•   1

  Delgivningar

 •   2

  Anmälan av delegationsbeslut

 • a) Kultur Gävleborg
  - Kort återkoppling
  -Extra utlysning med anledning av Covid-19

  b) Arbetsmarknad och kompetens
  - Coronaläget

  c) Folkhögskolorna
  -Coronaläget

  d) Förvaltningsstab
  -Coronaläget
   

   

 •   4

  Månadsrapport

 •   5

  Budgetramar 2021-BESLUT

 •   6

  Verksamhetsplan 2021-INFORMATION

 • Förvaltningen har upprättat ett förslag till internkontrollplan för Kultur- och kompetensnämnden.  Internkontroll är den process som har till syfte att ge en rimlig försäkring att nämndens mål uppnås genom en ändamålsenlig och effektiv verksamhet. Internkontrollen ska också säkerställa efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar samt tillförlitlig ekonomisk rapportering.  Internkontroll påverkar alla delar av organisationen och är inte begränsad till uppföljning av ekonomi. Den kan ses som en del av verksamheten, närmare bestämt en del av systemet för styrning och ledning och kan till exempel omfatta riskbedömningar för organisationens verksamhet, uppföljning av mål, utarbetandet av lämpliga arbetsrutiner och hjälpmedel samt kontroll i efterhand av att rutiner följs.

 • Regionfullmäktige beslutade den 13 december 2017, § 301, att delegera beslut om avgifter för studerande vid Region Gävleborgs folkhögskolor förutsatt att prisjusteringen inte översteg förändringen av konsumentprisindex (KPI).

  Förvaltningen har upprättat förslag till förändrade avgifter vid folkhögskolorna inför läsåret 2021/2022. Förändringen berör inackordering, kost och övriga avgifter.

 •   9

  Initiativärende (M) -Utbetalning till studieförbundet Ibn Rushd och andra studieförbund-BESLUT

 • Studieförbunden och Coompanion.

  Kultur- och kompetensnämnden fördelar årligen verksamhetsbidrag till ideella, idéburna organisationer. Bidragens syfte är att stödja organisationernas regionala verksamhet och ges till organisationer verksamma som distriktsorganisationer på regional nivå.

 • Arkiv Gävleborg har tillsammans med Kultur- och kompetensförvaltningen utarbetat ett förslag till uppdragsöverenskommelse 2021. Kultur- och kompetensnämndens beredning har skickat förslaget till styrelsen för Arkiv Gävleborg som har undertecknat uppdragsöverenskommelsen.

  Uppdragsöverenskommelsen träffas under förutsättning att Statens Kulturråd fattar beslut i enlighet med Regional kulturplan Gävleborg 2019-2022 och regionens budget 2021.

 • Folkteatern Gävleborg har tillsammans med Kultur- och kompetensförvaltningen utarbetat ett förslag till uppdragsöverenskommelse 2021. Kultur- och kompetensnämndens beredning har skickat förslaget till styrelsen för Folkteatern Gävleborg som har undertecknat uppdragsöverenskommelsen.

  Uppdragsöverenskommelsen träffas under förutsättning att Statens Kulturråd fattar beslut i enlighet med Regional kulturplan Gävleborg 2019-2022 och regionens budget 2021.

 • Gävle Symfoniorkester har tillsammans med Kultur- och kompetensförvaltningen utarbetat ett förslag till uppdragsöverenskommelse 2021. Kultur- och kompetensnämndens beredning har skickat förslaget till Kultur- och fritidsnämnden i Gävle kommun som har undertecknat uppdragsöverenskommelsen.

  Uppdragsöverenskommelsen träffas under förutsättning att Statens Kulturråd fattar beslut i enlighet med Regional kulturplan Gävleborg 2019-2022 och regionens budget 2021.

 • Hälsinglands museum har tillsammans med Kultur- och kompetensförvaltningen utarbetat ett förslag till uppdragsöverenskommelse 2021. Kultur- och kompetensnämndens beredning har skickat förslaget till styrelsen för Hälsinglands museum som har undertecknat uppdragsöverenskommelsen.

  Uppdragsöverenskommelsen träffas under förutsättning att Statens Kulturråd fattar beslut i enlighet med Regional kulturplan Gävleborg 2019-2022 och regionens budget 2021.

 • Länsmuseet Gävleborg har tillsammans med Kultur- och kompetensförvaltningen utarbetat ett förslag till uppdragsöverenskommelse 2021. Kultur- och kompetensnämndens beredning har skickat förslaget till styrelsen för Länsmuseet Gävleborg som har undertecknat uppdragsöverenskommelsen.

  Uppdragsöverenskommelsen träffas under förutsättning att Statens Kulturråd fattar beslut i enlighet med Regional kulturplan Gävleborg 2019-2022 och regionens budget 2021.

