjukvårdsförvaltningen står inför flera utmaningar, så som omvärldsläget, kompetensförsörjning, demografiska utvecklingen, ekonomiska läget, medicinsk utveckling och omställningen till personcentrerad vård.  
  Arbetet mot ett oberoende av hyrpersonal är viktigt, inte bara utifrån ett ekonomiskt perspektiv utan även för kontinuitet och patientsäkerhet. 

  Aktuellt inom patientsäkerhet. 
  Region Gävleborg har arbetat fram en regional handlingsplan utifrån Socialstyrelsens handlingsplan "Agera för säker vård". Prioriterade områden för Region Gävleborg är: 
  - Tillgängliga och säkra processer mellan aktörer. 
  - Säkra processer i vård och behandling. 
  - Adekvat kunskap och kompetens.
  - Patient som medskapare. 

  Region Gävleborg har en god tillgänglighet i jämförelse med andra regioner och den nationella patientenkäten visar också på gott resultat. Förskrivning av beroendeframkallande läkemedel har minskat i Region Gävleborg. 

  I ledningssystemet Stratsys har man infört en patientsäkerhetsmodul som ger möjlighet till systematiskt patientsäkerhetsarbete. 

  Samverkan med patientnämndens förvaltning:  
  - Regelbundna möten.
  - Regelbundna redovisningar från patientnämndens förvaltning. 
  - Utifrån patientnämndens analysrapporter tittar patientsäkerhetsenheten på förslag till åtgärder. Tillsammans med patientnämnden lyfts rapporten och föreslagna åtgärder till hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp då alla verksamhetschefer deltar. 

  Fråga från patientnämnden; planerar hälso- och sjukvården att införa samma kategorisering av inkomna klagomål som alla patientnämnder i Sverige använder, liksom Ivo och flera andra regioner? Peo Hermansson svarar att det inte är möjligt i dagsläget utifrån dagens avvikelsesystem. Ett arbete pågår med att eventuellt kunna införa det i ledningssystemet Stratsys. 

  Går igenom 2023 års revision av klagomålssystemet där det återstår delar att förbättra.

   

 • Uppföljning ett år efter nämndens introduktion av Patientnämndens arbetsområde. 

  Ledamöter och ersättare är enade i att nämndens introduktion/utbildning var lagom och relevant. 

 • Förvaltningschefen redovisar medelsförvaltning för delår 1, 2024 för Patientnämnden.

  Budget
  I regionfullmäktiges budget för 2024 tilldelades nämnden en ram på 6,1 mnkr.


  Periodens resultat
  Nämndens resultat för delår 1 2024 är ett underskott på 135 tkr, vilket innebär ett minus på 0,1 mnkr för patientnämndens resultat i Regionen.


  Resultatprognos
  Prognosen för 2024 är ett underskott vid årets slut på närmare 0,5 mnkr utifrån att finansiering för stödpersonsverksamheten inte ryms inom patientnämndens budget. 


  Hantering av underskott
  Nämndens budget har under flera år fått en uppräkning av budget som inte svarat emot de ökade lönekostnaderna, vilket nämnden under flera år signalerat om. Verksamhetens kostnader består huvudsakligen av lönekostnader för personal samt arvoden och ersättning för förlorad inkomst för ledamöterna. Avseende det lagstyrda stödpersonsuppdraget har kostnaderna ökat, då det blivit fler uppdrag. Patientnämnden har ett lagstadgat uppdrag och med ökade antal ärenden är en personalminskning svårhanterlig. 

   

 • Information om vad som hittills gjorts avseende intentionerna i verksamhetsplanen.

  • Analyser och sammanställningar har förmedlats till vården och andra intressenter enligt plan.
  • Inventering av vårdens åtgärder för att förhindra upprepning har gjorts i alla ärenden där yttranden inhämtats från vården.
  • Information om patientnämnden har getts i olika forum.
  • Stödpersoner har tillsatts utifrån behov.
  • Relevant kompetensutveckling har erbjudits medarbetarna.
  • Verkat för ytterligare digitalisering av verksamheten.

   

 • Information om åtgärder som vidtagits utifrån internkontrollplanen.

  • Utifrån risken att synpunkter inte når ut i verksamheten har förvaltningen erbjudit sig att informera på APT i vården samt att verksamhetsansvariga har bjudits in till nämnden. Utförda aktiviteter redovisas under intern information. Analyser har också förmedlats till verksamhetsansvariga och andra forum.
  • Utifrån risken att känslig information från inkomna synpunkter läcker ut till obehöriga har information om detta getts vid informationstillfällen i vården.
  • Utifrån risken att patientnämndens verksamhet inte är allmänt känd av befolkningen har förvaltningen varit ute och informerat i olika forum. Genomförda aktiviteter redovisas under extern information.
 • Förvaltningschef informerade om tidsplan för kommande budget och planeringsförutsättningar som ska vara klar den 4 juni 2024 samt att Patientnämndens årsplan för 2025 ska beslutas i september. Information gavs också om den nya modellen för verksamhetsplan där samtliga förvaltningar ska göra en verksamhetsanalys som ska vara klar den 31 augusti. Därefter ska verksamhetsplan göras och den ska vara klar den 15 november. 

