Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordning

 • ·         HSL beslut gällande Hälsoundersökningar

  ·         Ny vårdgivare Bollnäs –  och Voxnadalens hc

  ·         Ansökan sommarsamverkan

  ·         BVC Gefle läkargrupp

 • - Digitala besök

  - Utfall vårdgarantin

  - Kontinuitetsmått läkare

 •   5

  Momskompensation privata vårdgivare

 •   6

  Min vård Gävleborg

 • Tandvård med i regionens arbetsgrupp för hantering av flyktingströmmar

  - Fler tandvårdsaktörer intresserade av Gävlebo

  - BET startat arbete med att underlätta rapportering för privata vårdgivare i gemensamt stödsystem

 •   8

  NSATS /RSATS specialistutbildning tandvård

 • § 18

  Val av justerare

 • § 19

  Fastställande av dagordning

 • Information

   

   

  1.      Hälsovalskontoret
  Margareta Elmelind informerar om:

  a. Hälso- och sjukvårdsdirektörens beslut gällande hälsoundersökningar för flyktingar från Ukraina samt att arbetsgrupp har bildats och har möten 1 gång/veckan för hanteringen av flyktingströmmar.

  b. Ny vårdgivare för Bollnäs och Voxnadalens hälsocentraler som innebär att nytt avtal ska tecknas med Praktikertjänst AB. Vidare information om verksamhetsövergången gällande bl.a. övertagande av personal.

  c. Sommarsamverkan Arbrå-, Baldersnäs- och Kilafors hälsocentraler under veckorna 25-32-

  d.Uppsägning av avtalet gällande tilläggsuppdraget BVC från Gefle läkargrupp pga rekryteringsproblem

   

   

  2.      Ekonomi/Uppföljning
  Katarina Gunnarsson informerar om

  a.  Förändringar om köpt vård och digitala besöken samt utfall av kostnad för Region Gävleborg, Digitala möten ökar och fysiska minskar
  b.  Riktade statsbidrag i primärvården
  c.  Medicinsk bedömning i primärvården samt fördelning per hälsocentral.


  3.      Min vård Gävleborg
  Simon Nilsson informerar om nuläget gällande de digitala lösningarna i Min vård Gävleborg, bl.a. möten med verksamheterna, lägesuppdatering av kommunala förstudien med slutleverans maj 2022, triageutfall per enhet samt kommunikation med hänvisning av möten på annat sätt med nya möten digitalt.

   


  4.      Beställarenheten för tandvård - Bedömningstandvård
  Annette West informerar om tandvård för hantering av flyktingströmmar, bl.a. upphandling med folktandvården och diskussion pågår om utveckling av detta, informationsbroschyr i olika språk har tagits fram gällande möjligheter till tandvård, efterfrågan om tandställning för barn och ungdomar.

   


  Vidare informerar Susanna Forsell Nordin om arbetet med privata tandvårdare om möjligheten att delta i våra stödsystem. Därefter information om kommunikationen med tandvårdsaktör som finns i andra regioner, som är intresserade av Gävleborg, möte är inbokat i maj för fortsatt kommunikation.


  5.      NSATS/RSATS specialistutbildning tandvård, Nationellt och Regionalt
  Robert Bohlin ger en uppföljning samt bakgrund gällande nationella och regionala specialisttandvård, bl.a. om revideringen av systemet samt genomförandeplanen inklusive övergångsregler och övriga rutiner av förändringarna.

  Ann Jernberg informerar om vilka specialiteter som finns, den nationella samordningsgruppen som är uppdelat i 6 grupper och Region Gävleborg tillhör Mellansverige ST-region tillsammans med sex andra regioner.  Två möten har varit för Mellanssverige med diskussioner om behov och resurser. Vidare information om Gävleborgs genomförande och finansiering samt att SKR justerar ersättningsbeloppet som fördelas efter folkmängd.


  6.      Momskompensation privata vårdgivare
  Katarina Gunnarsson informerar om bakgrunden samt om olika alternativ.
  Frågan diskuteras om alternativen varav ordförande meddelar att alternativen förstärks och skickas ut till ledamöter och ersättare i utskottet samt Sverigedemokraterna, för diskussion i resp grupp för fortsatt hantering i hälsovalsutskottet.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.