Hoppa över navigering

Det finns ingen information att visa

Ingen agenda har publicerats

 • § 37

  Öppnande och upprop

 • § 38

  Val av justerare och justeringstid

 • § 39

  Anmälningar för kännedom

 • Bakgrund

  Regionfullmäktige antog den 31 maj 2022 reglemente för demokratiberedningen.

  Av reglementet framgår att demokratiberedningens uppdrag är följande:

  ”Demokratiberedningen har i uppgift att bevaka demokrati-, inflytande och informationsfrågor,

  de förtroendevaldas förutsättningar att fullgöra sina uppdrag samt verka för att utveckla formerna för medborgardialog”.

  Regionfullmäktige antog den 8 februari 2017, § 14, ”Principer, metoder och processbeskrivning

  för medborgardialog i Region Gävleborg”, där metoder och arbetssätt för genomförandet av medborgardialoger beskrivits mer i detalj.

  Under 2017 genomfördes ett första försök till medborgardialog för att pröva de antagna formerna i praktiken. Ämnet för medborgardialogen var ”kultur och besöksnäring” och den genomfördes i intervjuform och digitalt där medborgarna kunde lämna idéer och synpunkter på hur regionen skulle kunna utveckla kulturverksamheten, kollektivtrafiken och besöksnäringen.

  Under 2021 – 2022 har demokratiberedningen diskuterat möjligheten att aktivera medborgardialoger och etablera detta som en del av ”vardagsarbetet”. För att åstadkomma detta behövs dock att arbetssättet tydliggörs ytterligare bland annat avseende – uppdrag, metoder och återrapport.

  Allmänt om medborgardialog

  Medborgardialog är ett systematiskt samtal där både medborgare och förtroendevalda är delaktiga. När dialogen genomförs växlar deltagarna mellan att lyssna och att tala. Metoden innebär också att resultatet av dialogen utgör en del av kommande beslutsunderlag och återkopplas till medborgarna.

  Medborgardialog är bredare än en brukardialog som enbart involverar brukare, kundgrupper, civilsamhällesorganisationer eller företrädare för dessa grupper.

  Medborgardialogen initieras och beslutas av förtroendevalda i nämnder, styrelser eller regionfullmäktige. Beslutet bör fattas i bred politisk enighet.

  Medborgardialogen syftar till att

  • öka kunskapen om medborgarnas behov

  • verka för bättre kontakter mellan medborgarna och förtroendevalda

  • avge rapport med analys av genomfört uppdrag till regionfullmäktige.

   Organisation och genomförande

  För att åstadkomma en utveckling där medborgardialoger används i verksamheten i ökad omfattning behöver en organisatorisk förstärkning ske i linjeorganisationen för handläggning av arbetet med medborgardialoger. Genomförandet av själva medborgardialogen kan ske i projektform med en lämpligt utsedd styrgrupp, där den ”beställande” nämnden medverkar.

  Nämnderna bör informeras och utbildas om möjligheterna att använda medborgardialoger i verksamheten och hur genomförandet kan ske.

  Eventuellt kan vissa justeringar i reglementen för nämnderna/demokratiberedningen komma att behövas eller att detta formas i tillämpningsanvisningar där uppdraget att använda medborgardialoger framgår utifrån de tidigare fastställda principerna antagna i regionfullmäktige.

  Samverkansformer

  I de fall medborgardialogerna rör verksamheter som även berör länets kommuner sker samverkan mellan regionen och kommunerna i form av kommunsamråd samt på tjänstepersonsnivå inom berörda verksamhetsområden.

  Återrapport

  Resultatet av medborgardialogen redovisas i en rapport som lämnas till den nämnd som beslutat om och tagit initiativ till medborgardialogen. Rapporten bör innehålla följande

  • en redovisning av medborgarnas behov inom det aktuella uppdraget

  • ett underlag för den fortsatta beredningen av ärendet/frågan inom nämnden.

 • § 41

  Kurser och konferenser 2022

 • Ordföranden ger en tillbakablick över den gångna mandatperioden med bland annat

  följande aktiviteter - studiebesök hos demokratiberedningen i Region Västernorrland,

  demokratidag med inbjudna gästföreläsare, temadagar om medborgardialog där bland andra

  Region Norrbotten och Knivsta kommun deltog. Inför valet genomfördes en informationskampanj

  där regionvalet lyftes fram. Under mandatperioden har även ledamöter deltagit i SKR:s och

  SCB:s demokratidagar och även nätverksträffar om medborgardialog.

 • Demokratiberedningen diskuterar frågor som kan vara aktuella för den kommande mandatperioden.

 • Nästa sammanträde genomförs den 2 mars 2023, kl. 09.15 - 12.00.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.