 • Redovisning av rapport som förvaltningen tagit fram på uppdrag av Patientnämnden, Delaktighet i vården - patienter och närståendes synpunkter.

  I den kvalitativa analysen har begreppen samsyn, förståelse och respekt, patientens önskemål och förutsättningar, brister i kommunikation och samverkan samt närståendes delaktighet identifierats. Flera synpunkter handlar om att patienten inte känner sig lyssnad på eller tagen på allvar. Det kan också handla om upplevelse av dåligt bemötande och yttra sig i bristande respekt mot patienten.

   

 • Genomgång av aktivitetslista. 

  Förslag att bjuda in Löf (regionernas ömsesidiga försäkringsbolag) till patientnämndens sammanträde i september. 

 • Redovisning av avslutade ärenden januari 2024 t.o.m. mars 2024. 

    Jan feb mars
  Inkomna ärenden 2023 143 174 146
  Inkomna ärenden 2024 171 144 139
  Avslutade ärenden 2023 143 122 172
  Avslutade ärenden 2024 140 138 173
  Skrivelser 2023 43 68 48
  Skrivelser 2024 74 49 45

   

  Under perioden januari till och med mars år 2024 avslutades 450 ärenden hos patientnämnden i Region Gävleborg. Det är en ökning med 3 % jämfört med samma period föregående år. Flest ärenden rörde åldersgrupperna 30–39 år och 70–79 år med 65 ärenden vardera. Kvinnor stod för 61 % av ärendena.
  Flest ärenden, 44 %, är registrerade under huvudproblemet vård och behandling. Därefter kommer huvudproblemet kommunikation med 19 % och tillgänglighet med 10 %. . Brister i kommunikation återfinns även i ytterligare ärenden som kategoriserats under annan huvudkategori men där man också kunnat utröna brister vad gäller kommunikationen.
  I flera yttrandet från vården beskrivs, att de efter utredning av ärendet, kan se att undersökning/bedömning varit korrekt men att kommunikationen många gånger har brustit. Dels att vården inte informerat patient/närstående, dels att vården inte har utformats och genomförts i samråd med patient/närstående. En grundläggande förutsättning för en säker vård är patienten som medskapare. Vården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Kommunikation och dialog med patient och närstående är centralt.

  Den somatiska specialistvården har under perioden fått flest ärenden. Inom de tre verksamhetsområdena med flest ärenden inom den somatiska specialistvården var det mest förekommande huvudproblemet vård och behandling för alla tre.

 • Externt:

  1. Träffpunkten 20/2 respektive 9/4
  2. Högskolan i Gävle, Sjuksköterskeprogrammet 19/2
  3. PRO 22/3
  4. Prostatacancerförbundet, Gävle 26/2

  Internt:

  1. Utbildningsdag rehab-medicin 13/3
  2. Information till ledningsgrupp Vuxenpsykiatrin 9/4
  3. Information till kvalitetssamordnare i Region Gävleborg 17/4
  1. Samverkansmöte med Vårdvägvisare, Hälsotorg, HVK m.fl. 17/4
  2. Samverkansmöte med vuxenpsykiatrin 24/4
  3. Rekrytering handläggare är klar. Ny handläggare börjar den 19/8. 
  4. Patientnämndens förvaltning har fått besked om att byte av lokaler planeras. 
 • Stödpersonsverksamheten januari-mars 2024

  2024  jan-mars    
  Antal LPT/LRV  3/1 (2/2  
  Antal som fått stödperson  3 (4)  
  Antal som avsagt sig / kort vårdtid  0 (0)  
  Förordnanden som upphört  3 (2)  
  Pågående ärenden/förordnanden  18 (15)  

  Antal ärenden 2023 visas inom parentes (x). 

   

  Utvecklingsdag planeras för stödpersoner till hösten 2024. 

  1. Protokollsutdrag från Regionfullmäktige. § 55 Revisionsrapport - Hantering av synpunkter och klagomål. 
  2. Presidiet tillsammans med förvaltningschef träffade revisorerna den 23 februari. 
  3. Förfrågan rörande inkomna ärenden på Ljusdals kommun, Primärvården Ljusdal och ambulans/akut Ljusdal.
  4. Svar på remiss - Vägledning patient- och närståendemedverkan i patientsäkerhetsarbete.
  5. Protokollsutdrag från Regionfullmäktige. §200 Fyllnadsval av uppdrag som ersättare i patientnämnden. Regionfullmäktige beslutat att välja Monica Zellafors (S), Söderhamn, till ny ersättare i patientnämnden till och med 31 december 2026.
 • § 31

  Beställning av analyser och sammanställningar

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.