Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 •   3

  Delgivningar

 •   4

  Anmälan av delegationsbeslut

 • Charlotta Östlund, samordnare Nära vård, informerar om arbetet med nära vård. 

 • a) FoU Välfärd (Patrik Lind/Kaj Gustafsson)

   

  b) Hjälpmedel SAM (Ulf Persson)

   

  c) Hjälpmedelsamordnaren (Magnus Dahl)

 • Redovisning av medelsförvaltning för perioden januari – december 2021 har upprättats.

 • Ärendet föredras muntligt vid sammanträdet.

 • Förslag på förändringar i samverkansavtalet:

  8 § Ekonomi

  8.1 Finansiering

  Finansiering av hjälpmedelsverksamheten sker genom uthyrning och försäljning av hjälpmedel samt tjänster till kommunernas och regionens verksamheter. Grundprincipen för all uthyrning och försäljning är att självkostnadspris ska gälla. Prissättningen varje år ska utformas utifrån att intäkter och kostnader balanseras.

   

  Förändringar i prissättningen beslutas av nämnden och ekonomiska planeringsförutsättningar inför kommande budgetår meddelas kommunerna och regionen senast den 31 mars varje år. Till samma datum informerar kommunerna och regionen nämnden om eventuella verksamhetsförändringar som påverkar hjälpmedelsförsörjningen kommande verksamhetsår.

   

  8.2 Reglering av över- respektive underskott

  Över- och underskott delas årligen mellan parterna. Som fördelningsgrund används det aktuella årets fakturerade intäkter till respektive part.

   

  8.3 Finansiering av FoU Välfärd

  Region Gävleborg finansierar en begränsad basresurs inom FoU välfärd. Utvecklingsarbeten kan även initieras och finansieras av staten. Uppdrag därutöver ska finansieras av parterna som är delaktiga i respektive uppdrag.

   

  Gamla förslaget:

   

  10 § Samverkan

  För att nå framgång i en gemensam hantering av hjälpmedel är samverkan mellan parterna viktig. Det ska därför finnas ett hjälpmedelsråd och ett sortimentsråd eller motsvarande. Hjälpmedelsrådet ska arbeta för att likhet över länet tillämpas i hjälpmedelsfrågor. Sortimentsrådet har i uppdrag att arbeta för att skapa ett hjälpmedelssortiment som på bästa möjliga sätt tillgodoser brukarnas behov inom ramen för lagstiftning och ekonomi.

  Det uppdras till den gemensamma nämnden att säkerställa att hjälpmedelsråd och sortimentsråd eller motsvarande inrättas samt närmare utforma uppdrag för och representation i dessa.

   

  Nytt förslag på skrivelse:

   

  För att nå framgång i en gemensam hantering av hjälpmedel är samverkan mellan parterna viktig. Den gemensamma nämnden svarar för att sortimentsrådet för hjälpmedel på bästa möjliga sätt tillgodoser hjälpmedelsanvändarnas behov, inom ramen för lagstiftning och ekonomi. Rådet är sammansatt av förskrivare från de olika huvudmännen. Regional hjälpmedelssamordnare informerar nämnden om rådets arbete.

   

   

   

   

   

 • Hjälpmedel SAM har från oktober 2021 fram till nu genomfört ett test gällande

  kortade leveranstider på utvalda hjälpmedel som oftast går ut akut dvs sängar,

  madrasser, hygienstolar och lyftar (inkl. tillbehör).

   

  Vid beställning av dessa hjälpmedel innan kl. 13:00 har leveransen skett redan kommande vardag. Den utökade servicegraden är kostnadsneutral och kan fortlöpa utan ökade kostnader för verksamheten.

   

  Kunderna uppskattar denna utökade service och har bara uttryckt positiva omdömen som ger ökade möjligheter för kortare framförhållning vid utskrivning och hemgång av patienter från sjukhusvård.

   

  Mot bakgrund av att resultatet med kortade leveranstider på utvalda hjälpmedel har utfallit mycket positivt har Hjälpmedel SAM för avsikt att permanenta försöket från och med februari månad 2022.

 • 1. Digital Mässa, Hjälpmedelsriksdagen den 16 maj 2022: Hjälpmedelsriksdagen I 16 maj 2022 på Svenska Mässan (hjalpmedelsriksdagen.se)

   

  2. Mässa, E-hälsa & välfärdsteknik den 8-9 juni 2022

 • § 1

  Val av justerare

 • § 2

  Godkännande av föredragningslistan

 • § 3

  Delgivningar

 • § 4

  Anmälan av delegationsbeslut

 • Charlotta Östlund, samordnare Nära vård, informerar om arbetet med utvecklingen av God och nära vård. 

 • a) FoU Välfärd

  Patrik Lind informerar om verksamheten inom FoU Välfärd, bland annat det ekonomiska

  resultatet i form av ett överskott på 700 kkr, Covid 19-situationen, kommande uppdrag

  och avslutade uppdrag.

   

  Kaj Gustafsson redovisar resultatet av undersökningen "Intoxikationer i Söderhamn".

