•  

  Allmän lägesrapport från verksamheten

   

  Arbetsmarknad och kompetens

   

  Folkhögskolorna

   

  Kultur Gävleborg

   

  Förvaltningsstab

 •   2

  Månadsrapport per 30 april 2020 - INFORMATION

 •   3

  Avgiftsbefrielse för elever i GUBB och GUF - INFORMATION och BESLUT

 •   4

  Årsredovisning för Region Gävleborgs folkhögskolor 2019 - INFORMATION och BESLUT

 •   5

  Bollnäs folkhögskola, åtgärdsförslag - INFORMATION och BESLUT

 • Utbildningsdepartementet har inbjudit Region Gävleborg att inkomma med synpunkter på remissen ”Validering – för kompetensförsörjning och livslångt lärande”.  Ett förslag till remissvar har upprättats av förvaltningen med inriktning på följande avsnitt i slutbetänkandet:  6.4.3 Ökad transparens, jämförbarhet och överförbarhet med ett gemensamt språkbruk
  7.5.2 Ett råd ska fortsätta följa, stödja och driva på ett samordnat utvecklingsarbete
  7.5.3. Kompetensförsörjning en grunduppgift i det regionala utvecklingsansvaret
  7.5.4 Regioner ska kunna ansöka om medel för att etablera regionala strukturer för

  validering
  8.4.1 Utökande medel för kompetensförsörjning och livslångt lärande i nästa
  programperiod för socialfonden
  9 Kunskapsutveckling - Kunskapsutveckling för valideringsutförare
  11.3.4 Rektor ska kunna ge betyget E efter validering utan prövning


  I arbetet med utformningen av remissvaret har dialog skett med

  På nationell nivå; Sveriges Kommuner och Regioner och Vård- och omsorgscollege
  På regional nivå; Vård- och omsorgscollege Gävleborg, Teknikcollege Gästrikland och Hälsingland, Arbetsförmedlingen och Regional samverkan mellan regioner i Mälardalsområdet samt med andra regioner i landet
  På lokal nivå; Regionalt rektorsnätverk för vuxenutbildning i Gävleborg och fackliga organisationer.

 • Framtagande av en regional kulturplan är baserat på samverkan med länets kommuner och samråd med länets professionella kulturliv och det civila samhället.

  På grund av rådande situation med corona-viruset bedöms möjligheten att genomföra en meningsfull och demokratisk kulturplaneprocess problematisk. Att genomföra dialogerna utifrån den tänkta tidsplanen skulle innebära en bristande delaktighet i dialogprocessen från berörda aktörer.

 • Framtagande av en regional biblioteksplan är bland annat baserat på samverkan med länets kommuner.

  På grund av rådande situation med corona-viruset bedöms möjligheten att genomföra en meningsfull och demokratisk biblioteksplaneprocess problematisk. Att genomföra dialogerna utifrån den tänkta tidsplanen skulle innebära en bristande delaktighet i dialogprocessen från berörda aktörer.

 • Föreningen PHIDR fortsätter etablera DansPlats Skog som regional scen för professionell dans i Skog, för att tillgängliggöra och utveckla dansen som konstform i länet. Genom utvecklingsprojektet vill föreningen finna formerna för verksamhetsmodell, med fokus på konstnärlig residensverksamhet och mentorskap, samt säkerställa en finansieringsmodell.

 •   10

  Ansökan om utvecklingsbidrag till Per Jonsson Dance Center, forskningscenter (år 1) - INFORMATION och BESLUT

 •   11

  Uppföljning av kultursamverkansmodellen - INFORMATION

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.