 • Riksteatern Gävleborg har tillsammans med Kultur- och kompetensförvaltningen utarbetat ett förslag till uppdragsöverenskommelse 2021. Kultur- och kompetensnämndens beredning har skickat förslaget till styrelsen för Riksteatern Gävleborg som har undertecknat uppdragsöverenskommelsen.

  Uppdragsöverenskommelsen träffas under förutsättning att Statens Kulturråd fattar beslut i enlighet med Regional kulturplan Gävleborg 2019-2022 och regionens budget 2021.

 • Sedan 2019 är litteratur ett nytt och eget verksamhetsområde inom kultursamverkansmodellen. I Regional kulturplan Gävleborg 2019-2022 har Region Gävleborg för avsikt att ge, under nuvarande kulturplaneperiod, ett tidsbegränsat regionalt uppdrag inom litteraturområdet med fokus på barn och unga (kulturplanens prioriterade målgrupp). Detta för att kunna komplettera Kultur Gävleborgs nystartade litteraturverksamhet som främst riktar sig till unga vuxna och vuxna.

  Efter genomförande av utvecklingsprojekt 2017-2019, dialog med Sandvikens kommun och gemensam avgränsning av ett regionalt uppdrag har ett förslag till uppdragsöverenskommelse 2021 utarbetats. Sandvikens kommuns kultur- och fritidsnämnd ska fatta sitt beslut om överenskommelsen den 15 december 2020.  Uppdragsöverenskommelsen specificerar hur Litteraturhuset Trampolin ska arbeta regionalt, i löpande dialog med Kultur Gävleborgs verksamhetsutvecklare inom litteratur och regional biblioteks- och läsfrämjande verksamhet. En avstämning per termin är planerad med Kultur Gävleborg.

 • Under perioden 2020-2022 vill Studieförbundet Bilda Mitt utveckla en verksamhet inom film/rörlig bild för unga i Gävleborg, preliminärt i samarbete med Hälsinglands kommuner (Ljusdal, Hudiksvall och Nordanstig år 2020, samt Bollnäs och Nordanstig år 2021) men även med Gävle och Sandviken under 2022. Kommunerna bidrar ekonomiskt till projektet. Projektet innehåller regelbundna filmträffar på mötesplatser med tillgång till resurser och kunskap, filmvisning, workshops med branschpersoner, samt årliga sommarläger.

 •   19

  Ansökan om utvecklingsbidrag-Världsarvet Hälsingegårdar, vårt kulturarv och omvärlden-BESLUT

 •   20

  Ansökan om utvecklingsbidrag - Utställningsproduktion Rosa Taikon-INFORMATION

 • Kultur- och kompetensnämnden fördelar utvecklingsbidrag till verksamheter som stärker interkommunalt samarbete och regional utveckling inom kulturområdet.

 • Kultur- och kompetensnämnden fördelar utvecklingsbidrag till verksamheter som stärker interkommunalt samarbete och regional utveckling inom kulturområdet. Gestaltad livsmiljö är ett nytt nationellt politikområde (Regeringens proposition 2017/18:110) med tvärsektoriella mål som kräver strategisk samverkan mellan kommuner, regionen, akademin, den ideella sektorn och näringslivet. Förstudien (KKN 2020/249) förväntas bidra till implementering av den nya politiken i Gävleborg.

 • Kultur- och kompetensnämnden fördelar utvecklingsbidrag till verksamheter som stärker samarbete, samverkan och regional utveckling inom kulturområdet i linje med den regionala kulturplanens mål och intentioner.  Konstnärliga residens är ett i den regionala kulturplanen återkommande mål som kräver strategisk samverkan mellan olika parter. Verksamhetsutvecklingen inom konst vid Kultur Gävleborg och IASPIS/Konstnärsnämnden har tidigare beviljat Konstfrämjandet Gävleborg medel till en förstudie Optic Suede för att undersöka intresset och se över metoder och utveckla relationer för ett internationellt konstnärligt utbyte mellan självorganiserade aktörer i Gävleborg och utomlands inom området Bild och formkonst. Förstudien blev lyckad och de önskar nu fortsätta, men växla upp projektet.  Ansökan, KKN 2020/250, gäller första året av ett treårigt projekt med syfte att såväl stärka relationerna mellan olika aktörer inom området Bild- och formkonst i Gävleborg, möjliggöra för kulturskapare från Gävleborg att åka på residens utomlands och att välkomna residenskonstnärer till Gävleborg från andra länder för att stärka internationella relationer och gemensamt lärande.

 • Kultur- och kompetensnämnden fördelar årligen verksamhetsbidrag till ideella, idéburna

  organisationer. Bidragens syfte är att stödja organisationernas regionala verksamhet och ges till organisationer verksamma på regional nivå.

 •   25

  Revisionsrapport - Uppföljande granskning - Hantering av bidrag till civilsamhället-BESLUT

 •   26

  Förutsättningar för Kultur och kompetensnämndens verksamhet 2020/2021 och framåt-INFORMATION

 •   27

  Kurser och konferenser

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.