Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 •   3

  Anmälningar för kännedom

 •   4

  Redovisning av delegeringsbeslut

 • a) FoU Välfärd (Pinar Aslan Akay)

   

   

  b) Hjälpmedel SAM (Ulf Persson) 

   

   

  c) Hjälpmedelssamordnaren (Magnus Dahl) 

 •   6

  Uppföljning av internkontrollplan 2022

 •   7

  Verksamhetsplan 2023

 • e-Hälsa + MVTe - senaste inom e-hälsa och välfärdsteknologi - Kistamässan, 25-26 januari 2023

  Hem - E-hälsa Stockholm (e-halsastockholm.se)

 •   9

  Nära vård, information/diskussion

 • Gemensamma nämnden för FoU Välfärd och Hjälpmedel SAM ska inför varje nytt kalenderår upprätta plan över sammanträdesdagar. Sammanträdesplanen har koordinerats med övriga sammanträden för att skapa ett bra flöde för ärende i olika instanser.

 •   11

  Utvärdering av nämndens arbete

 • § 43

  Val av justerare

 • § 44

  Godkännande av föredragningslistan

 • Inga anmälningar till dagens sammanträde. 

 • § 46

  Redovisning av delegeringsbeslut

 • a) FoU Välfärd

  Pinar Aslan Akay, avdelningschef samt Kaj Gustafsson, utredare, informerar.

   

  I och med att FoU Välfärd ändrar hemvist till regionstyrelsen behöver länsledningen bestämma organiseringen och vilken roll FoU Välfärd kommer att få i den. FoU Välfärd har under hösten fortsatt utveckla sin samverkan med socialcheferna i länet, breddat sig inom välfärdsområdet och fått flera uppdrag kopplade till samverkan mellan offentliga aktörer och civilsamhället. Förhoppningen är att kopplingen till länsledning ska underlätta FoU Välfärds fortsatta arbete. Studiebesök har gjorts till Linköpings motsvarighet till FoU Välfärd; FoU centrum för vård, omsorg och socialt arbete. 

   

  Kaj Gustafsson redovisar sin utvärdering av projektet Styrka hela livet. Verksamheten är ett samarbete mellan Hudiksvalls kommun och primärvården där fysisk träning för seniorer genomförs på kommunala träffpunkter i syfte att förhindra fallolyckor. Resultatet har gett goda effekter. Seniorerna upplever att de har blivit starkare. För att verksamheten ska kunna fortgå rekommenderas ett aktivt ägarskap och en strategisk styrning inom ledningen i kommunen och primärvården. En spridningsplan bör upprättas med resurser för mobilisering, utbildning och stöd till nya utförare av träningsverksamheten. Vidare rekommenderas att verksamheten kopplas till övergripande strategier på lokal och regional nivå samt att politiska inriktningsbeslut fattas kring förebyggande verksamhet för  äldre. Det bedöms att ytterligare resurser kan behöva tillföras eller omfördelas för att stimulera utveckling och spridning av verksamheten både lokalt och regionalt.

   

  b) Hjälpmedel SAM 

  Ulf Persson, förvaltningschef, informerar om lokalfrågan och det ekonomiska resultatet för oktober. Gällande lokal i Gävle är anpassningarna i västra skeppet slutförda efter förseningar på grund av försenad leverans av tvättmaskin. Mindre anpassningar har även gjorts i östra skeppet med innertak och förbättrad belysning. De första ritningarna för hur nya gemensamma lokaler skulle kunna se ut om lokalisering sker på Sandvikens sjukhusområde har tagits fram. Dialogen fortsätter med fastighetsavdelningen om möjlighet att forma lokalerna så att det passar verksamheten. Butikslokalen i Bollnäs har sagts upp för omförhandling med Bollnäs kommun som är fastighetsägare. Hjälpmedel SAM har lämnat in förslag på en mer begränsad yta att hyra i befintliga lokaler som bättre möter verksamhetens behov.

   

  c) Hjälpmedelssamordnaren

  Hjälpmedelssamordnaren Magnus Dahl, samordnare sakkunnig, återrapporterar sortimentsrådets dagordning från mötena sedan nämndens senaste sammanträde. Mötena har bland annat handlat om de svårigheter som uppstår för förskrivare att hantera och ge adekvat stöd till hjälpmedelsanvändare med missbruksproblematik samt att kunna kontrollera användningsgraden av hjälpmedel. Inom hjälpmedelsgruppen har man arbetat vidare med riktlinjer, samverkansdokument och att tydliggöra riktlinjer kring ortopedtekniska hjälpmedel. På hjälpmedelsrådet reviderar man hjälpmedelsrutinen som håller på att färdigställas.

   

  En ny prioriteringsordning för akut underhåll har upprättas vilket innebär att Hjälpmedel SAM kommer få ett större ansvar. Syftet är att det ska bli tydligare för förskrivarna och patienterna i vilka lägen som akut underhåll gäller samt att förskrivarna inte behöver agera mellanhand i dessa fall utan istället att Hjälpmedel SAM kan kontakts direkt av patienten. Översyn görs av patientavgifter i Gävleborg. Nya riktlinjer har tillkommit för alla hjälpmedelsområden i syfte att tydliggöra för förskrivarna vad som gäller vid utskrivning av hjälpmedel. Två förskrivarutbildningar har hållits och kommer att fortsättas framöver. Även utbildning för rehabassistenter har utförts för att avlasta förskrivarnas arbete.

 • Ulf Persson, förvaltningschef ger uppföljning av internkontrollplan för 2022. 

 • Ulf Persson, förvaltningschef, föredrar om verksamhetsplanen för 2023. 

 • e-Hälsa + MVTe - senaste inom e-hälsa och välfärdsteknologi - Kistamässan, 25-26 januari 2023

  Hem - E-hälsa Stockholm (e-halsastockholm.se)

 • Ulf Persson, avdelningschef, tipsar om informationsfilm på SKRs hemsida, hur välfärdsteknik kan bidra till ökad trygghet i äldreomsorgen. Kompetenscenter välfärdsteknik | SKR

 • Gemensamma nämnden för FoU Välfärd och Hjälpmedel SAM ska inför varje nytt kalenderår upprätta plan över sammanträdesdagar. Sammanträdesplanen har koordinerats med övriga sammanträden för att skapa ett bra flöde för ärende i olika instanser.

 • Ordförande tackar nämnden och berörda tjänstemän för ett gott samarbete och lyfter upp nämndens arbete och viktiga beslut under mandatperioden. 

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.