Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 •   3

  Delgivningar

 •   4

  Anmälningar för kännedom

 •   5

  Anmälan av delegationsbeslut

 • a) FoU Välfärd (Patrik Lind)

   

  b) Hjälpmedel SAM (Ulf Persson)

   

  c) Hjälpmedelssamordnaren (Magnus Dahl)

   

  d) Införande av digital signering (Carl Smiding)

 •   7

  Medelsförvaltning januari - mars 2022

 •   8

  Uppföljning av internkontrollplan 2022

 •   9

  Årsplan och budget 2023 samt ekonomisk plan 2024 - 2025

 •   10

  Samverkansavtal 2023

 • Hjälpmedelsriksdag den 16 maj 2022: Hjälpmedelsriksdagen I 16 maj 2022 på Svenska Mässan (hjalpmedelsriksdagen.se)

  E-hälsa och välfärdsteknik: 8-9 juni 2022, Kistamässan i Stockholm: https://e-halsastockholm.se/

 • § 12

  Val av justerare

 • § 13

  Godkännande av föredragningslistan

 • § 14

  Delgivningar

 • Inga delegationsbeslut är anmälda. 

 • Samverkansavtalet mellan Region Gävleborg och länets kommuner om samarbetet i den gemensamma nämnden för FoU Välfärd och Hjälpmedel SAM ska förnyas från och med
  2023. Förvaltningen har gjort en första inventering och genomgång kring förslag om kommande förändringar baserad på erfarenheterna från innevarande mandatperiod. De förslag
  till förändringar i nytt samverkansavtal som tagits fram av förvaltningen är följande:


  ----------
  8 § Ekonomi
  8.1 Finansiering
  Finansiering av hjälpmedelsverksamheten sker genom uthyrning och försäljning av hjälpmedel samt tjänster till kommunernas och regionens verksamheter. Grundprincipen för
  all uthyrning och försäljning är att självkostnadspris ska gälla. Prissättningen varje år ska utformas utifrån att intäkter och kostnader balanseras.

  Förändringar i prissättningen beslutas av nämnden och ekonomiska planeringsförutsättningar inför kommande budgetår meddelas kommunerna och regionen senast den 31 mars varje år. Till samma datum informerar kommunerna och regionen nämnden om eventuella verksamhetsförändringar som påverkar hjälpmedelsförsörjningen kommande verksamhetsår.

  8.2 Reglering av över- respektive underskott
  Över- och underskott delas årligen mellan parterna. Som fördelningsgrund används det aktuella årets fakturerade intäkter till respektive part.

  8.3 Finansiering av FoU Välfärd
  Region Gävleborg finansierar en begränsad basresurs inom FoU välfärd. Utvecklingsarbeten kan även initieras och finansieras av staten. Uppdrag därutöver ska finansieras av parterna
  som är delaktiga i respektive uppdrag.


  10 § Samverkan
  För att nå framgång i en gemensam hantering av hjälpmedel är samverkan mellan parterna viktig. Den gemensamma nämnden svarar för att sortimentsrådet för hjälpmedel på bästa möjliga sätt tillgodoser hjälpmedelsanvändarnas behov, inom ramen för lagstiftning och ekonomi. Rådet är sammansatt av förskrivare från de olika huvudmännen. Regional hjälpmedelssamordnare informerar nämnden om rådets arbete.

  Det ska därför finnas ett hjälpmedelsråd och ett sortimentsråd eller motsvarande.
  Hjälpmedelsrådet ska arbeta för att likhet över länet tillämpas i hjälpmedelsfrågor. Sortimentsrådet har i uppdrag att arbeta för att skapa ett hjälpmedelssortiment som på bästa
  möjliga sätt tillgodoser brukarnas behov inom ramen för lagstiftning och ekonomi. Det uppdras till den gemensamma nämnden att säkerställa att hjälpmedelsråd och sortimentsråd eller motsvarande inrättas samt närmare utforma uppdrag för och representation i dessa.

   

  Samverkansavtalet ska behandlas av samtliga fullmäktigeförsamlingar i länets kommuner och i regionfullmäktige. Samverkansavtalet börjar gälla den 1 januari 2023. 

 • a) FoU Välfärd 

  Patrik Lind, avdelningschef, informerar om pågående uppdrag inom FoU Välfärd. 

   

  b) Hjälpmedel SAM

  Ulf Persson, avdelningschef, informerar bland annat om lokalfrågan, covid-19, avtalet med Sodexo, verksamhetssystemet SESAM, samt hjälpmedelsrådets möte i april. 

   

  c) Hjälpmedelssamordnaren

  Magnus Dahl, samordnare, informerar bland annat om ny sortiment inom hjälpmedel och om hjälpmedelsgruppens arbete med rutiner och riktlinjer.
   

  d) Införande av digital signering

  Carl Smiding, enhetschef, demonstrerar den digitala signeringsfunktionen som kommer att användas framöver vid protokollsignering.

 • Gemensamma nämnden för Hjälpmedel SAM och FoU Välfärd redovisar medelsförvaltning för perioden januari-mars 2022 samt prognos för 2022.

 • Ulf Persson, avdelningschef, föredrar uppföljningen av internkontrollplan för 2022.

 • Ordförande informerar om kommande arbetet med årsplan och budget 2023 samt ekonomisk plan 2024-2025.

 • Hjälpmedelsriksdag den 16 maj 2022: Hjälpmedelsriksdagen I 16 maj 2022 på Svenska Mässan (hjalpmedelsriksdagen.se)

   

  E-hälsa och välfärdsteknik: 8-9 juni 2022, Kistamässan i Stockholm: https://e-halsastockholm.se/

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.