Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordningen

 •   3

  Ev. anmälningar för kännedom

 •   4

  Ev. delegationsbeslut

 •  

  Information från verksamheten

   

  • Forskarutbildning - HiG och CFGU (Barbara Undervill och Malin Vadélius, 45 min)
   "Hur en utveckling av kvalitativa interaktioner skulle kunna bidra till att uppnå ett förbättrat systematiskt arbetsmiljöarbete"

   

  Information från förvaltningschefen

   

  • Covid-19
  • Personal och medlemmar

   

  Information från ordförande

   

 • Företagshälsovårdsnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari-augusti 2021.

 • Företagshälsovårdsnämnden är gemensam nämnd tillsammans med andra parter och verksamheten är i sin helhet intäktsfinansierad. Budgetarbetet utgår huvudsakligen från den ekonomiska modell som regleras i grundavtal/reglemente mellan medlemmarna. Utöver det görs vissa tillägg utifrån kända tilläggsköp och underlag från hängavtal med kommunala bolag och förbund.

 • Företagshälsovårdsnämnden ska inför varje nytt kalenderår upprätta plan över sammanträdesdagar. Sammanträdesplanen har korrdinerats med övriga sammanträden för att skapa ett bra flöde för ärende i olika instanser.

 • § 23

  Val av justerare

 • § 24

  Fastställande av dagordningen

 • Inga anmälningar har inkommit till dagens sammanträde.

 • Inga anmälningar har inkommit till dagens sammanträde.

 •  

  Forskarutbildning - "Hur en utveckling av kvalitativa interaktioner skulle kunna bidra till att uppnå ett förbättrat systematiskt arbetsmiljöarbete"

   

  Barbara Undervill och Malin Vadélius informerar om deras forskningsprojekt och processen fram till antagningen. Studiens syfte är att bidra till en utveckling av Företagshälsan och ett förbättrat systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). SAM kan visualiseras genom SAM-hjulet och dess delar;

  • Undersökning
  • Riskbedömning
  • Åtgärder
  • Kontroll/uppföljning

   

  Det systematiska arbetsmiljöarbetet vilar på Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS) och arbetsgivares arbete inom de fyra delarna i SAM-hjulet. Dock råder viss problematik gällande arbetets systematik, en uppfattning som även Arbetsmiljöverket delar. Inom verksamheter är det främst fokus på undersökning respektive åtgärder. Även det förebyggande arbetet är bra och ansvariga har en god uppfattning om nuläget inom verksamheten. En indikation på bristande systematik visar sig i de handlingsplaner med åtgärdsförslag som skapas efter genomförd undersökning, men sedan hamnar både riskbedömningen och uppföljningen i skymundan. Det finns även en känsla att materialanalys av genomförd undersökning tenderar att ges mindre uppmärksamhet, vilket kan innebära svårigheter att prioritera åtgärder. Förutom SAM finns Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). Tillsammans ger de arbetsgivare stöd i arbetet för en god arbetsmiljö samt förebygga ohälsa som skapas av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön. 

   

  Det organisatoriska arbetsmiljöarbetet idag är ett resultat av exempelvis organisering och styrning som genererar strukturer. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete (social arbetsmiljö) som vilar på systemteoretisk grund är istället ett resultat av kompetens, samverkan, hur vi påverkas tillika påverkar andra samt ett förändrings- och utvecklingsarbetet och istället för strukturer, kan kvalitativ interaktion uppnås. 

   

  Forskningsutbildningen vid Högskolan i Gävle (HiG) utgörs dels av studier, dels ett kvalitativt forskningsprojekt. Utbildningen kommer att pågå under åtta år på deltid (50%) genom en investering av Region Gävleborg och Centrum för forskning och utveckling (CFUG). Återkoppling kommer att ske kontinuerligt till Företagshälsovårdsnämnden. 

   

  Information från Förvaltningschef

   

  Ulrica Cavallin informerar om Samverkansrådets möte i september och dess ärenden. Vidare om samarbetet med Högskolan i Gävle (HiG) och uppdragsutbildning inom arbetsmiljöområdet. Arbete pågår för att skapa en Kundportal i form av en extern hemsida för att öka tillgängligheten för medlemmar och kunder. I februari 2022 kommer en kundenkät att genomföras. 

   

  Med anledning av att restriktionerna gällande Covid-19 kommer att lyftas bort, kommer fler uppdrag att ske genom fysiska möten, dock kommer riskbedömning att ske inför varje uppdrag.

   

  Den nya enhetschefen för Gästrikland har tillträtt. Det pågår ersättningsrekryteringar för två beteendevetare/psykologer, ergonom samt arbetsmiljöingenjör. En tidigare tjänstledig läkare återgår i tjänst i januari 2022. Under innevarande år blir två läkare färdiga som specialister i arbetsmedicin samt en sjuksköterska fortsätter sin utbildning till företagssköterska på halvtid under 2022. 

   

  Nyttjade timmar för medlemmar januari - augusti 2021, visar en liten återgång till normalläge och verksamheten räknar med ett ökat inflöde under hösten. 

   

  Information från ordförande

   

  Ordförande informerar om ambitionen att även fortsättningsvis ge förtroendevalda möjlighet att delta digitalt. Dock kommer även fysiska sammanträden att genomföras. Vidare finns även ett förslag på att se över nämndens sammansättning. Idag har medlemmar fyra representanter (två ordinarie respektive ersättare) och förslaget innebär en ändring till två per medlem (en ordinarie respektive ersättare). 

 • Företagshälsovårdsnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari-augusti 2021.

 • Företagshälsovårdsnämnden är gemensam nämnd tillsammans med andra parter och verksamheten är i sin helhet intäktsfinansierad. Budgetarbetet utgår huvudsakligen från den ekonomiska modell som regleras i grundavtal/reglemente mellan medlemmarna. Utöver det görs vissa tillägg utifrån kända tilläggsköp och underlag från hängavtal med kommunala bolag och förbund.

 • Företagshälsovårdsnämnden ska inför varje nytt kalenderår upprätta plan över sammanträdesdagar. Sammanträdesplanen har korrdinerats med övriga sammanträden för att skapa ett bra flöde för ärende i olika instanser.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.