Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordningen

 • Region Gävleborg har fått möjlighet att lämna synpunkter över betänkandet Ökad kontroll i tandvårdssektorn.

   

  Utredningen har haft i uppdrag att analysera och bedöma om det är lämpligt att införa tillståndsplikt och ägar- och ledningsprövning för privata vårdgivare som är anslutna till det statliga tandvårdsstödet och vilka regeländringar och andra förutsättningar som i så fall krävs.

   

  Utredningen har också haft i uppdrag att analysera hur myndigheternas möjlighet att genomföra kontroller och vid behov stoppa utbetalningar till vårdgivare kan förbättras, och lämna förslag på hur det kan ske.

   

  I uppdraget har det också ingått att analysera och lämna förslag på hur myndigheter kan få en stärkt möjlighet att kontrollera vem som har utfört vården.

   

  Region Gävleborg har tagit ställning till utredningen och ställer sig bakom de slutsatser och förslag som utredningen presenterar i stort, då de bör ses som en del i arbetet mot välfärdsbrottslighet samt förbättrar kvaliteten och patientsäkerheten inom tandvården ytterligare.

   

  Ett av förslagen anser vi behöver belysas närmare, 11.9 Förslaget till förordning om ändring i förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd. Om förslaget genomförs finns risk att patientsäkerheten fortsatt äventyras.


  Region Gävleborg anser att

   

  • det är positivt att remissens förslag vill tydliggöra förutsättningarna för vårdgivare som vill vara del av tandvårdsstöd
  • kravet på legitimation bör utformas som ett absolut krav. Detta då Region Gävleborg anser att ansvar inte kan delegeras till icke-legitimerad personal. Eventuell fördelning av arbetsuppgifter ska vara just det, en fördelning där ansvaret fortfarande ligger på legitimerad behandlare. 
  • det kommer att vara svårt att kontrollera dessa delegationer.

   

 •   4

  Region Gävleborgs arbete ”Förbättrad telefontillgänglighet”

 • Jan Lahenkorva (S) föreslår i en motion:

   

  • Att avvecklingstiden för en privat hälsocentral måste vara lika lång som etableringstiden för en regiondriven hälsocentral.
  • Att frågan om att öppna en regiondriven hälsocentral ska prövas i Hälso- och sjukvårdsnämnden innan beslut om att godkänna en avveckling av en privat hälsocentral kan fattas.

   

  Regionstyrelsen svarar:

  I avtal för Hälsoval Primärvård i Region Gävleborg står i §26 Ansökan om förtida utträda ur avtal:

   

  ”Region Gävleborg beslutar efter inkommen ansökan om utträde ur avtalet samt vid vilken tidpunkt verksamheten och avtalet upphör att gälla.”

   

  Inför Hälsvalshandbok 2025 föreslås följande tillägg:

   

  ”Ett förtida utträde ur avtalet kan dock ske tidigast efter 6 månader från inkommen ansökan till Region Gävleborg. Se vidare §22 Öppnande och stängande av utförare.”

   

  Med nuvarande skrivning i avtalet kan Region Gävleborg besluta om vilken tidpunkt avtalet och verksamheten upphör att gälla. I föreslagen skrivning till avtalet från 2025 förtydligas att ett förtida utträde kan ske tidigast 6 månader efter inkommen ansökan. Dessa skrivningar finns för att se till att befolkningens behov av primärvård hinner täckas innan en verksamhet upphör. 

   

  Regionstyrelsen svarar gällande frågan om att öppna en regiondriven hälsocentral ska prövas i Hälso- och sjukvårdsnämnden innan beslut om att godkänna en avveckling av en privat hälsocentral kan fattas.

   

  Regionfullmäktige genom Hälsovalskontoret äger beslutet om förtida utträde. Regionfullmäktige och Hälso- och sjukvårdsnämnden är två olika myndigheter och har separata processer.

