• a) Kultur Gävleborg

  b) Arbetsmarknad och kompetens

  c) Folkhögskolorna

  d) Förvaltningsstab

 •   2

  Redovisning av medelsförvaltning januari – december 2020 Kultur- och kompetensnämnden.

 •   3

  Investering Folkhögskolorna-INFORMATION

 •   4

  Samverkansråd-INFORMATION

 •   5

  Delegationsordning-INFORMATION

 • Efter Rosa Taikons bortgång år 2017 donerades hennes ateljé till Hälsinglands museum. Hon var en av Sveriges mest framgångsrika konsthantverkare inom silversmide och finns representerad i Nationalmuseums och Röhsska museets samlingar. Hon var den första etablerade romska konstnären i Sverige samt en förkämpe för romernas rättigheter. I donationen ingår Taikons konstnärliga såväl som politiska kvarlåtenskap. Materialet inventerades, arkiverades och digitaliserades under 2018 med stöd av Nämnden för Hemslöjdsfrågor, Region Gävleborg (se KKN 2018/34) och Statens Kulturråd. Totalt uppgår samlingen till ca 2000 föremål. I materialet ingår även en stor mängd publikationer, artiklar, skisser och fotografier.

  Hälsinglands museum vill producera en basutställning som bygger på den donerade ateljén. I utställningen kommer även inlånade smycken som visar det traditionellt romska hantverket och Taikons modernistiska smycken att visas. Utställningen kommer också att berätta om Taikons politiska kamp. Produktionen av utställningen sträcker sig från sommaren 2019 till sommaren 2021

 • CrowdCulture är en mikrofinansieringsplattform som möjliggör för projekt att organisera privat mikrofinansiering, sponsring och offentligt stöd. Genom Region Gävleborgs finansiering av en fond på plattformen ”Gävleborgsfonden” var ambitionen, sedan 2013, att kombinera privat finansiering med ett bidrag av Region Gävleborg till specifika kulturprojekt.

  Gävleborgsfonden har funnits sedan 2013, med ett uppehåll första halvan av 2014 då fonden överfördes från regionförbundet till landstinget. 2014-12-18 beslutade nämnden för tillväxt och regional utveckling att förlänga försöksperioden i Gävleborgsfonden på mikrofinansieringsplattformen www.crowdculture.se med ett år. Sedan 2015 har Kultur- och kompetensnämnden varje år avsatt 200 000 kronor till Gävleborgsfonden.

  Under 2020 var möjligheten att ansöka om medfinansiering kopplat till crowdfunding öppen hela året. Ingen projektägare drev kampanj. Licens- och supportkostnaderna uppgick till 50 000 kronor.

 • Region Gävleborg ansvarar för fördelningen av de samlade statliga och regionala bidragen till regional kulturverksamhet. Slutgiltig fördelning av bidraget kan inte ske förrän efter statens fördelning av bidrag i slutet av januari 2021. Därför föreslås att kultur- och kompetensnämnden som ett planeringsunderlag beslutar om preliminära bidrag till kulturaktörer med varaktigt regionalt uppdrag.

  Den preliminära ramen för bidrag till verksamhet inom kultursamverkansmodellen 2021 är totalt 111 826 000 kronor, varav 69 000 000 kronor är regionala medel. Ramen för bidraget har räknats ut med nu gällande förutsättningar och kan komma att ändras. I förslaget ingår en generell uppräkning med 1,56 %. Den totala uppräkningen av regionala medel motsvarar 2,56 %. Det statliga bidraget, utan hänsyn tagen till dessa specifika medel kopplade till Corona-pandemin, förmodas vara oförändrat i jämförelse med Kulturrådets första beslut 2020.

 •   9

  Fyllnadsval av ledamot i styrelsen för Folkhögskoleföreningen inom SKR-INFORMATION/BESLUT

 •   10

  Val av ombud till Folkhögskoleföreningens årsmöte 12 mars 2021-INFORMATION/BESLUT

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.