Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare samt datum för justering

 •   2

  Fastställande av dagordning

 • Carin Thunman och Ulrika Carlsson, medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS:ar) har bjudits in för att berätta om kommunernas avvikelse-, klagomål- och patientsäkerhetsarbete.

 • Helena Bikoff, verksamhetschef för verksamhetsområde Primärvård Hudiksvall samt Primärvård Södra Hälsingland har bjudits in för dialog och information om verksamhetens kvalitetsarbete.

 • Patientnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari - augusti 2022 samt
  prognos för 2023.

 • Förslag till årsplan för 2023-2025.

 • Företrädare för Hälsovalskontoret, ordförande för Hälsovalsutskottet
  samt berörd verksamhetschef inom primärvården har bjudits in gällande primärvårdens utökade uppdrag för personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar.

 • Jonatan Björklund, registrator på enheten för informationsförvaltningen informerar om nämndens delegationsordning.

 • Presentation av sammanställning av yttranden för perioden januari - juni 2022.
  Sammanställningen visar om patient/anmälares frågor har besvarats av verksamheten, om yttrande inkommit i tid samt om kompletterande yttrande begärts. Den omfattar även nöjdhet med yttrandet och i vilken omfattning verksamheterna vidtagit några åtgärder.

  Presentation av sammanställning rörande diskrimineringsärenden.

 • Redovisning av rapport som förvaltningen tagit fram på uppdrag av Patientnämnden
  gällande patienters synpunkter på dokumentation i patientjournalen.

 • Statistikredovisning av inkommande ärenden, skrivelser samt trender inom
  verksamhetsområden och kategorier.

  2022 jan febr mars april maj juni juli  aug
  Ärenden 148 134 151 162 125 144 106 128
  Skrivelser 41 43 52 58 45 34 33 44

   

 •   12

  Genomgång av aktivitetslista

 • Internt:

  • HSL 23/8
  • HSL-plus 20/9
  • Kvalitetssamordnarträff 21/9
 • 2022

  Maj-Augusti

  Antal LPT/LRV

  5

  Antal som fått stödperson

  4

  Antal som avsagt sig / kort vårdtid

  1

  Förordnanden som upphört

  0

  Pågående ärenden/förordnanden

  14

  • Samverkan med patientsäkerhetsenheten 13/6
  • Dialog med kommunikationsenheten 13/6
  • Inspirationsdag för förvaltningens personal 16/6
  • Internationell Patientsäkerhetskonferens i Göteborg 20-22/6
  • Besök från PN-chef Västmanland 30/8
  • Analysgrupp PN/IVO 30/8, 2/9, 9/9, 15/9
  • IVO-mitt dialogmöte, digitalt 2/9
  • Dialog med ledning för Vuxenpsykiatrin 5/9
  • Brukarråd Myndigheten för Vård och Omsorgsanalys 7/9
  • Patientnämndernas tjänstemannanätverk, digitalt 8/9
  • Brukarråd Vuxenpsykiatrin Gävleborg 7/9 
  • Socialstyrelsens Nationella Patientsäkerhetsdag 15/9
  1. Protokollsutdrag § 172 RS "Budget- och planeringsförutsättningar 2023-2025"
  2. Skriftligt svar från kvinnosjukvården gällande nationell satsning på kvinnosjukvård
  3. Rapport om barns psykiska hälsa, IVO och Patientnämnderna
  4. Förfrågan från Sveriges radio gällande rymningar vid tvångsvård
  5. Förfrågan gällande spermiedonation
 • § 42

  Val av justerare samt datum för justering

 • § 43

  Fastställande av dagordning

 • Patientnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari - augusti 2022 samt
  prognos för 2023.

 • Carin Thunman, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) berättade om hur kommunerna arbetar med avvikelser och klagomål. Vanligast förekommande är avvikelser som handlar om brister i utskrivningsprocessen. I patientsäkerhetsarbetet pågår flera olika utvecklingsarbeten, bl.a. utifrån den Nationella handlingsplanen och där några kommuner kommit lite längre än de andra. Utbildning i händelseanalys har också genomförts.

