Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare samt datum för justering

 •   2

  Fastställande av dagordning

 • Chefläkare Peo Hermansson och Avdelningschef för hälso- och sjukvårdens gemensamma resurser, Tommy Stokka har bjudits in till dialog med nämndens ledamöter och ersättare.

 • Uppföljning ett år efter nämndens introduktion av Patientnämndens arbetsområde. 

 • Förvaltningschefen redovisar medelsförvaltning för delår 1, 2024 för Patientnämnden.

 • Information om vad som hittills gjorts avseende intentionerna i verksamhetsplanen.

 • Information om åtgärder som vidtagits utifrån internkontrollplanen.

  • Utifrån risken att synpunkter inte når ut i verksamheten har förvaltningen erbjudits sig att informera på APT i vården samt att verksamhetsansvariga har bjudits in till nämnden. Utförda aktiviteter redovisas under intern information. Analyser har också förmedlats till verksamhetsansvariga och andra forum.
  • Utifrån risken att känslig information från inkomna synpunkter läcker ut till obehöriga har information om detta getts vid informationstillfällen i vården.
  • Utifrån risken att patientnämndens verksamhet inte är allmänt känd av befolkningen har förvaltningen varit ute och informerat i olika forum. Genomförda aktiviteter redovisas under extern information.
 • Information från regionstyrelsen.

 • Redovisning av rapport som förvaltningen tagit fram på uppdrag av Patientnämnden, Delaktighet i vården - patienter och närståendes synpunkter.

 • Genomgång av aktivitetslista. 

 • Redovisning av avslutade ärenden januari 2024 t.o.m. mars 2024. 

    Jan feb mars
  Inkomna ärenden 2023 143 174 146
  Inkomna ärenden 2024 171 144 139
  Avslutade ärenden 2023 143 122 172
  Avslutade ärenden 2024 140 138 173
  Skrivelser 2023 43 68 48
  Skrivelser 2024 74 49 45
 • Externt:

  1. Träffpunkten 20/2 respektive 9/4
  2. Högskolan i Gävle, Sjuksköterskeprogrammet 19/2
  3. PRO 22/3
  4. Prostatacancerförbundet, Gävle 26/2

  Internt:

  1. Utbildningsdag rehab-medicin 13/3
  2. Information till ledningsgrupp Vuxenpsykiatrin 9/4
  3. Information till kvalitetssamordnare i Region Gävleborg 17/4
  1. Samverkansmöte med Vårdvägvisare, Hälsotorg, HVK m.fl. 17/4
  2. Samverkansmöte med vuxenpsykiatrin 24/4
  3. Rekrytering handläggare
  4. Byte av lokal
 • Stödpersonsverksamheten januari-mars 2024

  2024  jan-mars    
  Antal LPT/LRV  3/1 (2/2  
  Antal som fått stödperson  3 (4)  
  Antal som avsagt sig / kort vårdtid  0 (0)  
  Förordnanden som upphört  3 (2)  
  Pågående ärenden/förordnanden  18 (15)  

  Antal ärenden 2023 visas inom parentes (x). 

  1. Protokollsutdrag från Regionfullmäktige. § 55 Revisionsrapport - Hantering av synpunkter och klagomål. 
  2. Presidiet tillsammans med förvaltningschef träffade revisorerna den 23 februari. 
  3. Förfrågan från journaliststudent rörande inkomna ärenden på Ljusdals kommun, Primärvården Ljusdal och ambulansen/akut Ljusdal.
  4. Svar på remiss - Vägledning patient- och närståendemedverkan i patientsäkerhetsarbete.
 •   16

  Beställning av analyser och sammanställningar

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.