Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Anmälningar för kännedom

 • Inga aktuella delegeringsbeslut. 

 • Forskarprojekt - Malin Vadelius & Barbara Undervill, (60 min)

   

  Information branschföreningen Sveriges företagshälsor - Ulrica Cavallin

   

  Personal, verksamhet, kund, ekonomi - Ulrica Cavallin

 •   6

  Internkontrollplan 2023, uppföljning

 •   7

  Verksamhetsplan 2024

 • § 35

  Val av justerare

 • § 36

  Fastställande av dagordning

 • § 37

  Anmälningar för kännedom

 • Inga aktuella delegeringsbeslut till dagens sammanträde.

 • Forskningsprojekt - Barbara Undervill, forskare, redovisar det gemensamma forskningsprojektet med Malin Vadelius där man studerar den sociala och organisatoriska arbetsmiljön. Studien bedrivs på halvtid och pågår i totalt åtta år. Urvalsgruppen är mellanchefer inom verksamhet i offentlig sektor. Utifrån tre teoretiska ramverk; rationalitetsnormer, professionsetik och tålighetsideal förklarar studien chefernas förhållningssätt till sin verksamhet. Resultatet av studien kommer att redovisas vid ett senare tillfälle. 

   

  Information branschföreningen Sveriges företagshälsor - Ulrica Cavallin, förvaltningschef, redovisar om branschföreningen Sveriges företagshälsor, en ideell obunden organisation som arbetar på uppdrag av sina medlemmar för att tillvarata företagshälsors intressen. Under året har branschföreningen bland annat tagit upp kompetensfrågan för företagsläkare, statligt stöd för medicinskt service, digitaliseringens påverkan, ansvarigt departement för företagshälsovårdsfrågor samt vikten av ett kvalitetssäkrat alkohol och drogpreventivt arbete.

   

  Personal, verksamhet, kund, ekonomi - 

  Ulrica Cavallin informerar bland annat om två utvecklingsarbeten med samverkansrådet (grundorsaksanalys, riskbedömningar), pilotutbildning inom hot och våld tillsammans med säkerhetsavdelningen på regionen och arbetsmiljömedicin samt förnyade avtal med bolag. Gävle energi, Gästrike räddningstjänst och Ockelbogårdar väljer inte att skriva under nytt avtal. 

   

  Lena Marie Larsson, controller, föredrar om månadsrapporten för november.

 • Ulrica Cavallin, förvaltningschef, redovisar uppföljning av internkontrollplan 2023. 

 • Ulrica Cavallin, förvaltningschef, redovisar verksamhetsplan för 2024. 

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.