•   1

  Val av justerare

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 •   3

  Anmälningar för kännedom

 • Inga delegeringsbeslut till dagens sammanträde. 

 • a) FoU Välfärd (Pinar Aslan Akay)

   

   

  b) Hjälpmedel SAM (Ulf Persson) 

   

   

  c) Hjälpmedelssamordnaren (Magnus Dahl) 

 • Gemensamma nämnden för Hjälpmedel SAM och FoU Välfärd redovisar medelsförvaltning för perioden januari-augusti 2022 samt prognos för 2022.

 •   7

  Uppföljning av internkontrollplan 2022

 • Årsplan och budget för 2023 och ekonomisk plan för 2024-2025 har upprättats för gemensamma nämnden för FoU Välfärd och Hjälpmedel SAM.

 • Gemensamma nämnden för FoU Välfärd och Hjälpmedel SAM ska inför varje nytt kalenderår upprätta plan över sammanträdesdagar. Sammanträdesplanen har koordinerats med övriga sammanträden för att skapa ett bra flöde för ärende i olika instanser.

 • För att underlätta det löpande arbetet med att förse verksamheterna inom Region Gävleborg med uppdaterade gallringsbeslut har det under året pågått ett arbete med att uppdatera samtliga nämnders delegationsordningar med bestämmelser kring gallring av allmänna handlingar. Parallellt med detta arbete har även samtliga delegationsordningar standardiserats med enhetliga format och instruktioner för tjänstemän och delegater. Innehållet är i övrigt i stort sett likalydande med innehållet i den äldre delegationsordningen.

  För att det fortsatta arbetet med att upprätthålla aktuella gallrings- och bevarandeplaner ska kunna bedrivas löpande föreslås även att tidigare nämndbeslut rörande gallring upphävs.

  Nya delegationsbeslut för gallring planeras att tas den 3 oktober 2022.

 • Forskare möte Praktiker - konferens om kunskapsutveckling inom
  välfärdsområdet, länk till anmälan

   

  Nationell samling för delaktighet 2022 - digital konferens som uppmärksammar den internationella funktionshinderdagen 2022, Nationell samling för delaktighet: Internationella funktionshindersdagen 2022 | Länsstyrelsen Västra Götaland (lansstyrelsen.se)

 •   12

  Nära vård, information/diskussion

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.