Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare samt datum för justering

 •   2

  Fastställande av dagordning

 • Eva Sving, chefsjuksköterska, har bjudits in till dialog med nämndens ledamöter och ersättare.

 • Förvaltningschef redovisar förvaltningens verksamhetsplan för 2024. 

 • Redovisning av framtagen internkontrollplan för år 2024. 

 • Noor Akil, stödperson, har bjudits till nämnden för att informerar om uppdraget som stödperson. 

 • Redovisning av rapport som tagits fram på uppdrag av Patientnämnden gällande patienter och närståendes upplevelse av att vården inte tar sin del av ansvaret.

 • I Patientnämndens uppdrag ingår att årligen analysera inkomna klagomål. 
   

  1. Förslag till beställning av analys

  Patientnämnden ger förvaltningen i uppdrag att analysera ärenden rörande anmälares nöjdhet med yttrande. 
  Bakgrund
  Utifrån förvaltningens sammanställning Kvalitetssäkring av yttranden uppstod intresse av att titta närmare på patientens synpunkter på yttrande. Går det att utröna gemensamma nämnare avseende vad som gör anmälaren nöjd respektive missnöjd med yttrandet.
  Syfte med analysen
  Det övergripande syftet med analysen är att den ska utgöra ett bidrag till kvalitetsutveckling och ett lärande inom hälso- och sjukvård
   

  2. Förslag till beställning av analys
  Patientnämnden ger förvaltningen i uppdrag att analysera inkomna ärenden gällande kommunerna.
  Bakgrund
  Patientnämnden har avtal med Gävleborgs alla 10 kommuner att ta emot och handlägga ärenden gällande kommunens hälso-och sjukvård. Ärenden gällande kommunal hälso- och sjukvård uppnår endast 1% av patientnämndens inkomna ärenden totalt. Den lilla mängd till trots väcker intresse av att närmare analysera vad ärendena handlar om.
  Syfte med analysen
  Det övergripande syftet med analysen är att den ska utgöra ett bidrag till kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet samt bidra till ett lärande inom kommunal hälso- och sjukvård.
   

  3. Förslag till beställning av analys
  Patientnämnden ger förvaltningen i uppdrag att analysera ärenden rörande patientens delaktighet i vården.
  Bakgrund
  Nationellt finns ett beslut att hälso- och sjukvården ska arbeta personcentrerat. Patientnämnden kan bidra i den utvecklingen genom att lyfta inkomna synpunkter rörande området personcentrerad vård. 
  Syfte med analysen
  Det övergripande syftet med analysen är att den ska utgöra ett bidrag till kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet samt bidra till ett lärande inom hälso- och sjukvård.

   

 • Statistikredovisning av inkommande ärenden, skrivelser samt trender inom verksamhetsområden och kategorier.

    jan feb mars apr maj juni juli aug sept okt nov
  Inkomna ärenden 2022 150 135 150 162 124 144 106 131 126 129 139
  Inkomna ärenden 2023 143 174 146 105 164 145 126 123 121 162 131
  Skrivelser 2022 43 45 55 64 46 38 40 55 46 40 38
  Skrivelser 2023 43 68 52 39 61 69 50 40 44 50 32
 • Stödpersonsverksamheten januari-oktober 2023

  2023 (2022)

   jan-feb

   mars-april maj-augusti sep-okt

  Antal LPT/LRV

   0/2 (0/0)

   0/3 (2/0) 2/1 (0/5) 4/2 (1/0)

  Antal som fått stödperson 

   2 (0)

   3 (1) 3 (4) 5 (1)

  Antal som avsagt sig / kort vårdtid

   0 (0)

   0 (1) 1 (1) 1 (0)

  Förordnanden som upphört

   2 (2)

   1 (0) 2 (0) 3 (2)

  Pågående ärenden/förordnanden

   13 (10)

   15 (10) 16 (14) 18 (13)

  Antal ärenden 2022 visas inom parentes (x). 

 • Genomgång av aktivitetslista.

