Hoppa över navigering
  1. Ärendelista

  2. Val av justerare

  3. Meddelanden

  4. Fastställande av dagordning

  5. Delgivningar

  6. Delegationsbeslut

  7. Uppföljning och Information

  8. Reglemente - Företagshälsovårdsnämnden

  9. Budget- och planeringsförutsättningar 2021-2023

  10. Redovisning av medelsförvaltning 2019

  11. Kurser och konferenser

  12. Av ledamöter väckta frågor

 •   2

  Val av justerare

 •   3

  Meddelanden

 •   4

  Fastställande av dagordning

 • Inga delgivningar har inkommit till dagens sammanträde.

 • Inga delegationsbeslut har anmälts till dagens sammanträde.

 • Information från möte med revisionen (Ordförande, 10 min)


  Information från verksamheten

   

  • Förtroendevaldas arbetsgivaransvar (Annika Hed Ekman, 45 min)

   

  Information från förvaltningschef (30 min)

   

  • Hot och våld i nära relationer

  • Personal

  • Omvärld

  • Kunder

 • Företagshälsovårdsnämnden beslutade den 14 december 2018 § 273 att undersöka möjligheten för ledamöter att delta på distans vid nämndens sammanträden. Med anledning av beslutet har en översyn av reglementet genomförts. 

   

  • I 6 kap. 24 § kommunallagen anges följande;
    
   Fullmäktige ska besluta i vilken utsträckning ledamöter får delta i en nämnds sammanträden på distans. Deltagande på distans ska ske på det sätt som anges i 5 kap. 16 §. En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid nämndens sammanträde.

   

  • Av 5 kap. 16 § kommunallagen framgår följande;

   Ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på distans om fullmäktige har beslutat det. Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid fullmäktiges sammanträde.
    

  Företagshälsovårdsnämndens reglemente föreslås därmed kompletteras med en bestämmelse att nämnden får besluta att ledamöter får delta i sammanträden på distans, om detta sker genom ljud- och bildöverföring i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor.
   

  En översyn har även gjorts av nämndens reglemente i övrigt. Vissa redaktionella ändringar föreslås samt att kommentarer till reglementet utgår.

 • Budget- och planeringsförutsättningarna är styrande för Region Gävleborgs arbete med budget 2021 och ekonomisk plan 2022 - 2023. I del 1 anges utgångspunkter för arbete med verksamhetens mål, politiska prioriteringar, beslutsprocess samt anvisningar till nämnderna. I del 2, som beslutas av regionstyrelsen den 18 mars, anges de ekonomiska förutsättningarna som aktuellt ekonomiskt läge, riktlinjer för god ekonomisk hushållning, finansiella mål, ekonomiska planeringsramar samt investeringsramar.


  Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har träffat en överenskommelse om att ingå ett samarbete och tillsammans bilda en gemensam regionledning för mandatperioden 2019 - 2022. Regionfullmäktige har fastställt politisk inriktning för Region Gävleborg under mandatperioden (§94, 2019-04-24), som anger övergripande mål och riktlinjer för verksamheten i Region Gävleborg. Fyra målområden beskriver utvecklingen i Gävleborgs län:

  • Arbete och hållbar tillväxt

  • Miljöansvar och hållbar utveckling

  • Kunskap och kultur

  • Välfärd och trygghet

   

  Målområdena ligger till grund för budget- och planeringsförutsättningar 2021 – 2023. Övriga styrande dokument som anger förutsättningarna för arbetet med verksamhetens mål är Regional utvecklingsstrategi för Gävleborgs län, Miljöprogram samt styrande dokument för respektive nämnd.

 • Företagshälsovårdsnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari – december 2019.

 •   11

  Av ledamöter väckta frågor

 • Information från möte med revisionen


  Ordförande informerar Företagshälsovårdsnämnden om fredagens (200131) möte med revisorerna angående resultat 2019 och verksamheten.


  Information - Verksamhet


  Arbetsmiljöansvar för förtroendevalda - Arbetsmiljölag och systematiskt arbetsmiljöarbete


  Annika Hed Ekman informerar om förtroendevaldas arbetsgivaransvar och vikten av att förstå dess innebörd. På nationell nivå återfinns Regeringens arbetsmiljöstrategi som vilar på:

  • Ett hållbart arbetsliv

  • Stärka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön

  • Nollvision för dödsolyckor


  Offentlig verksamhet regleras genom olika lagar, exempelvis Kommunallag (KL), Hälso- och sjukvårdslag (HSL), Socialtjänstlag (SoL), och Arbetsmiljölagen (AML) är ur ett juridiskt perspektiv likställt med övriga lagar. Det innebär att arbetsgivare måste ta hänsyn till samtliga lagar i syfte att förena arbetstagares intressen. I enlighet med AML är lagens ändamål att systematiskt förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet, samt i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. 


  Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) vilar på Arbetsmiljöverkets förskrifter om desamma och gäller för samtliga arbetsgivare, och tydliggör AML:s krav på arbetsgivaren att systematiskt undersöka, genomföra riskbedömning samt följa upp verksamheter så att arbetsmiljön blir bra. Förtroendevalda är yttersta representant för kommun/region som arbetsgivare, dock sköter tjänstemän merparten av arbetsmiljöarbetet på delegation från nämnd.


  Arbetsmiljö kan manifesteras genom samspelet mellan de tre delarna Människa, Teknik och Organisation, MTO-perspektivet. Ett betydelsefullt och väl fungerande samspel ligger till grund för en god arbetsmiljö och kan leda till mindre ohälsa. Förutom delarna som återfinns rent organisatoriskt respektive tekniskt, så är det av stor vikt att arbetsgivaren säkerställer att de som får ansvaret för uppgifterna har tillräcklig kompetens för att bedriva ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete.


  Ytterligare information gällande arbetsmiljö och det systematiska arbetsmiljöarbetet finns på Arbetsmiljöverkets hemsida: www.av.se

   

  Information från förvaltningschef (30 min)


  Måluppfyllelse 2019

  Den huvudsakliga och övergripande målsättningen för Företagshälsan är att ge bästa möjliga stöd för att stärka ett hälsofrämjande perspektiv och arbetssätt inom Hälsa- och Arbetsmiljö. Målen har uppnåtts och består av exempelvis;

  • Översyn av ledningsstruktur samt handlingsplan för SAM är klar

  • Planerade aktiviteter inom värdegrundsarbete och jämställdhet har genomförts

  • Arbetsmiljökonsultens roll och ansvar har förtydligats

  • Kompetensutbyte med Högskolan i Gävle (HiG)

  • Kompetenshöjning har skett inom området för Tillitsdelegationens slutbetänkande


  Kunder

  De nyttjade timmarna 2019 har minskat med 10% jämfört med föregående år, 87% respektive 97%. Företagshälsan har emellertid fullföljt de uppdrag som har inkommit och det har heller ej uppstått köer. Anledningen till minskningen beror till stor del på introduktion av nya medarbetare vilket har resulterat i färre proaktiva insatser och erbjudanden till kunder gällande förebyggande arbete.


  Ledningssystem och fastställande av interna rutiner

  Inom verksamheten har arbetet med fastställande av rutiner genomförts gällande;

  • Medicinska rutiner: Arbete med att revidera rutiner utifrån nya föreskrifter om medicinska kontroller

  • Debitering

  • Prioriteringar: Prioriterade uppdrag som kräver kontakt inom en arbetsdag, exempelvis kränkande särbehandling, alkohol- och drogrelaterade ärenden samt krishantering 

  • Kunddialog

  • Kundmottagning: Från 1 februari 2020 bemannar arbetsmiljökonsult kundmottagningen.

  • Krishantering


  Digitalisering inom Företagshälsa

  Inom Företagshälsan sker en digitalisering med ett övergripande mål som innebär att det ska finnas en kundanpassad digital plattform samt att den interna arbetsmetodiken stöds av digital teknik. Aktiviteter i form av kartläggning av nuvarande funktioner och användarvänlighet samt behovsinventering sker.
   

  Aktuellt

  • 13 mars 2020 kommer ägarråd/samverkansråd att genomföras med temat "Det strategiska samarbetet mellan arbetsgivare och företagshälsovård", Bollnäs kommun och representant från Företagshälsan.

  • Information från Arbetsmiljömedicin Teresia Nyman

  • Rutin för arbetsförmågeutredning

  • Kunddialog inför årlig överenskommelse


  Personal

  Planering 2020-2021

  • Kvalitetssamordnare FHRG: Inrättande av ny tjänst, 40% - 50%

  • Beteendevetare/Psykolog Gästrikland: Visstidsanställning övergår till tillsvidaretjänst och ersättningsrekrytering för pensionsavgång, 200%

  • Företagssköterska: Ersättningsrekrytering, 100%

  • Företagssköterska Hälsingland: Ersättningsrekrytering för kvalitetssamordnare, 100%

  • Ergonom: Visstidsanställning övergår till tillsvidaretjänst, 100%


  Medelålder för tillsvidareanställda inom Företagshälsan har sjunkit från föregående år till 49,49% (51,1). Även sjukfrånvaron har en nedåtgående trend, dock ligger den fortfarande över målvärde.


