Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Anmälningar för kännedom

 •   4

  Redovisning av delegeringsbeslut

 • Information från verksamhet och förvaltning

  • Forskarutbildning - HiG och CFGU (Malin Vadélius)
  • Samverkansråd (Ulrica Cavallin)
  • Personal och medlemmar (Ulrica Cavallin)
 •   6

  Budget- och planeringsförutsättningar 2023-2025

 •   7

  Uppföljning – systematisk arbetsmiljöarbete

 • § 19

  Val av justerare

 • § 20

  Fastställande av dagordning

 • Inga anmälningar har inkommit till dagens sammanträde. 

 • Inga delegeringsbeslut har inkommit till dagens sammanträde.

 • Forskarutbildning 

  Malin Vadelius, arbetsmiljökonsult/psykolog, ger uppdatering om forskningsprojektet som hon och Barbara Undervill arbetar med. Projektet utgörs av två doktorsavhandlingar och pågår under åtta år. Ämnesområdet är organisatorisk- och social arbetsmiljö med undersökning av hur kvalitén på de gemensamma interaktionerna påverkar den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Det preliminära resultatet förväntas vara färdig om ett år.  

   

  Information från förvaltningschef

  Ulrica Cavallin, förvaltningschef, återrapporterar om samverkansrådet den 19 maj 2022. Rådet har samtalat om hur formerna för överenskommelserna med abonnemangskunderna ska se ut och om det systematiska arbetsmiljöarbetet samt analys av behoven ute i verksamheterna. Vidare redovisar förvaltningschefen om personal- och medlemsinformation samt om resultatet för kundenkäten 2022 som skickades ut till regionens chefer och HR i syfte att ta reda på hur samarbetet med företagshälsovården fungerar. 

   

  Månadsrapport

  Lena Marie Larsson, controller, informerar om månadsrapporten för april 2022.

 • Lena Marie Larsson, controller, redovisar tidplanen för budget 2023 och ekonomisk plan 2024-2025.

 • Ulrica Cavallin, förvaltningschef, informerar om handlingsplanen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.