 • Information om förvaltningens aktiviteter

  1. Samverkansmöte med patientsäkerhetsenheten och vårdvägvisare 4/10

  2. Samverkansmöte med Vårdvägvisare, Hälsotorg, HVK m.fl. 18/10

  3. Deltagande på nationell stödpersonträff 25/10

  4. Tjänstepersonskonferens i Uppsala. Gävleborg och Uppsala var arrangörer 26-27/10

  5. Patient och Brukarråd, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 31/10 samt 30/11

  6. Deltagande på Barnrättsdag 8/11

  7. Patientnämndernas tjänstepersonsnätverk 15/11

  8. Samverkansmöte, omvårdnad och forskning 28/11

  9. Deltagande på Patientsäkerhetswebbinarium 29/11

  10. Arbete med uppgradering av Nationell handbok om handläggning av ärenden pg.

 • Internt:

  1. Information om verksamheten på Ledarforum 10/11

  2. Information till VO kardiologi 21/11

  3. Information till HSN 5/12

   

  Externt:

  1. Information på 60+ mässan 24-25 oktober

  2. Information till medlemmar i Vårdförbundet 10/11

  1. Kommande analys år 2024. Gemensam analys med Inspektionen för vård och omsorg och patientnämnderna i Sverige.
  2. §260 RF Delårsrapport januari - augusti 2023
  3. Inkommande från Statens offentliga utredningar: Vårdansvarskommittén genomför en öppen konsultation om statligt huvudmannaskap för hälso- och sjukvården.
 • Information angående årets presidiekonferens. 

 • Patientnämndens mötestider för 2024:

  16 februari
  26 april
  27 september
  13 december

  Samtliga tillfällen är fredagar. 

 • § 55

  Val av justerare samt datum för justering

 • § 56

  Fastställande av dagordning

 • Eva Sving, chefsjuksköterska, har bjudits in till dialog med nämndens ledamöter och ersättare. Eva berättar om sin roll som chefsjuksköterska i Region Gävleborg där hon arbetar med patientsäkerhet och omvårdnad. 

 • Förvaltningschef redovisar förvaltningens verksamhetsplan för 2024. Utifrån patientnämndens beslut om årsplan, mål och budget för 2024-2026 har förvaltningen upprättat en verksamhetsplan som konkretiserar nämndens prioriterade områden.

 • Magnus Moberg, handläggare, inleder genom att berätta om sitt uppdrag som stödpersonsansvarig. 

  Noor Akil, stödperson, har bjudits till nämnden för att informerar om uppdraget som stödperson. 

 • Redovisning av framtagen internkontrollplan för år 2024. 

 • Redovisning av rapport som tagits fram på uppdrag av Patientnämnden gällande patienter och närståendes upplevelse av att vården inte tar sin del av ansvaret.

 • I Patientnämndens uppdrag ingår att årligen analysera inkomna klagomål. 
   

  1. Förslag till beställning av analys
  Patientnämnden ger förvaltningen i uppdrag att analysera ärenden rörande anmälares nöjdhet med yttrande. 
  Bakgrund
  Utifrån förvaltningens sammanställning Kvalitetssäkring av yttranden uppstod intresse av att titta närmare på patientens synpunkter på yttrande. Går det att utröna gemensamma nämnare avseende vad som gör anmälaren nöjd respektive missnöjd med yttrandet.
  Syfte med analysen
  Det övergripande syftet med analysen är att den ska utgöra ett bidrag till kvalitetsutveckling och ett lärande inom hälso- och sjukvård
   

  2. Förslag till beställning av analys
  Patientnämnden ger förvaltningen i uppdrag att analysera inkomna ärenden gällande kommunerna.
  Bakgrund
  Patientnämnden har avtal med Gävleborgs alla 10 kommuner att ta emot och handlägga ärenden gällande kommunens hälso-och sjukvård. Ärenden gällande kommunal hälso- och sjukvård uppnår endast 1% av patientnämndens inkomna ärenden totalt. Den lilla mängd till trots väcker intresse av att närmare analysera vad ärendena handlar om.
  Syfte med analysen
  Det övergripande syftet med analysen är att den ska utgöra ett bidrag till kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet samt bidra till ett lärande inom kommunal hälso- och sjukvård.
   

