Möte 2020-01-14

FHRGb
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Meddelanden

 •   3

  Fastställande av dagordning

 •   4

  Delgivningar

 •   5

  Delegationsbeslut

 •   6

  Uppföljning och information

 •   7

  Kurser och konferenser

 •   8

  Av ledamöter väckta frågor

 •   9

  INFORMATION - Budget- och planeringsförutsättningar 2021-2023

 • Företagshälsovårdsnämnden beslutade huvudsakligen den 14 december 2018, § 273, att undersöka möjligheten för ledamöterna i nämnden att delta i nämndens sammanträden på distans. 


  I 6 kap. 24 § kommunallagen anges följande. Fullmäktige ska besluta i vilken utsträckning ledamöter får delta i en nämnds sammanträden på distans. Deltagande på distans ska ske på det sätt som anges i 5 kap. 16 §.


  En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid nämndens sammanträde.


  Av 5 kap. 16 § kommunallagen framgår följande. Ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på distans om fullmäktige har beslutat det. Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid fullmäktiges sammanträde.


  Företagshälsovårdsnämndens reglemente föreslås därmed kompletteras med en bestämmelse att nämnden får besluta att ledamöter får delta i sammanträden på distans, om detta sker genom ljud- och bildöverföring i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor.


  En översyn har även gjorts av nämndens reglemente i övrigt. Vissa redaktionella ändringar föreslås, bl.a. om ersättares tjänstgöring och mandattid. Kommentarer till reglementet föreslås utgå för att göra reglementet tydligare.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.