Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Anmälningar för kännedom

 •   4

  Aktuellt från hälsovalskontoret

 •   5

  Kunskapsstyrning

 •   6

  Besök annan vårdgivare

 •   7

  Momskompensation privata vårdgivare

 •   8

  Statliga medel och aktiviteter

 •   9

  Medicinsk tekniskt direktiv (MDR)

 • § 21

  Val av justerare

 • § 22

  Fastställande av dagordning

 • § 23

  Anmälningar för kännedom

  1. Aktuellt från hälsovalskontoret
   Margareta Elmelind informerar om inkomna ansökningar gällande sommarsamverkan mellan hälsocentralerna samt att intervjuer pågår gällande rekrytering av hälsovalsutskottets avdelningschef.
    
  2. Kunskapsstyrning
   Frida Andersson informerar om nationellt system för kunskapsstyrning hälso-och sjukvård. Bl.a. regionernas beslut att samverka för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård.
    
  3. Besök annan vårdgivare
   Katarina Regnér och Margareta Elmelind informerar om regleringen i handboken 2021 gällande kostnadsansvar för varje vårdgivare och andra vårdgivare än där personen är listad, hälsovalskontorets planer för förändring av besök annan vårdgivare och reglering av distanskontakt via länk samt att uppföljning om eventuella förändringar bör ses över efter sommaren.
    
  4. Momskompensation privata vårdgivare
   Katarina Regnér informerar om riktade statsbidragen samt finansiering för 2023 och därefter omvärldsbevaka för eventuella ytterligare beräkningar.
    
  5. Statliga medel och aktiviteter
   Katarina Regnér och Margareta Elmelind informerar om överenskommelse God och nära vård gällande fast läkarkontakt och kontinuitet, aktiviteter och uppföljning med hälsocentraler. Vidare information om lagändring från 1 juli 2022 gällande likvärdig kompetens samt utfall antal/andel fast läkarkontakt per hälsocentral.
    
  6. Medicinsk tekniskt direktiv (MDR)
   Susanna Forsell Nordin informerar om direktivet från år 2021, ökat krav och kontroll med ny lagstiftning med ökad patientsäkerhet, information som ska ges till patienter, MTP=medicinsk produkt och riskklassficering, viktiga termer kring MTP. Vidare information om Folktandvårdens ledningssystem med avvikelserapporter och om regulatorisk ansvarig person med specifik kompetens kring medicintekniska frågor.

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.