Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordningen

 •   3

  Anmälningar för kännedom


 • Information från verksamhet

   

  • Digitala vårdmöten, DVM (Simon Nilsson, 60 min)


  Information från Förvaltningschef

   

  • Redovisning - Medarbetarenkät 2020
  • Statusrapport - Covid-19
  • Personal och medlemmar
 • Företagshälsovårdsnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari – mars 2021.

 • En översyn har gjorts av företagshälsovårdsnämndens delegationsordning. Informationsdelen i delegationsordningen har utökats och en förteckning över vidaredelegationer föreslås införas som ska uppdateras löpande. Ett nytt avsnitt angående dataskydd har införts. Det har även gjorts redaktionella ändringar.

   

   

   

 •   7

  Information - Företagshälsovårdsnämnden (FHRG) och dess ansvarsområden

 • § 8

  Val av justerare

 • Ordförande informerar att sammanträdet kommer att avslutas efter Företagshälsovårdsnämnden fattar beslut i ärendet om Delegationsordning. Därefter ges ledamöter möjlighet att kvarbli för information om Företagshälsovårdsnämnden och dess ansvarsområden. 

 • § 10

  Anmälningar för kännedom


 • God och Nära vård genom digitalisering av öppenvården

   
  Simon Nilsson informerar om digitaliseringsprojektet Digitala Vårdmöten (DVM) med utgångspunkterna välfärdsbehov och demografi. De senaste 20 åren har välfärdsbehovet och förmågan att leverera efterfrågad vård varit hanterbar. För de kommande 20 åren ser prognosen något annorlunda ut och den demografiska utvecklingen visar en allt mindre andel invånare i arbetsför ålder (20-64 år) jämfört med gruppen som är 80 år och äldre. En prognos som antas generera en allt högre efterfrågan på vård.

   

  Projekt - Digitala Vårdmöten

  • Oktober 2017: Projektstart och uppdrag att arbeta fram olika förslag för att möjliggöra digitala vårdmöten
  • November 2018: Dialog med drygt tio möjliga leverantörer
  • Oktober 2019: Tilldelningsbeslut till Platform24
  • Mars 2020: Avtalsskrivning
  • September 2020: Triagemotorgruppens arbete inleds och närmare 20 nya delprojekt påbörjas


  Kravställning - Triagemotor

  • Den nya plattformen ska baseras på Region Gävleborgs triagemotor som används idag och kompletteras med delar från Skånes Rådgivningsstöd.
  • Region Gävleborg kommer att äga triagemotorns innehåll.
  • Region Gävleborg kan, utan att blanda in leverantör, tillskriva varje patient/fall fem attribut, exempelvis kompetens och vårdnivå. 


  Planerad driftsättning i öppenvården (inklusive sjukhusen) är oktober 2021.


  Information från Förvaltningschef

   

  • Statusrapport - Covid-19


  Sedan föregående sammanträde har inga större förändringar skett. Det är relativt få individärenden kopplat till Covid-19, men verksamheten tar höjd tillika planerar för att det kan inkomma. Uppdraget till den interna krisstödsgruppen fortlöper och krisgrupp för medlemmar och bolag erbjuds. Majoriteten av uppdragen genomförs fortsatt digitalt, förutom de som kräver fysisk kontakt, exempelvis medicinska kontroller och vaccination. 


  Att leda en verksamhet under pågående pandemi kan vara problematisk. Fokus på medarbetaransvar och verksamhet kan riskera att chefens egen arbetsmiljö och hälsa hamnar i skymundan. Förutom det krisstöd som Företagshälsan erbjuder dess medlemmar och bolag, har ett komplement arbetats fram som riktar sig direkt chefer i form av vägledning som ska förbättra förutsättningarna att leda verksamheten och medarbetare på distans under pandemin. Det finns även underlag som kan användas vid arbetsplatsträffar (APT) för medarbetarna. 


  Företagshälsan bistår länets hälso- och sjukvård i vaccineringen av personal och i dagsläget har drygt 4 000 doser levererats. 

   

  • Redovisning - Medarbetarenkät 2020


  I slutet av oktober 2020 genomfördes medarbetarenkäten och resultat redovisades i december 2020. Frågorna består av Hållbart medarbetarengagemang- och säkerhetsengagemang (HME respektive HSE), övergripande frågor samt uppföljning av arbetsmiljö under pandemin. 


  Flertalet styrkor som framkommer med anledning av pågående pandemi, visar att medarbetare upplever att samarbete med andra enheter och distansarbetet har fungerat bra. När arbetet har varit psykiskt påfrestande har de känt till var de ska vända sig. Förbättringsområden handlar exempelvis om medarbetares roll i omställningen till God och Nära vård samt förväntningar på den enskildes arbete. En handlingsplan för de områden där åtgärder och förbättringar krävs har arbetats fram tillsammans med medarbetarna.

   

  • Personal och medlemmar


  För närvarande pågår rekryteringar av två enhetschefer (Gästrikland respektive Hälsingland) samt en ergonom för norra Hälsingland. 


  I ett samarbete mellan Högskolan i Gävle (HiG) och Centrum för Forskning och Utveckling (CFUG) har två beteendevetare beviljats forskarutbildning med start hösten 2021 på halvtid. Medarbetarna kommer att bjudas in till sammanträdet 10 juni 2021 för att ge ytterligare information. 

   

  Produktion av kundtimmar per mars 2021 visar att nyttjandegraden ligger något över i förhållande till beräknad leverans, noteras bör dock att tid och administration för Covid-19 vaccination är med i utfallet. I övrigt följer prognos och resultat i huvudsak budget för innevarande år.

 • Företagshälsovårdsnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari – mars 2021.

 • En översyn har gjorts av företagshälsovårdsnämndens delegationsordning. Informationsdelen i delegationsordningen har utökats och en förteckning över vidaredelegationer föreslås införas som ska uppdateras löpande. Ett nytt avsnitt angående dataskydd har införts. Det har även gjorts redaktionella ändringar.

   

   

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.