Möte 2020-04-14

KKN Ordf
 •  

  - Allmän lägesrapport från verksamheten

  Arbetsmarknad och kompetens

  Folkhögskolorna

  Kultur Gävleborg

  Förvaltningsstab

 • Kultur- och kompetensnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari – mars 2020 samt prognos för 2020.

 •   3

  Årsplan och budget 2021 samt ekonomisk plan 2022 - 2023 - BESLUT

 •   4

  Internkontrollplan 2020, uppföljning - INFORMATION och BESLUT

 •   5

  Bollnäs folkhögskola - INFORMATION

 •   6

  Årsredovisning för Region Gävleborgs folkhögskolor 2019 - INFORMATION

 •   7

  Mobilitetsstöd till folkhögskolor 2019 - INFORMATION

 •  

  Länk till SKR

  https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/hur-bor-kultursamverkansmodellen-utvecklas-.html

   

  Länk till Kulturrådet

  https://www.kulturradet.se/publikationer/genomlysning-kultursamverkansmodellen/

 •   9

  Ansökan om utvecklingsbidrag 2019 - DansPlats Skog - INFORMATION och BESLUT

 • Efter Rosa Taikons bortgång år 2017 donerades hennes ateljé till Hälsinglands museum. Hon var en av Sveriges mest framgångsrika konsthantverkare inom silversmide och finns representerad i Nationalmuseums och Röhsska museets samlingar. Hon var den första etablerade romska konstnären i Sverige samt en förkämpe för romernas rättigheter. I donationen ingår Taikons konstnärliga såväl som politiska kvarlåtenskap. Materialet inventerades, arkiverades och digitaliserades under 2018 med stöd av Nämnden för Hemslöjdsfrågor, Region Gävleborg (se KKN 2018/34) och Statens Kulturråd. Totalt uppgår samlingen till ca 2000 föremål. I materialet ingår även en stor mängd publikationer, artiklar, skisser och fotografier.

  Hälsinglands museum vill producera en basutställning som bygger på den donerade ateljén. I utställningen kommer även inlånade smycken som visar det traditionellt romska hantverket och Taikons modernistiska smycken att visas. Utställningen kommer också att berätta om Taikons politiska kamp. Produktionen av utställningen sträcker sig från sommaren 2019 till våren 2021

 • Projektet Scen:se är ett kultur och hälsa-projekt som har en planerad projektperiod på tre år. 2020 är år tre. Projektet har visat sig hålla hög kvalitet, få god spridning och vara mycket uppskattat. Det har hittills varit välfinansierat och fyller ett behov, såväl i länet som i landet, vad gäller teater och utställningar för barn, ungdomar och unga vuxna med grava mentala och kognitiva funktionsnedsättningar och/eller grav till måttlig autism. Projektet möjliggör även dramapedagogisk fortbildning och liknande kompetenshöjande insatser för personal inom grundsärskolan, omsorgen, anhöriga samt kulturaktörer inom alla områden och fria grupper och kulturskolor. Under år tre läggs särskilt fokus på att dokumentera och sprida kunskap inom projektets område genom kunskapsdagar och en metodbok.

  Projektet är ett samarbete mellan Hudiksvalls kommun, Glada Hudik-teaterns supporterklubb, Hälsinglands Museum, Folkteatern Gävleborg, Riksteatern Barn och Unga. I styrgruppen finns även representanter för träningsklasser, Autism Aspergerförbundet och Funktionsrätt Gävleborg och habiliteringspersonal med flera. Brittiska specialister inom teater och utställningsproduktion för denna målgrupp har varit och är delaktiga i såväl produktion som lärprocess.
  Kultur Gävleborg samarbetar med projektet i några av de kompetenshöjande delarna för att sprida erfarenheterna i länet.

 •   12

  Kultur- och kompetensnämndens kommande bidragsutlysning - INFORMATION

 •  

  Workshop??

 •   14

  Remiss - Validering för kompetensförsörjning och livslångt lärande SOU 2019:69 - INFORMATION

 •   15

  Kulturpriser och stipendier 2020 - INFORMATION och BESLUT

 •   16

  Världsarvsstipendiet 2020 - INFORMATION och BESLUT

 •  

  Följande inbjudningar har kommit in:

 •   18

  Rapporter

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.