Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare/justeringstid

 •   2

  Fastställande av föredragningslista

 •   3

  Anmälan av delgivningar/delegationer

 •   4

  Ekonomisk uppföljning

 •  

  a) Önskan om nedläggning av BVC i Iggesund - INFORMATION

  b) Återupptagande av Hälsovalskontorets utvecklingsmöten 2022

  c) Goda exempel från våra hälsocentraler

 •   6

  Information om Familjeläkarjouren

 •   7

  Information om Digitala vårdmöten

 •   8

  Information om nationella taxan

 •   9

  Information om SÄBO-uppföljning

 • § 24

  Val av justerare/justeringstid

 • § 25

  Fastställande av föredragningslista

 •  

  Inga aktuella delgivningar/delegationsbeslut.

 •  

  Katarina Gunnarsson redovisar den ekonomiska uppföljningen per 31 juli 2021.

 • Karolina Estman informerar om att:

  a) Iggesund Din Hälsocentrals önskan om nedläggning av BVC - verksamheten har godkänts

  av Hälsovalskontoret. Verksamheten har överflyttats till Familjecentralen i Hudiksvall.

   

  b) Hälsovalskontoret planerar att återuppta utvecklingsmöten 2022 med olika vårdgivare.

   

  c) Hälsovalskontoret även kommer att bjuda in hälsocentraler till erfarenhetsutbyte och för

  att få del av och sprida goda exempel. 

 • Jörgen Tranevik, Sara Schildt och Balazs Jozsef Rethy medverkar och informerar om

  verksamheten vid familjeläkarjouren i9 Sandviken.

  En utvärdering har gjorts av verksamheten och visat på bland annat ökad tillgänglighet och

  snabbare hantering, vilket upplevs som positivt av besökare som personal. Vissa lokalproblem 

  behöver åtgärdas i Sandviken.

 •  

  Simon Nilsson informerar om projektet Digitala Vårdmöten (DVM). Appen föreslås få namnet 

  "Min Vård Gävleborg", vilket kommer att beslutas under hösten.

  Projektet genomförs under hösten/vintern i 3 faser där de 2 första faserna innehåller

  vårdinitierade ärenden och den tredje fasen innehåller patientinitierade ärenden.

  Projektets 3 faser genomförs under vecka 43 till vecka 5.

 • Susanne Westin informerar om nationella taxan - Nationellt system om läkarvårdsersättning

  och fysioterapi. Befintligt system ska avvecklas och ersättas av ett nytt.

 • Margareta Elmelind informerar om en uppföljning av IVO:s granskning av läkarstöd vid 

  särskilda boenden (SÄBO) under Coronapandemin.

  Vidtagna åtgärder ska redovisas till IVO senast den 15 september 2021. 

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.