Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Anmälningar för kännedom

 • Inga delegeringsbeslut till dagens sammanträde. 

  • Arbete med inomhusmiljö och digitalisering (Johanna Danell, Malin Falck)
  • Miljörevision (Ulrica Cavallin)
  • Information - Seminarium om företagshälsovård i riksdagen (Mattias Eriksson Falk)
  • Verksamhet (Ulrica Cavallin)
  • Personal (Ulrica Cavallin)
  • Kund (Ulrica Cavallin)

   

  • Senaste medarbetarenkäten (Ulrica Cavallin)
  • Årlig uppföljning (Ulrica Cavallin)
  • Handlingsplan (Ulrica Cavallin)

   

 •   7

  Årsplan och budget 2024 och ekonomisk plan 2025 - 2026

 • § 17

  Val av justerare

 • § 18

  Fastställande av dagordning

 • § 19

  Anmälningar för kännedom

 • Inga delegeringsbeslut till dagens sammanträde. 

 • Arbete med inomhusmiljö och digitalisering -  Johanna Danell och Malin Falck, arbetsmiljöingenjörer på företagshälsovården, föredrar om enkätundersökningen gällande byggnadsrelaterad ohälsa. Den så kallade "Örebroenkäten" har utformats av arbetsmiljömedicin i Örebro och är en standardiserad enkät som används vid misstanke om hälsobesvär orsakade av inomhusmiljön. 

   

  Miljörevision - Ulrica Cavallin, förvaltningschef, föredrar om den genomförda miljörevisionen under första kvartalet 2023 av SCAB, svensk certifiering.

   

  Information - Ordförande återrapporterar om seminariet i riksdagen gällande företagshälsovård. Diskussion lyfts om att upprätta en skrivelse till regeringen angående kompetensförsörjningen. 

   

  Ulrica Cavallin föredrar:

  Verksamhet - om nyttjade timmar från kund och produktionsplanering som genomförs varje månad tillsammans med teamen.

   

  Kund - om planerad utbildning om arbetsmiljö till politiker, nya avtal med bolag från och med januari 2024 samt samverkansrådets möte den 24 maj 2023.  

   

  Personal - om kompetenshöjande insatser inför hösten 2023 samt sjukfrånvaron. 

   

  Ekonomi - om månadsrapporten. 

 • Ulrica Cavallin, förvaltningschef, föredrar om handlingsplan för risker och åtgärder, resultatet från den senaste medarbetarenkäten samt årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

   

 • Ulrica Cavallin, förvaltningschef föredrar om tidsprocessen för årsplan och budget. 

 • I samband ordförandes återkoppling av seminariet om företagshälsovård i riksdagen föreslås att nämnden upprättar en skrivelse gällande kompetensförsörjningen inom företagshälsovården till regeringen. 

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.