Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 •   3

  Anmälningar för kännedom

 • Inga delegeringsbeslut till dagens sammanträde. 

 • a) FoU Välfärd (Pinar Aslan Akay)

   

   

  b) Hjälpmedel SAM (Ulf Persson) 

   

   

  c) Hjälpmedelssamordnaren (Magnus Dahl) 

 • Gemensamma nämnden för Hjälpmedel SAM och FoU Välfärd redovisar medelsförvaltning för perioden januari-augusti 2022 samt prognos för 2022.

 •   7

  Uppföljning av internkontrollplan 2022

 • Årsplan och budget för 2023 och ekonomisk plan för 2024-2025 har upprättats för gemensamma nämnden för FoU Välfärd och Hjälpmedel SAM.

 • Gemensamma nämnden för FoU Välfärd och Hjälpmedel SAM ska inför varje nytt kalenderår upprätta plan över sammanträdesdagar. Sammanträdesplanen har koordinerats med övriga sammanträden för att skapa ett bra flöde för ärende i olika instanser.

 • För att underlätta det löpande arbetet med att förse verksamheterna inom Region Gävleborg med uppdaterade gallringsbeslut har det under året pågått ett arbete med att uppdatera samtliga nämnders delegationsordningar med bestämmelser kring gallring av allmänna handlingar. Parallellt med detta arbete har även samtliga delegationsordningar standardiserats med enhetliga format och instruktioner för tjänstemän och delegater. Innehållet är i övrigt i stort sett likalydande med innehållet i den äldre delegationsordningen.

  För att det fortsatta arbetet med att upprätthålla aktuella gallrings- och bevarandeplaner ska kunna bedrivas löpande föreslås även att tidigare nämndbeslut rörande gallring upphävs.

  Nya delegationsbeslut för gallring planeras att tas den 3 oktober 2022.

 • Forskare möte Praktiker - konferens om kunskapsutveckling inom
  välfärdsområdet, länk till anmälan

   

  Nationell samling för delaktighet 2022 - digital konferens som uppmärksammar den internationella funktionshinderdagen 2022, Nationell samling för delaktighet: Internationella funktionshindersdagen 2022 | Länsstyrelsen Västra Götaland (lansstyrelsen.se)

 •   12

  Nära vård, information/diskussion

 • § 30

  Val av justerare

 • § 31

  Godkännande av föredragningslistan

 • § 32

  Anmälningar för kännedom

 • Inga delegeringsbeslut till dagens sammanträde. 

 • a) FoU Välfärd 

  • Pinar Aslan Akay, avdelningschef, föredrar om pågående uppdrag med fokus på samverkan; intoxikationsdödligheten - En fortsättning av studien om intoxikationsdödligheten i Söderhamn med intervjuer av anhöriga till personer som avlidit till följd av intoxikationer. Barn och unga - Ett uppdrag från Länsledning välfärd vars syfte är att utveckla de länsgemensamma insatserna att genomföra hälsoundersökningar för barn som är placerade på HVB-hem. Ungdomar med sammansatta behov - ett uppdrag från Länsledning välfärd med fokus på ungdomar med social problematik i kombination med annan problematik som till exempel psykisk ohälsa. Syftet är att utveckla ett samordnat arbetssätt mellan olika huvudmän för att minska behovet av placering inom HVB-hem. 

   

  • Oskar Andersson, utredare, föredrar om projektet Samverkan för ökad skolnärvaro. Projektet initierades av Sandvikens kommun i samverkan med Barn- och familjehälsan inom Region Gävleborg där FoU Välfärd kommer genomföra följeforskning under projektets gång. Syftet är att förbättra samverkan och ge tidiga insatser för att lösa den problematiska skolfrånvaron hos elever.

   

  b) Hjälpmedel SAM 

  Ulf Persson, förvaltningschef Hjälpmedel SAM, informerar med ett särskilt fokus på hur verksamheten varit under sommaren 2022, status i arbetet med en förstudie för framtida nya lokaler samt hyresavtal för Hjälpmedels SAM:s butik i Bollnäs.

   

  c) Hjälpmedelssamordnaren

  Magnus Dahl, samordnare, föredrar bl.a. om sortimentsrådet, nya riktlinjer samt förskrivarutbildning.

 • Gemensamma nämnden för Hjälpmedel SAM och FoU Välfärd redovisar medelsförvaltning för perioden januari-augusti 2022 samt prognos för 2022.

 • Ulf Persson, förvaltningschef, föredrar om uppföljningen av internkontrollplanen 2022.

 • Årsplan och budget för 2023 och ekonomisk plan för 2024-2025 har upprättats för gemensamma nämnden för FoU Välfärd och Hjälpmedel SAM.

 • Gemensamma nämnden för FoU Välfärd och Hjälpmedel SAM ska inför varje nytt kalenderår upprätta plan över sammanträdesdagar. Sammanträdesplanen har koordinerats med övriga sammanträden för att skapa ett bra flöde för ärende i olika instanser.

 • För att underlätta det löpande arbetet med att förse verksamheterna inom Region Gävleborg med uppdaterade gallringsbeslut har det under året pågått ett arbete med att uppdatera samtliga nämnders delegationsordningar med bestämmelser kring gallring av allmänna handlingar. Parallellt med detta arbete har även samtliga delegationsordningar standardiserats med enhetliga format och instruktioner för tjänstemän och delegater. Innehållet är i övrigt i stort sett likalydande med innehållet i den äldre delegationsordningen.

  För att det fortsatta arbetet med att upprätthålla aktuella gallrings- och bevarandeplaner ska kunna bedrivas löpande föreslås även att tidigare nämndbeslut rörande gallring upphävs.

  Nya delegationsbeslut för gallring planeras att tas den 3 oktober 2022.

 • Forskare möte Praktiker - konferens om kunskapsutveckling inom
  välfärdsområdet, den 20 oktober i Högskolan i Gävle

   

  Nationell samling för delaktighet 2022 - digital konferens som uppmärksammar den internationella funktionshinderdagen 2022, den 21 november 

 • Ingen aktuell information till dagens sammanträde.

 • § 42

  Ändring av sammanträdesdag

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.