  3. Förslag till beställning av analys
  Patientnämnden ger förvaltningen i uppdrag att analysera ärenden rörande patientens delaktighet i vården.
  Bakgrund
  Nationellt finns ett beslut att hälso- och sjukvården ska arbeta personcentrerat. Patientnämnden kan bidra i den utvecklingen genom att lyfta inkomna synpunkter rörande området personcentrerad vård. 
  Syfte med analysen
  Det övergripande syftet med analysen är att den ska utgöra ett bidrag till kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet samt bidra till ett lärande inom hälso- och sjukvård.

   

 • Statistikredovisning av inkommande ärenden, skrivelser samt trender inom verksamhetsområden och kategorier.

    jan feb mars apr maj juni juli aug sept okt nov
  Inkomna ärenden 2022 150 135 150 162 124 144 106 131 126 129 139
  Inkomna ärenden 2023 143 174 146 105 164 145 126 123 121 162 131
  Skrivelser 2022 43 45 55 64 46 38 40 55 46 40 38
  Skrivelser 2023 43 68 52 39 61 69 50 40 44 50 32
 • Stödpersonsverksamheten januari-oktober 2023

  2023 (2022)

   jan-feb

   mars-april maj-augusti sep-okt

  Antal LPT/LRV

   0/2 (0/0)

   0/3 (2/0) 2/1 (0/5) 4/2 (1/0)

  Antal som fått stödperson 

   2 (0)

   3 (1) 3 (4) 5 (1)

  Antal som avsagt sig / kort vårdtid

   0 (0)

   0 (1) 1 (1) 1 (0)

  Förordnanden som upphört

   2 (2)

   1 (0) 2 (0) 3 (2)

  Pågående ärenden/förordnanden

   13 (10)

   15 (10) 16 (14) 18 (13)

  Antal ärenden 2022 visas inom parentes (x). 

 • Genomgång av aktivitetslista.
  Till patientnämndens sammanträde i februari har företrädare för Premicare Bergsjö bjudits in till dialog med nämndens ledamöter och ersättare. 

 • Information om förvaltningens aktiviteter

  1. Samverkansmöte med patientsäkerhetsenheten och vårdvägvisare 4/10

  2. Samverkansmöte med Vårdvägvisare, Hälsotorg, HVK m.fl. 18/10

  3. Deltagande på nationell stödpersonträff 25/10

  4. Tjänstepersonskonferens i Uppsala. Gävleborg och Uppsala var arrangörer 26-27/10

  5. Patient och Brukarråd, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 31/10 samt 30/11

  6. Deltagande på Barnrättsdag 8/11

  7. Patientnämndernas tjänstepersonsnätverk 15/11

  8. Samverkansmöte, omvårdnad och forskning 28/11

  9. Deltagande på Patientsäkerhetswebbinarium 29/11

  10. Arbete med uppgradering av Nationell handbok om handläggning av ärenden pg.

 • Internt:

  1. Information om verksamheten på Ledarforum 10/11

  2. Information till VO kardiologi 21/11

  3. Information till HSN 5/12

   

  Externt:

  1. Information på 60+ mässan 24-25 oktober

  2. Information till medlemmar i Vårdförbundet 10/11

  1. Kommande analys år 2024. Gemensam analys med Inspektionen för vård och omsorg och patientnämnderna i Sverige.
  2. §260 RF Delårsrapport januari - augusti 2023
  3. Inkommande från Statens offentliga utredningar: Vårdansvarskommittén genomför en öppen konsultation om statligt huvudmannaskap för hälso- och sjukvården.
 • Patientnämndens presidium i Region Gävleborg beslutade att inte närvara på årets presidiekonferens.

 • Patientnämndens mötestider för 2024:

  16 februari
  26 april
  27 september
  13 december

  Samtliga tillfällen är fredagar. 

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.