•   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordning

 • Inga delgivningar anmälda till dagens sammanträde. 

 • Inga delegeringsbeslut till dagens sammanträde.

 • För att underlätta det löpande arbetet med att förse regionens verksamheter med ändamålsenliga gallringsbeslut föreslås att gällande delegationsordning revideras för att möjliggöra att gallringsbeslut delegeras till Förvaltningschefen för företagshälsovårdsnämnden med möjlighet för vidaredelegation. För att det fortsatta arbetet med att upprätthålla aktuella gallrings- och bevarandeplaner ska kunna bedrivas löpande föreslås även att tidigare nämndbeslut rörande gallring upphävs.

  Nya delegationsbeslut för gallring planeras att tas den 3 oktober 2022.

 • Information från verksamheten 

  • Återhämtning (Sofia Almström) 

   

  Information från förvaltningschefen

 •   7

  Internkontrollplan 2022, uppföljning

 • Företagshälsovårdsnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari-augusti 2022.

 • Företagshälsovårdsnämnden är gemensam nämnd tillsammans med andra parter och verksamheten är i sin helhet intäktsfinansierad. Budgetarbetet utgår huvudsakligen från den ekonomiska modell som regleras i grundavtal/reglemente mellan medlemmarna. Utöver det görs vissa tillägg utifrån kända tilläggsköp och underlag från hängavtal med kommunala bolag och förbund.

   

 • Företagshälsovårdsnämnden ska inför varje nytt kalenderår upprätta plan över sammanträdesdagar. Sammanträdesplanen har koordinerats med övriga sammanträden för att skapa ett bra flöde för ärende i olika instanser

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.