Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordningen

 •   3

  Anmälningar för kännedom

 •   4

  Ev. Redovisning av delegeringsbeslut

 • Med anledning av 2023 års budgetprocess finns ett behov av ett extra nämndsammanträde. Ordförande föreslår den 2 september 2022.

   

  Beslut i ärendet fattas vid nästkommande sammanträde 4 februari 2022.

 • Information från verksamhet och förvaltning

   

  • Lägesrapport VO Gästrikland och Hälsingland (Anna Gertzén Fällgren och Jennie Jonsson, 20 min)
  • Information om projektet med extern webbplats (Ulrica Cavallin, 30 min)
  • Ekonomisk rapport (Lena Marie Larsson, 10 min)
  • Medarbetarenkäten 2021 (Ulrica Cavallin, 20 min)
 •   7

  Uppföljning - Internkontrollplan 2021

 •   8

  Internkontrollplan 2022

 •   9

  Verksamhetsplan 2022

 • § 31

  Val av justerare

 • Therese Hammarberg anmäler en övrig fråga.

   

  Ordförande reviderar dagordningen på så vis att anmäld fråga läggs till som ett extra ärende sist på dagordningen.

 • § 33

  Anmälningar för kännedom

 • Inga delegeringsbeslut har inkommit till dagens sammanträde. 

 • Med anledning av 2023 års budgetprocess finns ett behov av ett extra nämndsammanträde. Ordförande föreslår den 2 september 2022.

   

  Beslut i ärendet fattas vid nästkommande sammanträde 4 februari 2022.

 • Presentation av enhetschefer för verksamhetsområde (VO) Hälsingland och Gästrikland 

   

  Jennie Jonsson (VO Hälsingland) och Anna Gertzén Fällgren (VO Gästrikland) presenterar sig för nämnden. 

   

  Lägesrapport - Företagshälsan Hälsingland och Gästrikland

   

  Personalförändringar under 2021 för Företagshälsan har bland annat inneburit att det finns enhetschefer för båda verksamhetsområdena Gästrikland och Hälsingland. Vidare har tre företagssköterskor, fem beteendevetare samt två ergonomer börjat. Efter årsskiftet kommer tidigare tjänstledig företagsläkare tillbaka i tjänst. En arbetsmiljöingenjör som i dagsläget är under utbildning har rekryterats och kommer att introduceras i verksamheten tillika ersätta kommande pensionsavgång i slutet av 2022. 

   

  Året 2021 har även inneburit utmaningar, bland annat på grund av många nya medarbetare som ska introduceras, vaccinationsstöd och omställningen till att genomföra utbildningar och möten digitalt. Det finns även tendenser till en ökning inom uppdraget för stöd gällande alkohol och drog samt det efterhjälpande arbetet. 

   

   

  Samverkansråd 19 november 2021

   

  Samverkansrådet träffas fyra gånger per år i enlighet med Samverkansavtalet. I november träffades rådet och samtalade bland annat om Arbetsmiljöverkets genomförda inspektioner, information om omvärldsbevakning samt Region Gävleborgs rekommendationer kring distansarbete. 

   

  Medlemmar

   

  Jämfört med föregående år för samma period (per november) ligger nyttjade timmar något högre, 79% jämfört med 76%. Några medlemmar ligger lågt i nyttjandegrad och andra har överstigit periodens antal timmar.

   

  Projekt - Extern webbplats

   

  Ulrica Cavallin ger en statusrapport kring projektet med att skapa en extern webbplats. I dialog med medlemmar och kundenkät har det framkommit ett behov av att enklare kunna hitta information om tillika tydliggöra kontaktvägar till Företagshälsan, dvs. öka tillgängligheten. Inom ramarna för projektet sker även en utveckling som kommer att innebära en möjlighet för Räddningstjänstens medarbetare att boka tider för relevanta tester digitalt.  

   

  Ekonomisk månadsrapport

   

  Lena Marie Larsson föredrar månadsrapport per november 2021. Resultatet visar en positiv avvikelse på 3.33 mnkr. Poster som främst påverkat resultatet handlar främst om ersättning för vaccinationer och forskning samt extratjänster. Prognos för helåret är ett överskott på 2 mnkr. Ett överskott som återförs till medlemmarna enligt avtal.

   

  Uppföljning - Medarbetarenkät 2021

   

  Ulrica Cavallin föredrar förvaltningens resultat av genomförd medarbetarenkät. Hållbart medarbetarengagemang (HME) utgörs av tre delar; motivation, ledning och styrning. Totalindex för HME är 75, jämfört med 72 föregående år. Trots en ökning ligger förvaltningens resultat något under Region Gävleborg som helhet.

   

  Vid kommande arbetsplatsträff (APT) i januari 2022 kommer dels respektive enhet att ha genomgång av enkätens resultat, dels vid en gemensam APT för de båda enheterna. 

 • Ulrica Cavallin redovisar en uppföljning av 2021 års internkontrollplan (IKP) utifrån tidigare genomförd riskanalys och respektive målområde; 

   

  • Inom området för bland annat kompetens och kvalitet framkommer en risk för svårigheter vid rekrytering när nya kommuner ansluter. Förvaltningens åtgärder handlar dels om en intern produktionsplanering men även tillsammans med kund samt fortsätta arbetet inom SAM/OSA.
  • Inom området för stöd till chefer för måluppfyllnad finns en potentiell risk att stödet uteblir. Förvaltningens åtgärder är bland annat ett utökat samarbete med forskning och utveckling och öka deltagandet i kunders planering och ledning. 
  • Inom området gällande miljömål kan det vara svårt att minska koldioxidutsläppen. Dock fortsätter förvaltningen att följa den tekniska utvecklingen samt nyttjandet av digitala möte i möjligaste mån.

   

 • Ulrica Cavallin föredrar förvaltningens internkontrollplan (IKP) för nästkommande år 2022. 

   

  De risker som tidigare legat till grund för IKP 2021, kvarstår även i kommande IKP. Det handlar till stor del om risken att inte lyckas med nödvändiga rekryteringar och/eller behålla personal. 

 • Ulrica Cavallin redogör för förvaltningens verksamhetsplan (VP) 2022 med utgångspunkt i Region Gävleborgs politiska inriktning samt samverkansavtalet för den gemensamma Företagshälsan. 

   

  Utifrån de fyra gemensamma inriktningarna Arbete och hållbar tillväxt, Miljöansvar och hållbar utveckling, Kunskap och kultur samt Välfärd och trygghet  har förvaltningen brutit ned dessa i förvaltningsmål samt kopplade aktiviteter. 

 • Therese Hammarberg önskar en återkoppling av förvaltningens arbete inom området mot hot och våld i nära relation.  

   

  Ulrica Cavallin redogör för sedan tidigare genomförda aktiviteter. Exempelvis har samtliga medarbetare inom förvaltningen genomgått Regionens e-utbildning mot våld i nära relation. I det fall som nya medarbetare ansluter, ska även de genomföra denna. Vidare genomfördes en föreläsning under 2020 för att säkerställa och höja kompetensen inom området för Företagshälsans medarbetare. 

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.