Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordningen

 • Inga aktuella anmälningar till dagens sammanträde.

 • Inga aktuella delegeringsbeslut till dagens sammanträde. 

 • Information om verksamheten

  Företagsläkarens roll - Per Sjölund, företagsläkare och medicinsk rådgivare, 1 tim. 

   

  Personal, kund och verksamheten - Ulrica Cavallin

 •   6

  Rundtur i lokalerna

 •   7

  Verksamhetsplan 2024, uppföljning

 •   8

  Internkontrollplan januari - mars 2024

 • Företagshälsovårdsnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari- mars 2024.

   

  Resultatet för perioden uppgår till 0,20 mnkr (utfall fg år 0,42), avviker positivt mot budget med 0,03 mnkr.

   

  Verk­samhetens intäkter uppgår till 11,51 mnkr (utfall fg år 11,26) och avviker positivt mot budget med 0,15 mnkr. Resultatpåverkande poster främst högre intäkter beroende på provtagning, abonnemangsintäkter beroende på ökat antal kundanställda mot budget, lägre intäkter avslutade bolag mot budget. 

   

  Verksamhetens kostnader uppgår till 11,31 mnkr (utfall fg år 10,84) och avviker negativt mot budget med 0,116 mnkr.  

   

  Resultatpåverkande poster: ökade lönekostnader bl a beroende på personalrörlighet (pension, tjänstledighet samt långstidssjukfrånvaro), ökade kostnader för provtagning (analyskostnader/intäkter för provtagning). Övriga personalkostnader lägre mot periodens budget. 

   

  Nämndens medlemmar har under perioden nyttjat 28% av abonnemangsutrymmet (budget perioden 28%, utfall fg år 27%).

   

  Produktionen totalt ligger 2% högre mot beräknad leverans, 10 023 tim jmf med prognos 9 801 tim. Produktion per heltidsanställd konsult/år beräknas till 1 290 tim.

   

  Vid delårsbokslut januari - mars bedöms resultatet för året till +/- 0,00 mnkr.

   

 • § 9

  Val av justerare

 • § 10

  Fastställande av dagordningen

 • Inga aktuella anmälningar till dagens sammanträde.

 • Inga aktuella delegeringsbeslut till dagens sammanträde. 

 • Information om verksamheten

  Per Sjölund, informerar om hans roll som företagsläkare och medicinsk rådgivare.

  Ulrica Cavallin, förvaltningschef, informerar om personal, kund och verksamheten.

   

 • Ulrica Cavallin, förvaltningschef, informerar om verksamhetsplanering 2024.

   

 • Ulrica Cavallin, förvaltningschef och Anna Gertzén Fällgren, enhetschef, informerar om internkontrollplan.

 • Lena Marie Larsson, controller, redovisar Företagshälsovårdsnämndens medelsförvaltning för perioden januari- mars 2024.

   

  Resultatet för perioden uppgår till 0,20 mnkr (utfall fg år 0,42), avviker positivt mot budget med 0,03 mnkr.

   

  Verk­samhetens intäkter uppgår till 11,51 mnkr (utfall fg år 11,26) och avviker positivt mot budget med 0,15 mnkr. Resultatpåverkande poster främst högre intäkter beroende på provtagning, abonnemangsintäkter beroende på ökat antal kundanställda mot budget, lägre intäkter avslutade bolag mot budget. 

   

  Verksamhetens kostnader uppgår till 11,31 mnkr (utfall fg år 10,84) och avviker negativt mot budget med 0,116 mnkr.  

   

  Resultatpåverkande poster: ökade lönekostnader bl a beroende på personalrörlighet (pension, tjänstledighet samt långstidssjukfrånvaro), ökade kostnader för provtagning (analyskostnader/intäkter för provtagning). Övriga personalkostnader lägre mot periodens budget. 

   

  Nämndens medlemmar har under perioden nyttjat 28% av abonnemangsutrymmet (budget perioden 28%, utfall fg år 27%).

   

  Produktionen totalt ligger 2% högre mot beräknad leverans, 10 023 tim jmf med prognos 9 801 tim. Produktion per heltidsanställd konsult/år beräknas till 1 290 tim.

   

  Vid delårsbokslut januari - mars bedöms resultatet för året till +/- 0,00 mnkr.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.