Hoppa över navigering
 •   1

  Öppnande och upprop

 •   2

  Val av justerare och justeringstid

 •   3

  Fastställande av dagordningen

 •   4

  Anmälningar för kännedom

 • Presidiet rapporterar från sitt möte med Sveriges Kommuner och Regioner kring medverkan i SKR´s medborgardialogsprojekt för regioner. 

 • Presidiet presenterar olika förslag på "valkampanj" efter möten med regionens kommunikationsavdelning. 

 • Demokratiberedningens nya reglemente har varit uppe för diskussion i beredningsgruppen "Översyn av den politiska organisationen fr.o.m. 2023-01-01" och ett tillägg har gjorts i 5 §, se gul text nedan.

   

  5 §        

  Ledamot som inte kan delta fysiskt vid ett sammanträde får delta i beredningens sammanträde på distans. Deltagande ska ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande.

  Det ska framgå i kallelsen hur deltagande kan ske.

 • Rapport från Sveriges Kommuner och Regioners demokratidag 28 april 2022 från de som deltog.

 •   9

  Övriga frågor

 •   10

  Nästa sammanträde

 • § 11

  Öppnande och upprop

 • § 12

  Val av justerare och justeringstid

 • § 13

  Fastställande av dagordningen

 • Amanda Hedin från kommunikationsenheten informerar kring olika förslag till aktiviteter/åtgärder.

   

  Efter diskussion beslutas att kommunikationsenheten får i uppdrag att ta fram bilder med text för att skicka ut via sociala medier, visas på väntrumsskärmar m.m. i syfte att öka medvetenheten kring frågor som ägs och beslutas av regionen. Fokusområden är hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, utbildning via regionens folkhögskolor och vissa kulturfrågor. 

  Eftersom demokratiberedningen inte har något sammanträde innan valet så får presidiet och Ann-Charlotte Granath i uppdrag att slutföra uppdraget tillsammans med kommunikationsenheten. 

 • Presidiet rapporterar från sitt möte med Sveriges Kommuner och Regioner kring medverkan i SKR´s projekt kring medborgardialog för regioner. 

   

  Efter diskussion beslutas att utsedd tjänsteperson får i uppdrag att tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner ta fram en plattform för strukturerad medborgardialog som kan fungera för Region Gävleborg. Återrapportering sker under hösten 2022.

 • Demokratiberedningens nya reglemente har varit uppe för diskussion i beredningsgruppen "Översyn av den politiska organisationen fr.o.m. 2023-01-01" och ett tillägg har gjorts i 5 §, se kursiv text nedan. Reglementet kommer att fastställas vid regionfullmäktiges sammanträde 31 maj 2022 och börja gälla från 15 oktober 2022. 

   

  5 §        

  Ledamot som inte kan delta fysiskt vid ett sammanträde får delta i beredningens sammanträde på distans. Deltagande ska ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande.

  Det ska framgå i kallelsen hur deltagande kan ske.

 • Rapport från Sveriges Kommuner och Regioners demokratidag 28 april 2022 från de som deltog. Sammanfattningsvis var det en bra dag med intressanta ämnen med brett spektra. 

   

  Seminarierna spelades in och länk till dessa skickas ut till hela demokratiberedningen i ett separat utskick. 

 • § 18

  Nästa sammanträde

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.