  Hot och våld i nära relation

  Vid sammanträdet 2019-11-29 lyfte Therese Hammarberg frågan om hot och våld i nära relation och undrar hur Företagshälsans arbete inom området ser ut. Förvaltningschefen informerar om Företagshälsans arbetssätt:

  • Företagshälsan arbetar på uppdrag av chef och stödjer arbetsgivare att ta sitt arbetsgivaransvar

  • I det fall en medarbetare visar tecken på ohälsa har arbetsgivare ett ansvar att ta reda på orsak

  • Samtal kring våld i nära relation kan uppkomma vid exempelvis utredande- eller trepartssamtal. Företagshälsan informerar då medarbetare och chef om tillgängligt stöd, exempelvis upprätta kontakt med stödfunktion

  • Företegashälsan stödjer arbetsgivare i behovskartläggning och ger förslag på åtgärdsplan utifrån medarbetare särskilda behov

   

   

  Vidare finns förslag från förvaltningen på fortsatt utvecklingsarbete inom området för att säkerställa kompetensen;

  • Seminarium med sakkunnig person för att säkerställa och höja kompetensen inom området våld i nära relationer

  • Alla medarbetare inom organisationer genomgår Regionens e-utbildning för våld i nära relationer

  • Information från verksamheter som kan stödja personer som utsatts för våld i nära relationer

  • Upprättande av rutin för hur vi hanterar situationer där vi möter medarbetare som utsatts för våld i nära relationer

 • Företagshälsovårdsnämnden beslutade den 14 december 2018 § 273 att undersöka möjligheten för ledamöter att delta på distans vid nämndens sammanträden. Med anledning av beslutet har en översyn av reglementet genomförts. 

   

  • I 6 kap. 24 § kommunallagen anges följande; 
   Fullmäktige ska besluta i vilken utsträckning ledamöter får delta i en nämnds sammanträden på distans. Deltagande på distans ska ske på det sätt som anges i 5 kap. 16 §. En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid nämndens sammanträde.

   

  • Av 5 kap. 16 § kommunallagen framgår följande;
   Ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på distans om fullmäktige har beslutat det. Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid fullmäktiges sammanträde.
    

  Företagshälsovårdsnämndens reglemente föreslås därmed kompletteras med en bestämmelse att nämnden får besluta att ledamöter får delta i sammanträden på distans, om detta sker genom ljud- och bildöverföring i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. En översyn har även gjorts av nämndens reglemente i övrigt. Vissa redaktionella ändringar föreslås samt att kommentarer till reglementet utgår.

 • Budget- och planeringsförutsättningarna är styrande för Region Gävleborgs arbete med budget 2021 och ekonomisk plan 2022 - 2023. I del 1 anges utgångspunkter för arbete med verksamhetens mål, politiska prioriteringar, beslutsprocess samt anvisningar till nämnderna. I del 2, som beslutas av regionstyrelsen den 18 mars, anges de ekonomiska förutsättningarna som aktuellt ekonomiskt läge, riktlinjer för god ekonomisk hushållning, finansiella mål, ekonomiska planeringsramar samt investeringsramar.


  Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har träffat en överenskommelse om att ingå ett samarbete och tillsammans bilda en gemensam regionledning för mandatperioden 2019 - 2022. Regionfullmäktige har fastställt politisk inriktning för Region Gävleborg under mandatperioden (§94, 2019-04-24), som anger övergripande mål och riktlinjer för verksamheten i Region Gävleborg. Fyra målområden beskriver utvecklingen i Gävleborgs län:

  • Arbete och hållbar tillväxt

  • Miljöansvar och hållbar utveckling

  • Kunskap och kultur

  • Välfärd och trygghet

   

  Målområdena ligger till grund för budget- och planeringsförutsättningar 2021 – 2023. Övriga styrande dokument som anger förutsättningarna för arbetet med verksamhetens mål är Regional utvecklingsstrategi för Gävleborgs län, Miljöprogram samt styrande dokument för respektive nämnd.

 • Företagshälsovårdsnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari – december 2019.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.