Hoppa över navigering
 • § 31

  Val av justerare

 • § 32

  Fastställande av dagordning

 • § 33

  Anmälningar för kännedom

 • Inga delegeringsbeslut till dagens sammanträde.

 • a) Hjälpmedel SAM

  Ulf Persson, förvaltningschef, informerar:

   

  • Semesterperioden, återrapportering - Trycket har varit högt på antal levererade och returnerade hjälpmedel under sommarmånaderna. Logistikenheten har haft åtta sommarvikarier medan rekondtekniker utökades med tre vikarier. 

   

  • Lokaler - Just nu utformas ett upphandlingsunderlag av en extern hyresvärd gällande gemensamma lokaler i Gävle. Planen är att ett nytt hyresavtal är påskrivet till sommaren 2024 och att flytten sker till sommaren 2026. Hyresavtalet av lokalen i Bollnäs har förlängts med ett år från och med den första januari 2024 med nio månaders uppsägningstid. 

   

  • Arbetet med upphandling av nytt verksamhetssystem - Samarbete med hjälpmedelsverksamheterna i Dalarna, Västmanland, Södermanland, Örebro och Gävleborg. Beslut förväntas tas under hösten om en eventuell ny annonserad upphandling eller om det nuvarande systemet SESAM ska fortsätta gälla. Konsultföretaget Ekan har hjälpt till att ta fram en gemensam behovsanalys och rekommenderar att hjälpmedelsverksamheterna fortsätter använda SESAM. 

   

  b) Hjälpmedelssamordnaren

  Magnus Dahl, samordnare, informerar:  

   

  • Riktlinjer - Riktlinjerna ses över varje år. Förtydliganden av texterna har gjorts efter förskrivarnas kommentarer. Förändringarna har till mestadels varit redaktionella. Även helt nya riktlinjer är på gång. Förutom riktlinjer har utbildning om ortopedtekniska hjälpmedel erbjudits till förskrivare i syfte att skapa tydlighet i riktlinjer och ge en enhetlig förskrivning i hela länet. 

   

  • Nya hjälpmedel - Två nya hjälpmedel med tillhörande riktlinjer, läsmaskiner och kontinensbågar, har lanserats. 

   

  • Hjälpmedelspolicy - Översyn av den nuvarande hjälpmedelspolicyn är under arbete. Tanken är att policyn ska lyfta hjälpmedelsfrågorna och ge riktning kring hjälpmedel. Beslut kommer att fattas i Regionfullmäktige. 

   

  • Status - akut arbetsorder - Fyra månader har gått sedan akut arbetsorder introducerades. Behovet har fluktuerat men överlag har det varken minskat eller ökat i någon påtaglig utsträckning. En större utvärdering görs efter september månads utgång. 
 • Årsplan och budget för 2024 samt ekonomisk plan 2025-2026 har upprättats för Hjälpmedelsnämnden.

   

   

 • Hjälpmedelsnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari-augusti 2023 samt prognos för 2023.

   

 • Ulf Persson, förvaltningschef, föredrar om uppföljningen av internkontrollplan för 2023.

 • Hjälpmedelsnämnden ska inför varje nytt kalenderår upprätta plan över sammanträdesdagar. Sammanträdesplanen har koordinerats med övriga sammanträden för att skapa ett bra flöde för ärende i olika instanser.

 • Ingen aktuell information till dagens sammanträde.

 • Hjälpmedelskonferensen den 13-14 september 2023

   

  Ulf Persson, förvaltningschef och Magnus Dahl, samordnare, återrapporterar om Hjälpmedelskonferensen där bland annat föredragningen Hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser för aktivt och hälsosamt åldrande presenterades. 

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.