Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordningen

 •   3

  Anmälningar för kännedom

 • Inga aktuella delegeringsbeslut till dagens sammanträde.

  • Arbetsmiljöutbildning för högre chefer samt arbetsmiljöutbildning för politiker - Malin Falck och Johanna Danell
  • Verksamhet, personal, medlem - Ulrica Cavallin
  • Budget 2024 - Lena Marie Larsson
 • Företagshälsovårdsnämnden redovisar interkontrollplan för 2024.

 • Företagshälsovårdsnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari- december 2023 Resultatet för perioden uppgick till 4,44 mnkr (utfall fg år 3,75), avvek positivt mot prognos med 2,44 mnkr.

   

  Verksamhetens intäkter uppgick till 48,38 mnkr (utfall fg år 44,14) och avvek positivt mot prognos med 2,88 mnkr och mot budget 6,56 mnkr. Resultatpåverkande poster främst högre intäkter beroende på ökat antal kundanställda mot budget, ökat inflöde av uppdrag samt ökad provtagning.

   

  Verksamhetens kostnader uppgick till 43,94 mnkr (utfall fg år 40,39) och avvek negativt mot prognos 0,44 mnkr och mot budget med 2,12 mnkr.

   

  Resultatpåverkande poster: personalrörlighet (pension, tjänstledighet samt långstidssjukfrånvaro), ökade kostnader för provtagning (analyskostnader för provtagning genererar delvis statlig ersättning), utbildning samt utbyte av mobiltelefoner.

   

  Förvaltningen följer upp verksamheten bl a genom producerade timmar. Dessa har beräknats utifrån överenskomna nyttjandetimmar med respektive medlem. Nämndens medlemmar har under året nyttjat 102% av abonnemangsutrymmet (utfall fg år 94%). Produktionen totalt låg något lägre mot beräknad leverans, 96%, utfall kundtimmar 36 418 jmf med prognos (inkl merdebitering) 37 928 tim.

   

  Årets resultat fördelas mellan Region Gävleborg och de medverkande kommunerna enligt 8§ i avtal om Samverkan gemensam Företagshälsa.

   

 •   8

  Verksamhetsplan 2024

 • § 1

  Val av justerare

 • § 2

  Fastställande av dagordningen

 • § 3

  Anmälningar för kännedom

 • Inga aktuella delegeringsbeslut till dagens sammanträde.

  • Arbetsmiljöutbildning för högre chefer samt arbetsmiljöutbildning för politiker - Malin Falck och Johanna Danell, arbetsmiljökonsult/ingenjörer, redovisar för de genomförda arbetsmiljöutbildningar riktade till chefer respektive politiker. Under hösten genomfördes utbildning riktad till verksamhetschefer i Söderhamns kommun. Även andra kommuner har visat intresse för utbildningen. Till våren genomförs två arbetsmiljöutbildningar riktade till politiker i Region Gävleborg respektive Ockelbo kommun. 

   

  • Verksamhet, personal, medlem - Ulrica Cavallin, förvaltningschef, föredrar. Utvärdering har gjorts av bolagen som sagt upp sitt avtal med företagshälsan. Ett nytt bolag, Hälsinglands utbildningsförbund, har sedan den 1 februari anslutit. Kundenkät skickas ut till abonnemangskunderna vecka 11.

   

  • Budget 2024 - Lena Marie Larsson, controller, redovisar budgeten för 2024. 
 • Företagshälsovårdsnämnden redovisar interkontrollplan för 2024.

 • Företagshälsovårdsnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari- december 2023 Resultatet för perioden uppgick till 4,44 mnkr (utfall fg år 3,75), avvek positivt mot prognos med 2,44 mnkr.

   

  Verksamhetens intäkter uppgick till 48,38 mnkr (utfall fg år 44,14) och avvek positivt mot prognos med 2,88 mnkr och mot budget 6,56 mnkr. Resultatpåverkande poster främst högre intäkter beroende på ökat antal kundanställda mot budget, ökat inflöde av uppdrag samt ökad provtagning.

   

  Verksamhetens kostnader uppgick till 43,94 mnkr (utfall fg år 40,39) och avvek negativt mot prognos 0,44 mnkr och mot budget med 2,12 mnkr.

   

  Resultatpåverkande poster: personalrörlighet (pension, tjänstledighet samt långstidssjukfrånvaro), ökade kostnader för provtagning (analyskostnader för provtagning genererar delvis statlig ersättning), utbildning samt utbyte av mobiltelefoner.

   

  Förvaltningen följer upp verksamheten bl a genom producerade timmar. Dessa har beräknats utifrån överenskomna nyttjandetimmar med respektive medlem. Nämndens medlemmar har under året nyttjat 102% av abonnemangsutrymmet (utfall fg år 94%). Produktionen totalt låg något lägre mot beräknad leverans, 96%, utfall kundtimmar 36 418 jmf med prognos (inkl merdebitering) 37 928 tim.

   

  Årets resultat fördelas mellan Region Gävleborg och de medverkande kommunerna enligt 8§ i avtal om Samverkan gemensam Företagshälsa.

   

 • Ulrica Cavallin, förvaltningschef, föredrar verksamhetsplanen 2024. 

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.