   

  b) Hjälpmedel SAM

  Ulf Persson informerar om verksamheten inom Hjälpmedel SAM, bland annat Covid 19-

  situationen. lokalfrågor, rekrytering av ny teknisk chef, ekonomi 2022-2023 och Hjälpmedels-

  rådets senaste sammanträde.

   

  c) Hjälpmedelsamordnaren

  Magnus Dahl informerar om att en ny struktur skapats på samverkanswebben och att

  ett flertal förskrivare fått möjlighet att lämna synpunkter på innehållet.

 • Redovisning av medelsförvaltning för perioden januari – december 2021 har upprättats.

 • Ulf Persson och Patrik Lind redovisar en uppföljning av internkontrollplanen för 2021.

 • Samverkansavtalet mellan Region Gävleborg och länets kommuner om samarbetet i den gemensamma nämnden för FoU Välfärd och Hjälpmedel SAM ska förnyas från och med 2023. Förvaltningen har gjort en första inventering och genomgång kring förslag om kommande förändringar baserad på erfarenheterna från innevarande mandatperiod. De förslag till förändringar i nytt samverkansavtal som tagits fram av förvaltningen redovisades för nämnden: 

   

  ----------

  8 § Ekonomi

  8.1 Finansiering

  Finansiering av hjälpmedelsverksamheten sker genom uthyrning och försäljning av hjälpmedel samt tjänster till kommunernas och regionens verksamheter. Grundprincipen för all uthyrning och försäljning är att självkostnadspris ska gälla. Prissättningen varje år ska utformas utifrån att intäkter och kostnader balanseras.

  Förändringar i prissättningen beslutas av nämnden och ekonomiska planeringsförutsättningar inför kommande budgetår meddelas kommunerna och regionen senast den 31 mars varje år. Till samma datum informerar kommunerna och regionen nämnden om eventuella verksamhetsförändringar som påverkar hjälpmedelsförsörjningen kommande verksamhetsår.

  8.2 Reglering av över- respektive underskott

  Över- och underskott delas årligen mellan parterna. Som fördelningsgrund används det aktuella årets fakturerade intäkter till respektive part.

  8.3 Finansiering av FoU Välfärd

  Region Gävleborg finansierar en begränsad basresurs inom FoU välfärd. Utvecklingsarbeten kan även initieras och finansieras av staten. Uppdrag därutöver ska finansieras av parterna som är delaktiga i respektive uppdrag.

   

  Gamla förslaget:

  10 § Samverkan

  För att nå framgång i en gemensam hantering av hjälpmedel är samverkan mellan parterna viktig. Det ska därför finnas ett hjälpmedelsråd och ett sortimentsråd eller motsvarande. Hjälpmedelsrådet ska arbeta för att likhet över länet tillämpas i hjälpmedelsfrågor. Sortimentsrådet har i uppdrag att arbeta för att skapa ett hjälpmedelssortiment som på bästa möjliga sätt tillgodoser brukarnas behov inom ramen för lagstiftning och ekonomi.

  Det uppdras till den gemensamma nämnden att säkerställa att hjälpmedelsråd och sortimentsråd eller motsvarande inrättas samt närmare utforma uppdrag för och representation i dessa.

   

  Nytt förslag på skrivelse:

  För att nå framgång i en gemensam hantering av hjälpmedel är samverkan mellan parterna viktig. Den gemensamma nämnden svarar för att sortimentsrådet för hjälpmedel på bästa möjliga sätt tillgodoser hjälpmedelsanvändarnas behov, inom ramen för lagstiftning och ekonomi. Rådet är sammansatt av förskrivare från de olika huvudmännen. Regional hjälpmedelssamordnare informerar nämnden om rådets arbete.

  -----------------

  Vid dagens sammanträde presenteras planen för det fortsätta arbetet. Synpunkter

  kommer att hämtas in från nämnden, kommunerna, Nätverk Välfärd m.fl.

  Ärendet återupptas vid nästa sammanträde.

   

   

 • Hjälpmedel SAM har från oktober 2021 fram till nu genomfört ett test gällande

  kortade leveranstider på utvalda hjälpmedel som oftast går ut akut dvs sängar,

  madrasser, hygienstolar och lyftar (inkl. tillbehör).

   

  Vid beställning av dessa hjälpmedel innan kl. 13:00 har leveransen skett redan kommande vardag. Den utökade servicegraden är kostnadsneutral och kan fortlöpa utan ökade kostnader för verksamheten.

   

  Kunderna uppskattar denna utökade service och har bara uttryckt positiva omdömen som ger ökade möjligheter för kortare framförhållning vid utskrivning och hemgång av patienter från sjukhusvård.

   

  Mot bakgrund av att resultatet med kortade leveranstider på utvalda hjälpmedel har utfallit mycket positivt har Hjälpmedel SAM för avsikt att permanenta försöket från och med februari månad 2022.

 • 1. Digital Mässa, Hjälpmedelsriksdagen den 16 maj 2022: Hjälpmedelsriksdagen I 16 maj 2022 på Svenska Mässan (hjalpmedelsriksdagen.se)

   

  2. Mässa, E-hälsa & välfärdsteknik den 8-9 juni 2022

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.