Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordningen

 •   3

  Anmälningar för kännedom

 •  

  Information från verksamhet

   

  • Ekonomisk rapport (Lena Marie Larsson (10 min)


  Information från förvaltningschef (30 min)

   

  • Statusrapport - Covid-19
  • Personal och medlemmar
 •   5

  Budget- och planeringsförutsättningar 2022-2024

 •   6

  Budget 2022 och ekonomisk plan 2023-2024

 • § 14

  Val av justerare

 •  

  Ordförande meddelar följande revideringar i dagordningen;

  • Information om forskningsprojekt utgår vid dagens sammanträde.
  • Ändrad ordningsföljd på informationspunkter i ärendet Uppföljning och information.
 • § 16

  Anmälningar för kännedom

 •  

  Statusrapport - Covid-19

   

  Inga större förändringar har skett sedan förgående möte (210416). Förvaltningen arbetar fortsatt med att bistå chefer med stödinsatser i form av vägledning för att förbättra förutsättningarna att leda verksamhet och medarbetare.

   

  En riskanalys har genomförts och följande risker har framkommit;

  • Medarbetare signalerar inte behovet av stöd i tid
  • Förebyggande insatser ned- eller bortprioriteras
  • Uppdämt vårdbehov resulterar i att medarbetare bli utmattade och långtidssjukskrivna vid återgång till "normalläge"
  • Medarbetare drabbas av post-Covid symptom som resulterar i sjukskrivning och/eller rehab
  • Hög arbetsbelastning skapar oro och irritation i arbetsgrupper

   

  Utveckling av Företagshälsans kundportal

   

  Företagshälsan arbetar med ett projekt för att utveckla kundportalen som syftar till att öka tillgängligheten och förbättra servicen till medlemmar och kunder. Kundportalens innehåll ska tydliggöras för snabb tillgång till information inom arbetsmiljöområdet, samt underlätta kontakt med rätt person vid behov. Vidare ska portalen utvecklas på så vis att personal inom räddningstjänst själv ska kunna boka tider digitalt för undersökning och kontroller. Test, utvärdering och driftsättning är planerad till februari 2022 och efterföljande månad ska projektet stängas och systemet överlämnas till förvaltningen för produktionssättning. 

   

  Övriga pågående utvecklingsområden sker inom exempelvis digitalisering arbetsmiljöperspektivet, arbetsbeskrivningar, uppföljning av utförda uppdrag samt Regeringens nya arbetsmiljöstrategi. 

   

  Personal

   

  Rekryteringsprocessen av enhetschef Gästrikland är i slutfasen och referenser inhämtas. Motsvarande tjänst i Hälsingland är tillsatt med tillträde 1 juli 2021.  

   

   

  Medlemmar 

   

  Nyttjandegraden för perioden januari - maj 2021 är 37% (jämfört med 35% samma period 2020). 

   

  Ekonomisk månadsrapport

   

  Lena Marie Larsson föredrar månadsrapport per maj 2021. Resultatet är 0,62 mnkr  och trots något ökade kostnader faller det inom den budgeterade ramen. 

 • Företagshälsovårdsnämnden är gemensam nämnd tillsammans med andra parter och verksamheten är i sin helhet intäktsfinansierad. Budgetarbetet utgår huvudsakligen från den ekonomiska modell som regleras i grundavtal/reglemente mellan medlemmarna. Utöver det görs vissa tillägg utifrån kända tilläggsköp och underlag från hängavtal med kommunala bolag och förbund m m.

   

  Finansieringen av verksamhetens totala kostnader ska ske genom att varje medlem årligen till nämnden betalar en av nämnden fastställd summa per anställd och år för ett basutbud. Antalet anställda beräknas inför varje verksamhetsår och omfattar samtliga anställda, oavsett anställningsform eller anställningsgrad. Uppräkning av avgift per anställd samt pris per timme har skett med 2,1%. Utökning av chefsstrukturen ingår i och med att ny chef i Hälsingland tillsatts.

   

  För 2022 beslutar Företagshälsovårdsnämnden att avgiften är 1 188 kr/anställd. Nämnden fastställer även en årlig timpriskostnad för varje utnyttjad timme. För 2022 fastställer nämnden timpriskostnaden till 1 071 kr/timme.

 • Ärendet informerades tillsammans med Budget- och planeringsförutsättningar 2022-2024 (§18).

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.