Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare samt datum för justering

 •   2

  Fastställande av dagordning

 • Presidiet informerar om hålltider för kommande nämndsmöten 2024. 

 • Förvaltningschef informerar om Patientnämndens verksamhetsberättelse för 2023.

 • Förvaltningschef redovisar resultat av 2023 års internkontrollplan.

 • Förvaltningschef redovisar Patientnämndens medelsförvaltning och uppföljning av politiska
  mål för verksamhetsåret 2023.

  • Redovisning av rapport som förvaltningen tagit fram på uppdrag av Patientnämnden gällande patienter och anmälares synpunkter på vårdens svar vid framförda klagomål. Uppdraget till analys kom efter att patientnämnden tagit del av de sammanställningar av den kvalitetssäkring som görs av yttranden som förvaltningen begär in. Frågan var om det går att utröna gemensamma nämnare avseende vad som gör anmälaren nöjd respektive missnöjd med yttrandet.
  • Redovisning av rapport som förvaltningen tagit fram utifrån gemensamt beslut av IVO och Patientnämndernas förvaltningar/kanslier i Sverige, Primärvård som anser tillgänglighet, vårdansvar och organisation. 
 • Presentation av sammanställningar

  • Kvalitetssäkring av yttranden 2023.
  • Särskilt allvarliga ärenden 2023. 
  • VO Psykiatri 2023.
  • VO Ortopedi 2023.
  • VO Ögon 2023.
  • VO Öron-Näsa-Hals 2023.
  • VO Ambulans och Akut 2023.
  • PV Gävle 2023
 • Statistikredovisning av inkommande ärenden, skrivelser samt trender inom verksamhetsområden och kategorier.

  2024 januari
  Ärenden 171
  Skrivelser 57

   

   

   

   

   

   

   

  2023 jan feb mars apr maj juni juli aug sept okt nov dec
  Ärenden 143 174 146 105 164 146 126 123 121 164 129 116
  Skrivelser 43 68 48 39 61 69 50 41 46 60 43 33
 • Stödpersonsverksamheten januari-december 2023

  2023 (2022)

   jan-feb

   mars-april maj-augusti sep-okt nov-dec

  Antal LPT/LRV

   0/2 (0/0)

   0/3 (2/0) 2/1 (0/5) 4/2 (1/0) 1/0 (1/0)

  Antal som fått stödperson 

   2 (0)

   3 (1) 3 (4) 5 (1) 1 (1)

  Antal som avsagt sig / kort vårdtid

   0 (0)

   0 (1) 1 (1) 1 (0) 0 (0)

  Förordnanden som upphört

   2 (2)

   1 (0) 2 (0) 3 (2) 2 (1)

  Pågående ärenden/förordnanden

   13 (10)

   15 (10) 16 (14) 18 (13) 17 (11)

  Antal ärenden 2022 visas inom parentes (x). 

 • Genomgång av aktivitetslista.

 • Information om förvaltningens aktiviteter

  1. Arbete med uppdaterad nationell handbok för ärendehantering.

  2. HLR-träff (HLR-ansvarig på kansliet)11/12-23

  3. Möte om omvårdnad och forskning 19/1

  4. Internutbildning i Excel 19/1.

  5. Möte med Patientsäkerhet och Vårdvägvisare 30/1.

  6. Patientnämndernas tjänstemannanätverk 8/2.

 • Internt:

  1. Information till MAS-gruppen 18/12-23

  2. Information till ny VC för Capio HC Gävle 12/1

  3. Information till ledningsgruppen för VO PV Gävle 16/1

  4. Information till ledningsgrupp för VO Ögon samt VO ÖNH 30/1

   

  Externt:

  1. Information till Hille pensionärsförening 23/1

  1. Begäran om klagomål angående akutmottagningen på Gävle sjukhus 2023. 
  2. Förfrågan via Samhällsmedicin rörande cancervård (till Interpellation) 22/1
  3. Rapportering till Ivo och Socialstyrelsen. 
 • Kristofer Schultz från Premicare AB, bitr. chefläkare och medicinskt ledningsansvarig, har bjudits in till dialog med nämndens ledamöter och ersättare. 

 • § 1

  Val av justerare samt datum för justering

 • § 2

  Fastställande av dagordning

 • Presidiet informerar om hålltider för kommande nämndsmöten 2024. 