   

  Processerna i de två myndigheterna ska hållas fristående från varandra. Dock kan dialog föras mellan myndigheterna där Hälso- och sjukvårdsnämnden kan få information om att en hälsocentral sökt om förtida utträde.

   

 • Under hösten 2023 och vintern 2024 har arbetet med att revidera Hälsovalshandboken inför 2025 pågått. I Hälsovalsutskottet har diskussioner förts som ledde till tre ändringar. Dessa tre ändringar har skickats på remiss till samtliga politiska partier i Regionfullmäktige, pensionärsorganisationer, funktionsrättsorganisationer, samtliga utförare inom Hälsoval, Hälso-och sjukvårdsförvaltningen och länets kommuner.

  De tre ändringar som skickades på remiss gäller:

   

  • Kontinuitet och samordning, avsikten är att i Hälsovalshandboken 2025 understryka vikten av kontinuitet och samordning av vården för individen. Området beskrivs under en ny rubrik ” Kontinuitet och samordning” i Hälsovalshandboken 2025
  • Samverkan mellan utförare, detta lyfts upp som en ny punkt i Hälsovalshandboken 2025 för att förtydliga möjligheterna till samverkan.
  • Filialverksamhet, i Hälsovalshandbok 2024 finns ingen tydlig beskrivning av uppdraget för filial och ersättning. För att säkerställa en fortsatt drift av nuvarande filialer och skapa förutsättningar för framtida etableringar av filialer så behöver uppdraget kravställas och ersättas.

   

  Det har inte framkommit något i svaren på remissen som går emot ovan förslag.

   

  Utöver dessa ändringar så har även ändringar i skrivningar i Hälsovalshandboken av språklig karaktär beretts i Hälsovalsutskottet.

   

  Samtliga ändringar i Hälsovalshandboken för 2025 finns i dokumentet ändringsdokument Hälsovalshandbok 2025.

   

 • § 14

  Val av justerare

 • § 15

  Fastställande av dagordningen

 • Robert Bohlin och Petronella Stam informerar om ärendet Remiss - Ökad kontroll över tandvårdssektorn. 

   

  Region Gävleborg har fått möjlighet att lämna synpunkter över betänkandet Ökad kontroll i tandvårdssektorn.

   

  Utredningen har haft i uppdrag att analysera och bedöma om det är lämpligt att införa tillståndsplikt och ägar- och ledningsprövning för privata vårdgivare som är anslutna till det statliga tandvårdsstödet och vilka regeländringar och andra förutsättningar som i så fall krävs.

   

  Utredningen har också haft i uppdrag att analysera hur myndigheternas möjlighet att genomföra kontroller och vid behov stoppa utbetalningar till vårdgivare kan förbättras, och lämna förslag på hur det kan ske.

   

  I uppdraget har det också ingått att analysera och lämna förslag på hur myndigheter kan få en stärkt möjlighet att kontrollera vem som har utfört vården.

   

  Region Gävleborg har tagit ställning till utredningen och ställer sig bakom de slutsatser och förslag som utredningen presenterar i stort, då de bör ses som en del i arbetet mot välfärdsbrottslighet samt förbättrar kvaliteten och patientsäkerheten inom tandvården ytterligare.

   

  Ett av förslagen anser vi behöver belysas närmare, 11.9 Förslaget till förordning om ändring i förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd. Om förslaget genomförs finns risk att patientsäkerheten fortsatt äventyras.


  Region Gävleborg anser att

   

  • det är positivt att remissens förslag vill tydliggöra förutsättningarna för vårdgivare som vill vara del av tandvårdsstöd
  • kravet på legitimation bör utformas som ett absolut krav. Detta då Region Gävleborg anser att ansvar inte kan delegeras till icke-legitimerad personal. Eventuell fördelning av arbetsuppgifter ska vara just det, en fördelning där ansvaret fortfarande ligger på legitimerad behandlare. 
  • det kommer att vara svårt att kontrollera dessa delegationer.