 • Helena Bikoff, verksamhetschef för verksamhetsområde Primärvård Hudiksvall samt Primärvård Södra Hälsingland informerade om läget inom verksamhetsområdena och de förbättringsarbeten som gjorts. Det har bl.a. bidragit till att kunna rekrytera flera läkare till området. Hon kan se samverkansvinster mellan de två verksamhetsområdena som t.ex. att hjälpa varandra med bemanning.

 • Förvaltningschefen informerar om arbetet med årets årsplan samt resultatet av det arbetet.

 • Presentation av sammanställning av yttranden för perioden januari - juni 2022.
  Sammanställningen visar om patient/anmälares frågor har besvarats av verksamheten, om yttrande inkommit i tid samt om kompletterande yttrande begärts. Den omfattar även nöjdhet med yttrandet och i vilken omfattning verksamheterna vidtagit några åtgärder.

  Presentation av sammanställning rörande diskrimineringsärenden.

 • Redovisning av rapport som förvaltningen tagit fram på uppdrag av Patientnämnden
  gällande patienters synpunkter på dokumentation i patientjournalen.

 • Internt:

  • HSL 23/8
  • HSL-plus 20/9
  • Kvalitetssamordnarträff 21/9
 • 2022

  Maj-Augusti

  Antal LPT/LRV

  5

  Antal som fått stödperson

  4

  Antal som avsagt sig / kort vårdtid

  1

  Förordnanden som upphört

  0

  Pågående ärenden/förordnanden

  14

 • Företrädare för Hälsovalskontoret, ordförande för Hälsovalsutskottet
  samt berörd verksamhetschef inom primärvården hade bjudits in utifrån ett principärende gällande primärvårdens utökade uppdrag för personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar. De kan se att fast vårdkontakt är extra värdefullt för denna patientgrupp och att arbeta personcentrerat. I varje team finns samordnare som träffas för att samverka och utbyta erfarenheter.

 • Statistikredovisning av inkommande ärenden, skrivelser samt trender inom
  verksamhetsområden och kategorier.

  2022 jan febr mars april maj juni juli  aug
  Ärenden 148 134 151 162 125 144 106 128
  Skrivelser 41 43 52 58 45 34 33 44

   

 • Diskussion utifrån aktivitetslista och statistikredovisning.

 • Jonatan Björklund, registrator på enheten för informationsförvaltningen informerar om att delegationsordningen har reviderats samt att regionsövergripande beslut har tagits gällande gallring av handlingar.

  • Samverkan med patientsäkerhetsenheten 13/6
  • Dialog med kommunikationsenheten 13/6
  • Inspirationsdag för förvaltningens personal 16/6
  • Internationell Patientsäkerhetskonferens i Göteborg 20-22/6
  • Besök från PN-chef Västmanland 30/8
  • Analysgrupp PN/IVO 30/8, 2/9, 9/9, 15/9
  • IVO-mitt dialogmöte, digitalt 2/9
  • Dialog med ledning för Vuxenpsykiatrin 5/9
  • Brukarråd Myndigheten för Vård och Omsorgsanalys 7/9
  • Patientnämndernas tjänstemannanätverk, digitalt 8/9
  • Brukarråd Vuxenpsykiatrin Gävleborg 7/9 
  • Socialstyrelsens Nationella Patientsäkerhetsdag 15/9
  • Nationella patientdagen, Patientnämnden Region Stockholm 16/9
  1. Protokollsutdrag § 172 RS "Budget- och planeringsförutsättningar 2023-2025"
  2. Skriftligt svar från kvinnosjukvården gällande nationell satsning på kvinnosjukvård
  3. Rapport om barns psykiska hälsa, IVO och Patientnämnderna
  4. Förfrågan från Sveriges radio gällande rymningar vid tvångsvård
  5. Förfrågan gällande spermiedonation
Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.