 • Förvaltningschef informerar om Patientnämndens verksamhetsberättelse för 2023. Verksamhetsberättelsen publiceras på Region Gävleborgs hemsida, Patientnämnden.

 • Förvaltningschef redovisar resultat av 2023 års internkontrollplan. Utifrån tidigare genomförd riskanalys arbetar förvaltningen i enlighet med framtagen aktivitetsplan för att åtgärda identifierade risker. Skriftlig återkoppling sker till Regionstyrelsen vid årsslut. 

  Under året 2023 identifierades risker inom målområdet En jämlik vård. 
   

  Målområde: En jämlik vård

  Risken: att synpunkter inte når personal närmast patienten.

  Vilket kan leda till: att patientsynpunkter inte bidrar till ökad kvalité i vården.

  Åtgärd: Aktivt bjuda in oss till APT på vårdenheter.

  Resultat: Förvaltningen har besökt verksamheter på olika nivåer under året.

   

  Målområde: En jämlik vård

  Risken: att känslig information från inkomna synpunkter läcker ut till obehöriga.

  Vilket kan leda till: ett skadat förtroende för patientnämndens verksamhet.

  Åtgärd: Informera vid olika forum om att patientnämnden är ägare av handlingar rörande synpunkter inkomna till patientnämnden.

  Resultat: I samband med informationstillfällen och andra kontakter med personer i de olika verksamheterna pratar vi alltid om detta. Vi har inte fått synpunkter på eller information om att känslig information i inkomna ärenden har läckt ut till obehöriga.

 • Förvaltningschef redovisar Patientnämndens medelsförvaltning och uppföljning av politiska
  mål för verksamhetsåret 2023.

  • Redovisning av rapport som förvaltningen tagit fram på uppdrag av Patientnämnden gällande patienter och anmälares synpunkter på vårdens svar vid framförda klagomål. Uppdraget till analys kom efter att patientnämnden tagit del av sammanställningar rörande kvalitetssäkring av yttranden som förvaltningen begär in. Frågan var om det går att utröna gemensamma nämnare avseende vad som gör anmälaren nöjd respektive missnöjd med yttrandet. Gemensamma nämnare presenteras i rapporten. 
   Rapportsammandrag publiceras på Region Gävleborgs hemsida, Patientnämnden.
    
  • Redovisning av rapport som förvaltningen tagit fram utifrån gemensamt beslut av IVO och Patientnämndernas förvaltningar/kanslier i Sverige. Patientnämnderna och IVO beslutar gemensamt om ett särskilt fokusområde per år. Denna rapport innehåller patientnämnden i Region Gävleborgs analys av ärenden rörande detta fokusområde, Primärvård som avser tillgänglighet, vårdansvar och organisation. 
   Rapportsammandrag publiceras på Region Gävleborgs hemsida, Patientnämnden.
 • Förvaltningen gör årligen sammanställningar per verksamhetsområde där ärendemängden är tillräckligt stor eller på förfrågan från verksamheter. Syftet är att verksamheterna ska kunna använda sammanställningen i sitt förbättringsarbete. Förvaltningen gör även årliga sammanställningar på kvalitetssäkring av yttranden samt särskilt allvarliga ärenden. Följande sammanställningar har hittills gjorts av förvaltningen på 2023 års ärenden.  

  • Kvalitetssäkring av yttranden 2023
  • Särskilt allvarliga ärenden 2023. 
  • VO Psykiatri 2023.
  • VO Ortopedi 2023.
  • VO Ögon 2023.
  • VO Öron-Näsa-Hals 2023.
  • VO Ambulans och Akut 2023.
  • PV Gävle 2023

  Handläggare Lena Nordstrand presenterar sammanställningen rörande Kvalitetssäkring av yttranden 2023.
  Förvaltningen gör en bedömning/kvalitetssäkring av yttranden från vården. Förvaltningen tittar på anmälarens nöjdhet med yttrandet, om frågorna är besvarade inom begärd svarstid samt om förlängd svarstid har begärts. Förvaltningen tittar även på om verksamheten beskriver planerade/genomförda åtgärder. 
  Antal yttranden under 2023 var 591 stycken, vilket är en ökning från föregående år. Andelen anmälare som var nöjda med yttrandet har sjunkit jämfört med föregående år medans andelen missnöjda med yttrandet har ökat. Andelen som valt att inte lämna några synpunkter på yttrandet har också ökat. 67% av yttrandena från vården hade kommit in inom begärd svarstid. Av de yttranden som inte inkom inom utsatt tid hade förlängd svarstid begärts i 64%. I 39% av yttrandena har verksamheten beskrivit planerade/vidtagna åtgärder. 

