Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Anmälningar för kännedom

 •   4

  Redovisning av delegeringsbeslut

  • Införande av digital signering
  • Tidplan - Budget 2023 och ekonomisk plan 2024-2025
  • Förändrat reglemente
  • Information från förvaltningen
 • Företagshälsovårdsnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari-mars 2022

 •   7

  Internkontrollplan jan-mars 2022

 • Företagshälsovårdsnämnden har inga synpunkter på miljöprogrammet. Programmet beskriver målstyrningen av det interna arbetet för en miljömässig omställning till ett hållbart samhälle på ett pedagogiskt och lättförståeligt sätt och att kopplingen till Regionens miljöpolicy är tydlig.

   

 • § 11

  Val av justerare

 • § 12

  Fastställande av dagordning

 • § 13

  Anmälningar för kännedom

 • Inga delegeringsbeslut har inkommit till dagens sammanträde.

 • Information från förvaltningen

  Lena Marie Larsson, controller, informerar om Ukrainalägets påverkan på verksamheten, uppdragsutbildningen på Högskolan i Gävle, ny personal i företagshälsovården, kundenkäten för 2022 samt projekt med ny webbsida och webbtidbok.

   

  Förändrat reglemente

  Ordförande informerar om att förslaget till förändrat reglemente går vidare till respektive kommunfullmäktige för beslut. Förslaget omfattar ändrad antal ordinarie ledamöter och ersättare samt tilldelning av ordförandeposten till Region Gävleborg och vice ordförande till Gävle kommun.

   

  Införande av digital signering

  Carl Smiding, enhetschef, demonstrerar den digitala signeringsfunktionen som kommer att användas framöver vid protokollsignering.

   

 • Företagshälsovårdsnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari-mars 2022 samt tidplan för budget 2023 och ekonomisk plan 2024-2025.

   

 • Lena Marie Larsson, controller, föredrar internkontrollplanen för januari-mars 2022.

 • Företagshälsovårdsnämnden har inga synpunkter på miljöprogrammet. Programmet beskriver målstyrningen av det interna arbetet för en miljömässig omställning till ett hållbart samhälle på ett pedagogiskt och lättförståeligt sätt och att kopplingen till Regionens miljöpolicy är tydlig.

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.