Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Anmälningar för kännedom

 • Inga delegeringsbeslut till dagens sammanträde.

 • Information från verksamheten och förvaltningen

   

  • Verksamhetsplan, samverkansråd, personal och medlemmar  
  • Omvärldsläget - Anna Gertzén Fällgren
 • Företagshälsovårdsnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari- augusti 2023.

 •   7

  Internkontrollplan 2023, uppföljning jan-aug 2023

 • Företagshälsovårdsnämnden är gemensam nämnd tillsammans med andra parter och verksamheten är i sin helhet intäktsfinansierad. Budgetarbetet utgår huvudsakligen från den ekonomiska modell som regleras i grundavtal/reglemente mellan medlemmarna. Utöver det görs vissa tillägg utifrån kända tilläggsköp och underlag från hängavtal med kommunala bolag och förbund.

 • Företagshälsovårdsnämnden ska inför varje nytt kalenderår upprätta plan över sammanträdesdagar. Sammanträdesplanen har koordinerats med övriga sammanträden för att skapa ett bra flöde för ärende i olika instanser. 

 •   10

  Skrivelse gällande kompetensförsörjning

 • § 25

  Val av justerare

 • § 26

  Fastställande av dagordning

 • § 27

  Anmälningar för kännedom

 • Inga delegeringsbeslut till dagens sammanträde.

 • Anna Gertzén Fällgren, enhetschef på Företagshälsa informerar: 

   

  Verksamhetsplanering den 23-24 augusti:

  Följande punkter togs upp under verksamhetsplaneringen: analys av kund, utvärdering av sommaren, processtöd till kunderna inför 2024, kränkande särbehandling, hållbar planering i arbetet, samt avvikelser. 

   

  Produktionsplanering - Nyttjande timmar hos kunderna mellan januari till augusti 2023. 

   

  Kund - Arbetsmiljöutbildning till politiker.

  Nytt avtal om allmänna villkor, etiska riktlinjer och definition av företagshälsa har skrivits under. Avtalet börjar gälla från och med den första januari 2024.

  Samverkansrådet den 14 september. På agendan diskuterades förslag på struktur för att arbeta med personer med hög korttidssjukfrånvaro, hjärt- och lungräddning, kränkande särbehandling samt arbetet med riskbedömningar. 

   

  Personal - ST-läkare är under utbildning och förväntas bli klar till nästa år. 

  Ersättningsrekrytering av företagssköterska i Sandviken.

  Kompetensutveckling gällande konflikthantering för beteendevetare samt kommunikation.

  Nytt arbetssätt för MKA räddningstjänsten.

  Genomgång om säkerhetsläget för medarbetare. 

 • Företagshälsovårdsnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari- augusti 2023.

 • Anna Gertzén Fällgren, enhetschef, informerar om uppföljning av internkontrollplanen.

 • Företagshälsovårdsnämnden är gemensam nämnd tillsammans med andra parter och verksamheten är i sin helhet intäktsfinansierad. Budgetarbetet utgår huvudsakligen från den ekonomiska modell som regleras i grundavtal/reglemente mellan medlemmarna. Utöver det görs vissa tillägg utifrån kända tilläggsköp och underlag från hängavtal med kommunala bolag och förbund.

  Bilagor

 • Företagshälsovårdsnämnden ska inför varje nytt kalenderår upprätta plan över sammanträdesdagar. Sammanträdesplanen har koordinerats med övriga sammanträden för att skapa ett bra flöde för ärende i olika instanser. 

 • § 34

  Skrivelse gällande kompetensförsörjning

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.