   

 • Lars Embäck informerar om ärendet Region Gävleborgs arbete ”Förbättrad telefontillgänglighet”. 

   

 • Jan Lahenkorva (S) föreslår i en motion:

   

  • Att avvecklingstiden för en privat hälsocentral måste vara lika lång som etableringstiden för en regiondriven hälsocentral.
  • Att frågan om att öppna en regiondriven hälsocentral ska prövas i Hälso- och sjukvårdsnämnden innan beslut om att godkänna en avveckling av en privat hälsocentral kan fattas.

   

  Regionstyrelsen svarar:

  I avtal för Hälsoval Primärvård i Region Gävleborg står i §26 Ansökan om förtida utträda ur avtal:

   

  ”Region Gävleborg beslutar efter inkommen ansökan om utträde ur avtalet samt vid vilken tidpunkt verksamheten och avtalet upphör att gälla.”

   

  Inför Hälsvalshandbok 2025 föreslås följande tillägg:

   

  ”Ett förtida utträde ur avtalet kan dock ske tidigast efter 6 månader från inkommen ansökan till Region Gävleborg. Se vidare §22 Öppnande och stängande av utförare.”

   

  Med nuvarande skrivning i avtalet kan Region Gävleborg besluta om vilken tidpunkt avtalet och verksamheten upphör att gälla. I föreslagen skrivning till avtalet från 2025 förtydligas att ett förtida utträde kan ske tidigast 6 månader efter inkommen ansökan. Dessa skrivningar finns för att se till att befolkningens behov av primärvård hinner täckas innan en verksamhet upphör. 

   

  Regionstyrelsen svarar gällande frågan om att öppna en regiondriven hälsocentral ska prövas i Hälso- och sjukvårdsnämnden innan beslut om att godkänna en avveckling av en privat hälsocentral kan fattas.

   

  Regionfullmäktige genom Hälsovalskontoret äger beslutet om förtida utträde. Regionfullmäktige och Hälso- och sjukvårdsnämnden är två olika myndigheter och har separata processer.

   

  Processerna i de två myndigheterna ska hållas fristående från varandra. Dock kan dialog föras mellan myndigheterna där Hälso- och sjukvårdsnämnden kan få information om att en hälsocentral sökt om förtida utträde.

   

 • Under hösten 2023 och vintern 2024 har arbetet med att revidera Hälsovalshandboken inför 2025 pågått. I Hälsovalsutskottet har diskussioner förts som ledde till tre ändringar. Dessa tre ändringar har skickats på remiss till samtliga politiska partier i Regionfullmäktige, pensionärsorganisationer, funktionsrättsorganisationer, samtliga utförare inom Hälsoval, Hälso-och sjukvårdsförvaltningen och länets kommuner.

  De tre ändringar som skickades på remiss gäller:

   

  • Kontinuitet och samordning, avsikten är att i Hälsovalshandboken 2025 understryka vikten av kontinuitet och samordning av vården för individen. Området beskrivs under en ny rubrik ” Kontinuitet och samordning” i Hälsovalshandboken 2025
  • Samverkan mellan utförare, detta lyfts upp som en ny punkt i Hälsovalshandboken 2025 för att förtydliga möjligheterna till samverkan.
  • Filialverksamhet, i Hälsovalshandbok 2024 finns ingen tydlig beskrivning av uppdraget för filial och ersättning. För att säkerställa en fortsatt drift av nuvarande filialer och skapa förutsättningar för framtida etableringar av filialer så behöver uppdraget kravställas och ersättas.

   

  Det har inte framkommit något i svaren på remissen som går emot ovan förslag.

   

  Utöver dessa ändringar så har även ändringar i skrivningar i Hälsovalshandboken av språklig karaktär beretts i Hälsovalsutskottet.

   

  Samtliga ändringar i Hälsovalshandboken för 2025 finns i dokumentet ändringsdokument Hälsovalshandbok 2025.

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.