   

 • Statistikredovisning av inkommande ärenden, skrivelser samt trender inom verksamhetsområden och kategorier.

  2024 januari
  Ärenden 172
  Skrivelser 63

   

   

   

   

   

   

   

  2023 jan feb mars apr maj juni juli aug sept okt nov dec
  Ärenden 143 174 146 105 164 146 126 123 121 164 129 116
  Skrivelser 43 68 48 39 61 69 50 41 46 60 43 33
 • Stödpersonsverksamheten januari-december 2023

  2023 (2022)

   jan-feb

   mars-april maj-augusti sep-okt nov-dec

  Antal LPT/LRV

   0/2 (0/0)

   0/3 (2/0) 2/1 (0/5) 4/2 (1/0) 1/0 (1/0)

  Antal som fått stödperson 

   2 (0)

   3 (1) 3 (4) 5 (1) 1 (1)

  Antal som avsagt sig / kort vårdtid

   0 (0)

   0 (1) 1 (1) 1 (0) 0 (0)

  Förordnanden som upphört

   2 (2)

   1 (0) 2 (0) 3 (2) 2 (1)

  Pågående ärenden/förordnanden

   13 (10)

   15 (10) 16 (14) 18 (13) 17 (11)

  Antal ärenden 2022 visas inom parentes (x). 

 • Genomgång av aktivitetslista.

  Regiondirektör Göran Angergård har bjudits in till dialog med nämndens ledamöter och ersättare till nämndens sammanträde den 13 december 2024. 

   

 • Information om förvaltningens aktiviteter

  1. Arbete med uppdaterad nationell handbok för ärendehantering.

  2. HLR-träff (HLR-ansvarig på kansliet)11/12-23

  3. Möte om omvårdnad och forskning 19/1

  4. Internutbildning i Excel 19/1.

  5. Möte med Patientsäkerhet och Vårdvägvisare 30/1.

  6. Patientnämndernas tjänstemannanätverk 8/2.

  7. Patientnämndens förvaltningschef Gunilla Nordström går i pension sista maj. Rekrytering av ny förvaltningschef är klar. Anna Boman Sörebö tillträder den 6 maj. 

  8. Rekrytering av handläggare på förvaltningen kommer att påbörjas under februari. Anledningen är pensionsavgång. 

 • Internt:

  1. Information till MAS-gruppen 18/12-23

  2. Information till ny VC för Capio HC Gävle 12/1

  3. Information till ledningsgruppen för VO PV Gävle 16/1

  4. Information till ledningsgrupp för VO Ögon samt VO ÖNH 30/1

   

  Externt:

  1. Information till Hille pensionärsförening 23/1

  1. Begäran om klagomål angående akutmottagningen på Gävle sjukhus 2023. 
  2. Förfrågan via Samhällsmedicin rörande cancervård (till Interpellation) 22/1
  3. Rapportering till Ivo och Socialstyrelsen. 
 • Kristofer Schultz från Premicare AB, bitr. chefläkare och medicinskt ledningsansvarig, har bjudits in till dialog med nämndens ledamöter och ersättare. 

  Kristofer Schultz berättar om hur Premicare arbetar med ärenden från patientnämnden. Som medicinskt ledningsansvarig är det Kristofer som utreder och lämnar yttranden.
  Att svara på en anmälan är en vårdande handling och omgärdas därför av samma krav på saklighet, etik och empati som andra vårdande handlingar beskriver Kristofer. Vidare beskriver han att målet är att innehållet i svaret till patienten ska visa att det är ”någon hemma” i sjukvården: Någon som bryr sig om kvalitet och patientsäkerhet, och som ser den enskilde patienten utifrån dennes behov.

  Premicares verksamheter har ett gemensamt avvikelsesystem där de systematiskt arbetar med avvikelser. Beskriver vikten av att den egna personalen gör avvikelser. Avvikelser är en del i verksamheternas ständigt pågående förbättringsarbete och patientsäkerhetsarbetet. 

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.